Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Yliopistokeskuksen tutkimusstrategiassa todetaan, että yliopistokeskusten tehtävänä on edistää yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuus perustuu aluekehitystä tukevaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä alueen koulutustasoa nostaviin ja alueen tarpeista nouseviin koulutus- ja jatkokoulutusohjelmiin. Erityinen paino on aikuiskoulutuksella ja elinikäisellä oppimisella. Yliopistokeskuksessa tehtävä tutkimus on sekä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta, aluekehittämistä että konsultointia. Yliopistokeskuksissa tehtävän tutkimuksen on oltava tieteellisesti korkealaatuista, sillä on oltava tiiviit ja hyvät yhteistyösuhteet alueen muihin tutkimus- ja koulutusinstituutioihin sekä yksityiseen ja julkiseen talouteen, kuten myös kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin.

Informaatioteknologian yksikkö tekee sekä alueellisesti vaikuttavaa että kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusta. Tutkimuksellisia pääteemoja ovat langattomat järjestelmät sekä opetusteknologian sovellukset ja niiden soveltamiseen liittyvät toimintamenetelmät. Myös teoreettiseen tietojenkäsittelyyn liittyvät aiheet ovat tutkimuksen kohteena. Tutkimustoiminta on lähinnä perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, pääpainon ollessa soveltavassa tutkimuksessa. Soveltavassa tutkimuksessa painottuu yhteistyö yritysten ja julkisten organisaatioiden, erityisesti sektoritutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksellista yhteiskunnallista vuorovaikutustehtävää toteutetaan osallistumalla sisäisiin, alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin työryhmiin ja organisaatioihin. Tutkimuksen ja teknologian siirron avulla toteutettavaa alueellista ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta toteutetaan erityisesti t&k-toiminnan yhteydessä. Yksikkö on vahvasti yhteyksissä teollisuuteen ja alueellisiin organisaatioihin ja toteuttaa soveltavassa tutkimuksessa näiden tarpeisiin suunnattua toimintaa. Soveltavalla tutkimuksella tähdätään useimmiten käytännön toiminnan parantamiseen näissä yhteyksissä. Yksikön tutkimustoiminta tuotetaan tietoa, joka hyödyntää ympäröivää yhteiskuntaa.

Yksikön tutkimustoiminnan linjausten suunnittelua tehdään yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman ja yksikön tuloskortin laadinnan yhteydessä. Tutkimuksen linjaukset perustuvat yliopistokeskuksen tutkimusstrategiaan ja suunnittelussa huomioidaan myös informaatioteknologian tiedekunnan ja tietotekniikan laitoksen tutkimusstrategiat. Tutkimustoimintaa johtaa tietotekniikan professori ja tutkimusryhmien toiminta on tiivisti yhdistetty yksikössä tehtävään projektitoimintaan ja opetukseen. Tutkimuksen suunnittelusta vastaa tietotekniikan professori ja tutkimusryhmien tutkijat osana omaa tutkimustyötään ja hankesuunnittelua.

Jaa |