Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Kasvatustieteiden yksikön tutkimustoiminnan ja jatkokoulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen on avain yksikön tarjoaman koulutuksen laadun ylläpitoon ja kehittämiseen, mutta osaltaan myös avain alueen koulutustason nostamiseen. Kasvatustieteen tutkimuksen kehittämistoiminnan operatiivinen elin on tutkimus- ja julkaisutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kasvatustieteen professori.

Tutkimustoiminnan kehittämisellä edesautetaan paitsi opetuksen kehittämistä, myös sitä, että tutkijat ja opettajat voivat verkostoitua mielekkäällä tavalla myös kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Tutkimustyöhön osallistuvilta tutkijoilta, opettajilta ja yhteistyökumppaneilta edellytetään pätevyyttä ja kokemusta tieteellisen tutkimuksen alalta. Siksi yksikön tutkijat ja opettajat osallistuvat oman asiantuntemuksensa suunnassa myös jatkokoulutukseen tai muuhun tieteellistä asiantuntemusta ylläpitävään koulutukseen. Tohtorin tutkintoon johtava jatkokoulutus muodostaa kiinteän sillan yliopiston ja tiedeyhteisön välille. Tämä silta yhdistää yliopistoissa annettavan tieteellisen ja menetelmällisen opetuksen ja tiedeyhteisön piirissä tapahtuvan tieteellisten tulosten arvioinnin. Edelleen, kehittämistyö näkyy siinä, että yksikön tutkijat herättävät luottamusta rahoittajien keskuudessa, voivat toimia laadukkaiden tiedeyhteisöjen jäseninä, voivat toimi vastaväittäjinä, aktiivisina tutkijakouluttajina, asiantuntijoina ja tarkastajina eri tehtävissä, sekä osallistua kansainvälisiin ja korkeatasoisiin konferensseihin.

Tutkimustoiminnan eettiset suuntaviivat

Tutkimustoiminnan laatuun liittyvät aina myös tutkimuksen eettiset kysymykset. Yliopistokeskus Chydenius haluaa tässä esiteltyjen suuntaviivojen avulla kiinnittää huomiota tutkimuseettisiin kysymyksiin, vahvistaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja ohjata työntekijöitään sekä jatko-opiskelijoita eettisesti korkeatasoiseen tutkimukseen. Tavoitteena on ennalta ehkäistä väärinkäytöksiä sekä sitouttaa tutkijoita ja tutkimustyötä tekeviä opettajia tieteen tavoitteita palveleviin, eettisesti kestäviin toimintatapoihin. On myös huomattava, että tutkijan työtä määrittävät tutkimuseettisten periaatteiden lisäksi myös lainsäädäntö, esimerkiksi tietosuojalainsäädäntö ja erityisesti henkilötietolaki.

Jyväskylän yliopistossa toimii Eettinen toimikunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. tutkimusetiikkaan liittyvistä asioista tiedottaminen.  Lisäksi eettinen toimikunta antaa tarvittaessa lausuntoja tutkimushankkeista. Jokainen tutkimustyötä tekevä on ensisijaisesti itse vastuussa tutkimuksensa eettisestä kestävyydestä ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta.  Vastuussa ovat myös opinnäytetyötä tekevän opiskelijan ohjaaja (t), tutkimusryhmät kollektiiveina, samoin kuin yksikön johtaja ja rahoittaja, viimeksi mainitut erityisesti tutkimustyön mahdollistajina. Henkilökohtaisen moraalisen vastuun kantaminen ja eettisesti kestävä tutkimustoiminta ovat osa hyvää ammattikäytäntöä.

Tässä esitettävät ohjeet on jaoteltu seuraavasti

  1. aineiston hankintaan ja tutkittavien kohteluun liittyvät seikat (tutkittavat),
  2. tieteellisen tiedon soveltamista, käyttöä ja vaikutuksia koskevat kysymykset (yhteiskunta)
  3. tieteen sisäiset asiat (tiedeyhteisö)
Jaa |