Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Yliopistokeskuksen tutkimusstrategiassa todetaan, että yliopistokeskusten tehtävänä on edistää yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuus perustuu aluekehitystä tukevaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä alueen koulutustasoa nostaviin ja alueen tarpeista nouseviin koulutus- ja jatkokoulutusohjelmiin. Erityinen paino on aikuiskoulutuksella ja elinikäisellä oppimisella. Yliopistokeskuksissa tehtävän tutkimuksen on oltava tieteellisesti korkealaatuista, sillä on oltava tiiviit ja hyvät yhteistyösuhteet alueen muihin tutkimus- ja koulutusinstituutioihin sekä yksityiseen ja julkiseen talouteen, kuten myös kansallisiin ja kansainväli-siin toimijoihin.

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tavoitteena on olla sekä alueellisesti vaikuttavaa että kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusta. Tavoitteena on hyvien tutkimusedellytysten luominen ja ylläpitäminen valittujen tutkimuksellisten pääteemojen osalta, joita ovat

  • aluekehityksen tutkimus
  • maaseutujen tutkimus
  • kulttuurien tutkimus
  • sosiaalityön tutkimus
  • Anders Chydeniuksen tutkimus.


Tutkimustoimintaa ideoidaan, suunnitellaan ja organisoidaan yhteiskuntatieteellisen yksikön tiimeissä, tarpeen vaatiessa myös tiimien ja yksiköiden välisissä yhteistyöneuvotteluissa. Yliopistokeskus tarjoaa tiimeille tarvittavat perusrakenteet ja tutkimusympäristön sekä tarvittaessa avustaa tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja tavoitteiden toteuttamisessa. Tutkimuksen linjaukset ovat tiimien päätettävissä ja ne valitsevat tutkimusaiheensa itsenäisesti, mutta ne ovat yliopistokeskuksen yleisen strategian kanssa sopusoinnussa.

Tavoitteidensa tunnistamiseksi jokainen tiimi määrittelee omat osaamisalueensa, analysoi mahdolliset sisäiset yhteistyökumppaninsa ja arvioi kuinka eri osaaminen voidaan parhaalla tavalla koota yhteen ja yhdistää kansallisiin sekä kansainvälisiin verkostoihin.  Lähtökohtaisesti tutkimusaiheet ovat sidoksissa alueen ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tutkijat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan myös opetustyöhön sekä jatkokoulutukseen opiskelijoina tai ohjaajina.

Tutkimuksen suunnittelun konkreettisia työkaluja ovat sekä toiminta- ja taloussuunnitelma että tuloskortti.

Jaa |