Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Valtakunnallisesti Kokkolan yliopistokeskus on profiloitunut aikuiskoulutuksen laatuyksiköksi (TTS) Tämä koskee myös sosiaalityön maisterikoulutusta. Sitä toteutetaan Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti ja läheisessä sisällöllisessä yhteistyössä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön yksikön opetushenkilökunnan kanssa. (ks. hyvät käytänteet) Tutkintovaatimusten soveltamisessa tavoitteena on kehittää opintojaksoittain didaktisia sovellutuksia, jotka vastaavat erityisesti jo työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeita ja hyödyntää heidän aikaisempaa osaamistaan.

Opintojen ohjaus


Opinto-ohjauksessa toteutetaan holistista opintopolkumallia ja yliopistokeskuksen opinto-ohjauksen suunnitelmaa,  jossa määritellään opinto-ohjauksen periaatteet. Kaikki maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa HOPSin (hops ohje) opintojen alussa Korppi-järjestelmän eHOPS-sovelluksella. Sähköiseen muotoon laadittu HOPS mahdollistaa opiskelijan ajantasaisen opintosuunnittelun ja opintojen etenemisen seurannan. Opiskelijat koulutetaan sovelluksen käyttöön maisteriopintojen alussa. Sosiaalityön opinnoissa sen avulla pyritään muun muassa selkeyttää opiskelun aikataulua sekä hahmottamaan opinnoissa eteenpäin vievää polkua. Sosiaalityön maisterikoulutuksessa opintojen ohjausta antavaa sama henkilökunta avoimen yliopiston perusopinnoista maisteriopintoihin saakka (ohjauskartta), ohjauksesta muodostuu näin mielekäs jatkumo. Ohjaus kehittää sosiaalityön asiantuntijuuden muotoutumista ja ammatillisten erityisalueiden tunnistamista. Ohjaus auttaa opiskelijoita verkostoitumaan ammatillisesti niin, että oma työ ja opiskelu on mahdollista sovittaa yhteen mielekkäällä tavalla.

Yleistä opinto-ohjauksen riittävyyttä ja kohdentumista arvioidaan saadun opiskelijapalautteen ja muun arvioinnin pohjalta. Kaikki opiskelijoiden tekemät opintosuoritukset kirjautuvat opintorekisteriin ja myös he itse voivat seurata sitä kautta opintojensa edistymistä.

Opetusmenetelmät ja opetusyhteistyö


Toimintaa ohjaavat dokumentit:

JY:n elinikäisen oppimisen srategia
TVT-strategia
YK:n tavoitteet

Hyvien käytänteiden kuvausta

Sosiaalityön maisteriohjelman opetus toteutetaan käyttäen hyväksi kehittynyttä tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetusteknologiaa kehitetään yhdessä yliopistokeskuksen avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on näin luoda kokonaisuus, joka ottaa huomioon aikuisopiskelijan ajankäytön rajoitteet sekä mahdollisuuden etäopiskeluun. Lähitulevaisuuden kehittämiskohteena ovat muun muassa verkkovideoiden käytön lisääminen, Optima-verkkoympäristön tehokkaampi käyttö sekä Adobe Connect Pron käyttö opetuksen ja seminaarityöskentelyn apuvälineenä.

Erityispiirteenä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriohjelmassa on opiskelijoiden aktiivinen osallisuus Optima-oppimisympäristön käytössä. Oppimisympäristö ei ole pelkästään opiskelumateriaalin jakelemisen ja tiedottamisen väylä, vaan se palvelee myös opiskelijoiden keskinäisessä yhteydenpidossa sekä opiskelijapalautteen antamisessa.

Sosiaalityön syventävien opintojen kontaktiopetus toteutetaan intensiivijaksoina niin, että opiskelu työn ohella on mahdollista. Yhteys työelämään otetaan huomioon myös muussa opetuksessa. Sosiaalityön kontaktiopetusta kehitetään erityisesti käytännön opiskelun osalta yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa, vierailevina opettajina käytetään sosiaalityön käytännöissä työskenteleviä asiantuntijoita ja opiskelijoiden pro gradu –tutkielmat liittyvät usein läheisesti sosiaalityön käytäntöihin.


Jaa |