Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Koulutuksen tavoitteet: tieteellisesti laadukasta sosiaalityön työelämälähtöistä aikuisopiskelua


Sosiaalityön aikuisopetuksessa opetuksen suunnittelussa toimintaa linjaavat opetusministeriön lakien ja asetusten lisäksi:

 • Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategia
 • Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirja
 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan strategia
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS)
 • yhteiskuntatieteiden yksikön tuloskortti, jossa kuvataan toiminnan tavoitteet, menestystekijät, avainmittarit ja toimintasuunnitelma.
 • Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia


Sosiaalityön maisteriopetuksen suunnittelua erityisesti ohjaavat Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön yksikön kanssa yhdessä laaditut sosiaalityön tutkintovaatimukset. (Tiedekunnan opinto-opas). Sosiaalityön opetuksen akateemiset ja ammatilliset tavoitteet noudattavat valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto
Sosnetin linjausta (www.sosnet.fi)

Molemmat sosiaalityön opetusta antavat yksiköt, Jyväskylä ja Kokkola, noudattavat samoja yhdessä laadittuja sosiaalityön tutkintovaatimuksia, (sosiaalityön tutkintovaatimukset). Tutkintovaatimusten suunnittelu tapahtuu koko opettajakunnan ja opiskelijaedustajien ryhmätyöprosessina, ja siitä vastaavat viimekädessä oppiaineen professorit. Yksittäisiä opintojen ydinalueiden suunnittelutyötä voidaan vastuuttaa suunnitteluprosessin eri vaiheissa yksittäisille opettajille oman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella. (yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laatukäsikirja tutkintovaatimusten suunnittelusta).

Tämän lisäksi Kokkolan sosiaalityön opetus jatkaa suunnittelu- ja kehittämistyötä hankkeella, jossa Jyväskylän kanssa yhdessä laadittuihin tutkintovaatimuksiin kehitetään opetusjaksokohtaiset uudet toteuttamismallit, joissa pyritään vastaamaan aikuisdidaktiikan ja työelämälähtöisyyden haasteisiin.(Opetuksen laadunkehittämishanke, www.sivut ja hakemus)

Lukuvuoden opetuksen suunnittelu koko sosiaalityön oppiaineen osalta tehdään yhteisenä prosessina sosiaalityön tiimissä maalis-toukokuussa. Tällöin sovitaan kunkin opintojakson opettajat ja tentaattorit, ajankohdat sekä muut opetuksen yksityiskohdat.  Avoimen yliopiston osalta (perus- ja aineopinnot) opetuksen suunnittelusta vastaa avoimen yliopiston sosiaalityöhön keskittynyt suunnittelija yhdessä sosiaalityön yliopistonopettajan kanssa ja maisteriohjelmasta sosiaalityön professori. Seuraavan lukuvuoden alustava opetusohjelma tulee näkymään yliopistokeskuksen sosiaalityön opetuksen sivuilla touko-kesäkuussa. 

Hyvä käytänne

Yliopistokeskuksen sosiaalityön tiimin ja pääyliopiston sosiaalityön opetushenkilökunnan tiivistä, tasavertaista ja keskinäiseen arvostukseen perustuvaa produktiivista tutkintovaatimusten valmisteluprosessia voi pitää hyvänä käytänteenä, jonka toivotaan jatkuvan ja jota voisi soveltaa yliopistokeskuksen muihinkin oppiaineisiin. Yhteistyön hyvää käytännettä täydentää mahdollisuus luoda opetuksen laadunkehittämishankkeessa yhteisiin tutkintovaatimuksiin yliopistokeskuksessa noudatettavat aikuisdidaktiset toteutukset (ks. Laadunkehittämishanke).  

Yhteistyöverkostot


Kansalliset verkostot
Kansallisessa tiedepolitiikan kontekstissa sosiaalityön maisteriopetuksen viitekehyksen muodostaa sosiaalityön tieteellinen yhteisö. Se muodostuu kuuden yliopiston sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöstä, joka on vakiintunut aktiiviseksi valtakunnalliseksi sosiaalityön yliopistoverkoto Sosnetiksi (www.sosnet.fi). Lisäksi tieteellisen yhteisön osana ja olennaisena toimintafoorumina sosiaalityön maisteriopetukselle on Sosiaalityön tutkimuksen Seura (www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi). Seuran puitteissa yliopistokeskuksen sosiaalityön opettajat ovat osallistuneet sosiaalityön vuosikirjan kirjoittamiseen säännöllisesti (www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/julk.htm#Vuosikirjat). Sekä sosiaalityön maisteriopiskelijat että opettajat osallistuvat vuosittaisille Sosiaalityön Tutkimuksen Päiville (www.uku.fi/sosiaalityontutkimuksenpaivat2008). Erikseen on lisäksi mainittava sosiaalityön professionaalinen yhteisö ja sen kansainväliset eettiset periaatteet (Sosiaalityön eettiset periaatteet), jotka ovat lähtökohtana myös sosiaalityön maisteriopetuksessa ja joita korostetaan jo ensimmäisistä opintojaksoista lähtien. Sosiaalityön opetuksen kansallisiin tieteellisiin yhteistyöverkostoihin kuuluu myös valtakunnallinen Sosiaalipoliittinen yhdistys ry. (www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi). Sosiaalityön opettajat osallistuvat aktiivisesti vuosittaisille sosiaalipolitiikan päiville.

Alueelliset yhteistyöverkostot
Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön opetuksen profiilille on aikuiskoulutuksen ohella erityistä nopeasti vakiintuneet alueelliset yhteistyöverkostot. Ne kuvastavat alueen työelämässä jo pitkään olleita ponnisteluita sosiaalityön opetuksen saamiseksi Kokkolan ja sosiaalityön tiedon suurta tilausta. Yhteistyön olennaisimpana suuntana ovat ne kunnat ja seutukunnat, jotka rahoittavat sosiaalityön opetusta eli Kokkolan ja Vaasan kaupungit, Keski-Pohjanmaan ja Kalajokilaakson seutukunnat. Keskeisimpänä yhteistyötahoina on Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu (www.kpamk.fi), jolla on sosiaalialan opetusta Kokkolassa ja Ylivieskassa. Molempien toimipisteiden kanssa on lyhyessä ajassa syntynyt intensiivinen, konkreettisiin asioihin keskittyvä yhteistyöryhmä. Sen aktiviteeteista ensimmäisen vuoden ajalta voidaan mainita:

 • yhteisopetus niissä sosiaalityön kandidaattitason opetuksista, jotka sosionomitutkinnon suorittaneilta (alempi amk-tutkinto) edellytetään, mikäli he pyrkivät sosiaalityön maisteriopintoihin. Sosionomiopiskelijat voivat sisällyttää näitä opintoja sosionomitutkintoonsa vapaavalinnaisina opintoina.
 • yhteinen selvitys ”Sosiaalialan työ ja tulevaisuus Keski-Pohjanamaalla” (ilmestyy huhtikuussa 2008)
 • yhteinen koko sosiaalialan koulutusta Keski-Pohjanmaalla koskeva, rekrytointia edistävä koulutusesite ja www.sivusto, joka sisältää kuvaukset eri koulutusväylistä oppilaitosten ja koulutustasojen välillä. Tämä valmistuu syyskuussa 2008
 • ”Sosiaaliset innovaatiot Keski-Pohjanamaalla” –ideakilpailu, joka toteutetaan osana projektiopintoja
 • Sosiaalialan messutapahtuma
 • valmisteilla oleva sosiaalialan klinikka opetuksen, tutkimuksen ja työelämänvuorovaikutuksellisena elimenä Opetusministeriön työryhmän suositusten mukaisesti (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Sosiaalialan_korkeakoulutuksen_suunta.html?lang=fi&extra_locale=fi)

  
Vaasan Ammattikorkeakoulun kanssa (www.puv.fi) on myös perustettu vastaavankaltainen yhteistyöryhmä. Sen toiminta keskittyy yhteisopetuksen järjestämiseen, klinikkaopetuksen ja yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistämiseen. Yhteisopetus alkaa syksyllä 2008.

Pohjanmaan Sosiaalialan Osaamiskeskus SoNetBOTNIA (www.sonetbotnia.net) on sosiaalityön opetukselle tärkeä yhteistyökumppani kaikilla toiminnan tasoilla. Tällä hetkellä keskeistä on yhteistyön vakiinnuttaminen tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa yliopistokeskuksen asiantuntijarooli korostuu.

Sosiaalityön opetus on tiivisti mukana mm. KEski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian luomisessa SonetBOTNIAn ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton kanssa (www.keski-pohjanmaa.fi)

Valtakunnallinen KASTE-ohjelma (www.stm.fi) tulee muodostamaan tärkeän toimintaväylän yliopistokeskukselle ja vakiinnuttamaan yliopiston sosiaalityön oppiaineen asemaa koko sosiaali- ja terveysalan pysyvien kehittämisrakenteiden luomisessa Pohjois-Suomen miljoona-alueelle. Tässä yhteistyö Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kanssa (www.ula.fi) on tieteellisenä runkona. Alueella yliopistokeskus on mukana KASTE-ohjelman Keski-Pohjanmaan alueen toimintaryhmässä.

Hyvä käytänne
Sosiaalityön oppiaine järjestää huhtikuussa 2008 ensimmäisen kerran Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön opetusta ja tutkimusta esittelevän iltapäiväseminaariin. Tilaisuus on suunnattu erityisesti Keski-Pohjanmaan ja Vaasan alueen sosiaalialan työntekijöille, perusturvalautakuntien jäsenille sekä muille sosiaali- ja terveyspalvelujen edustajille ja yhteistyötahoille. Seminaarin tarkoituksena on antaa tietoa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnasta sekä herättää keskustelua sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen alueellisesta merkityksestä. Samalla maakunnan sosiaaliväkeä kutsutaan tutustumaan yliopistokeskuksen uusiin rakennuksiin. Iltapäiväseminaari on tarkoitus vakiinnuttaa vuosittaiseksi tapahtumaksi.

Kansainväliset verkostot
Yliopistokeskuksen sosiaalityön opetuksella on Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kanssa yhteiset oppiainekohtaiset bilateraaliset ERASMUS-verkostot opetushenkilökunnan ja opiskelijavaihdon osalta (www.jyu.fi/sosiaalityö), joita yliopistokeskuksen opettajat ovat olleet olennaisesti luomassa. Tällä hetkellä yliopistokeskuksen sosiaalityön opetus on jatkokoulutuksen osalta mukana International Doctoral School of Social Work –verkostossa (www.indosow.org). Sosiaalityön opetus kuuluu pääyliopiston kautta sosiaalityön opetuksen eurooppalaiseen (www.easssw.org) ja maailmanlaajuiseen verkostoon (www.iassw.org). Sosiaalityön opettajat osallistuvat näiden järjestöjen kongresseihin. Tutkimuksen osalta sosiaalityö koordinoi European Participation and Power –verkostoa. Sosiaalityön maisteriopetuksessa vierailee lisäksi joka lukukausi ulkomaisia opettajia (ks. esim. www.chydenius.fi/etusivu/saksalainen sosiaalityön professori)   
Sosiaalityön joustavien ja työelämälähtöisen opintojen laadun kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on hakea vuonna 2009 ERASMUS-ohjelmasta Joint Curriculum Development – hanketta verkostolle, joka koostuu sosiaalityötä aikuisopintoina / työelämän ohessa tarjoavista yliopistoista. Verkoston tavoitteena on paitsi kehittää sosiaalityön tieteellisen opetuksen aikuis- ja työelämälähtöistä didaktiikkaa, myös luoda konkreettisia keinoja kansainvälistää sosiaalityön aikuisopetusta. Tällä hetkellä verkoston valmisteluun ovat lupautuneet University of Durham, University of Ljubljana,  University of Petrosani (Romania) ja Kadambari Memorial College of Science and Management (www.nepalschoolofsocialwork.org).

Työelämäyhteydet ja -tavoitteet


Sosiaalityön maisteriopetuksen suunnittelun viitekehyksenä Kokkolassa on nähtävä poikkeuksellisella tavalla yhteys alueen työelämään. Työelämän organisaatiot eli alueet kunnat rahoittavat osaltaan sosiaalityön maisterikoulutusta ja muodostavat tärkeän käytännön yhteistyökumppanin opetuksessa, tutkimuksessa ja kehittämistyössä.

Kaikki sosiaalityön maisteriopiskelijat ovat jo työelämässä sosiaalialan tehtävissä ja heidän opinnäytetyönsä palvelevat sosiaalityön käytännön työelämän tiedontarvetta. Sosiaalityön tiimi on ensimmäisen toimintavuotensa aikana vieraillut isoimmilla alueen sosiaalialan työpaikoilla ja vuoro-vaikutus no muutoinkin varsin vilkasta ja luontevaa myös työelämästä tulevien aikuisopiskelijoiden kautta. Tätä on pidettävä myös opetuksen suunnittelun kannalta erityisen arvokkaana ulottuvuutena.

Opiskelijavalinta


Opiskelijavalinta suoritetaan Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa yhteistyössä. Opiskelupaikkaa haetaan tiedekunnalta, mutta tiedekunta pyytää ehdotusta valittavista hakijoista yliopistokeskukselta ja vahvistaa lopulliset valinnat.

Sosiaalityön maisteriopintoihin rekrytoituu opiskelijoita hyvin erilaisilla taustoilla, mutta kuitenkin säännönmukaisesti sosiaalialan työelämästä vahvalla työkokemuksella. Keväällä 2007 valittujen opiskelijoiden koulutuksellinen tausta jakautui seuraavasti: 

 • Kaikki sosiaalialan työelämästä
 • 10 amk-sosionomia, joilla kandidaatin opinnot yliopistokeskuksen avoimen yliopiston kautta
 • 4 muuta yhteiskuntatieteiden kandidaattia tai ns.  ”vanhaa” sosionomia (huoltajatutkinto)
 • 2 muista yliopistoista laudaturvaiheessa siirtyvää opiskelijaa
 • 7 muun maisterin tutkinnon jo suorittaneita, joilla on lisäksi sosiaalityön aineopinnot 
PROSESSIN VAIHE AJANKOHTA VASTUUHENKILÖT
Esitys tiedekunnalle opiskelijamääristä ja valintaperusteista. Valintaperusteet ks linkki joulukuu sosiaalityön professori Jyväskylän yliopiston päälaitoksella (yfi-laitos) ja yliopistokeskuksessa
Valintakriteereiden vahvistaminen joulukuu yliopistokeskuksen sosiaalityön professori
Hakuesitteen ja -lomakkeen laatiminen tammikuu suunnittelija ja osastosihteeri
Valintaperusteet ja mainokset www-sivuille helmikuu osastosihteeri ja tiedottaj
Ilmoitukset ja markkinointi: kirjeet sosiaalityön kandivaiheen opiskelijoille, sanomalehti Keskipohjanmaa, sosiaalialan ammattilehdet, yliopistokeskuksen internet-sivut maalis-huhtikuu yliopistokeskuksen tiedottaja, suunnittelija
Hakupapereiden vastaanottaminen ja toimittaminen Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön tiimille toukokuun toinen viikko yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoasiain päällikkö
Hakijoiden hakukelpoisuuden tarkistus toukokuu yliopistokeskuksen sosiaalityön opetuksen suunnittelija
Hakijoiden arviointi ja alustava valintajärjestys toukokuu yliopistokeskuksen yliopistonopettajat
Yliopistokeskuksen esitys valittavista opiskelijoista yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle toukokuu yliopistokeskuksen professori
Päätös valittavista maisteriopiskelijoista kesäkuu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Valintakirjeet valituille opiskelijoille sekä ei-valittujen informoiminen kesäkuu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoasiain päällikkö
Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus elokuun ensimmäinen viikko opiskelijat tiedekunnalle
Lopullinen opintojen aloittavien toteaminen elokuu tiedekunta
Tervetulo- ja opintojen aloittamista koskeva kirje elokuu professori, suunnittelija, opintosihteeri
Opintojen aloitustilaisuus syyskuun ensimmäinen viikko koko tiimi, kaikki opiskelijat


    

Kaksiportainen tutkintorakenne


Sosiaalityön opinnot koostuvat perus- aine- ja syventävistä opinnoista. Alempi korkeakoulututkinto eli yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK) koostuu sosiaalityön perus- ja aineopinnoista, sekä yleis-, kieli- ja sivuaineopinnoista. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op). Ylempi korkeakoulututkinto eli yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM) sisältää sosiaalityön syventävät opinnot ja sivuaineopintoja. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Sosiaalityöntekijän tehtäviin vaaditaan maisterin tutkinto. Ammattikorkeakoulussa suoritetusta sosionomin tutkinnosta voidaan osa lukea hyväksi yliopistollisissa sosiaalityön opinnoissa. Ns. väyläopintoja ammattikorkeakoulusta maisteriopintoihin kehitetään edelleen intensiivisesti. Ammattikorkeakouluista valmistuu sosionomeja erilaisiin sosiaalialan asiakastehtäviin, joilla edistetään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia. Yliopistollisen sosiaalityön koulutus tähtää sosiaalityön vaativaan asiakastyöhön, yhteiskunnalliseen muutostyöhön, tutkimukseen ja laaja-alaisiin sosiaalityön asiantuntijatehtäviin.

Maisteriopintojen aloitusvaiheessa useilla opiskelijoilla on vielä joitakin opintoja täydennettävissä yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Eteneminen perus- ja aineopinnosta maisteriopintoihin on tehty mahdollisimman joustavaksi. Vastaavasti ammattikorkeakoulun sosionomi-tutkinnon suorittaneiden siirtyminen yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriopintoihin on valtakunnallisesti korkean tason kehittämisen alla (opetusministeriön selvitystyöryhmä, Sosnet, väylähankkeet). Yliopistokeskus voi olla asiassa valtakunnallinen edelläkävijä ja tämän nivelkohdan kehittäminen on aloitettu tiiviissä yhteistyössä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa mm. Aluekehittämisrahoilla (AKO-hakemus). Yliopistokeskuksen sosiaalityön opinnot avoimesta yliopistosta maisteriopintoihin muodostavat mielekkään jatkumon. Tämä korostuu erityisesti sitä kautta, että avoimessa yliopistossa ja maisteriopinnoissa sosiaalityötä opettavat samat opettajat. Useilla opiskelijoilla sosiaalityön maisteriopintojen pro gradu- työ kytkeytyy kandivaiheen pro seminaari-työhön.  

 

Jaa |