Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Opiskelijapalaute sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Sosiaalityön maisteriopinnoissa noudatetaan sosiaalityöstä tuttua periaatetta, jossa toiminnan olennaisimpana arvioinnin välineenä on itse asiakkaiden eli tässä tapauksessa opiskelijoiden antama palaute. Arvioinnin laatua ja merkitystä nostattaa se, että aikuisopiskelijat ovat myös työelämässä tottuneet palautteen antamiseen, saamiseen ja yleensäkin kriittisesti arvioivaan ja reflektiiviseen työskentelytapaan.

Jokaisesta opintojaksosta kerätään systemaattisesti palaute. Kukin opettaja on itse vastuussa tämän palautetiedon keräämisestä. Koska kyseessä on nimenomaan aikuisopiskelijat, heiltä pyydetään erityisesti myös vastuullista osallistumista sen miettimiseen, miten ko. opintojakson opetusta voisi didaktisesti kehittää.

Kurssikohtaisten palautekeruun lisäksi palautetta kerätään opintokokonaisuuksittain sähköisellä lomakkeella kevätlukukauden lopulla opetuksesta, opiskelijapalveluista, opetusjärjestelyistä ja opintojen ohjauksesta. Kyselyn toteuttamisesta vastaa suunnittelija.

Tieto kerätään sosiaalityön tiimi-istunnoissa lukuvuosittain yhteen, erityisesti pitäen silmällä edessä olevaa laadunkehittämishanketta (”Joustaviin sosiaalityön opintoihin työelämästä käsin”). Palaute on nähtävissä Optimassa kaikille sosiaalityön opiskelijoille.

Kunkin maisteriopiskelijatyhmän opetuksen alkaessa lukuvuoden alussa opiskelijoille tehdään yleisluonteinen kysely, jossa pyydetään kaikkia sosiaalityön maisteriopintojen opiskelijoita kertomaan omista tuntemuksistaan ja opintotarpeistaan. Kyselyn avulla selvitetään, (1) millaisia omakohtaisia tuntemuksia opiskelijoilla on sosiaalityön maisteriopintojen alkuvaiheessa, (2) mitä ja millaisia opintoja opiskelijat haluavat suorittaa ensimmäisen lukuvuoden aikana sekä (3) millaista opinto-ohjausta opiskelijat kokevat tarvitsevansa opintojensa alkuvaiheessa.
(http://optima.cc.jyu.fi/learning/id51/bin/user)


Koska maisteriopinnot eivät ole olleet täysipainoisesti käynnissä vielä vuottakaan, on laatukäsikirjassa mahdollista esittää kolme esimerkkiä sosiaalityön maisteriopintojen arvioinnista. Esimerkkejä palautekäytänteistä.

->
(Näistä ensimmäisenä tapauksena esitetään seuraavassa pro gradu- seminaarin työskentelyä arvioiva palautekysely

a) Esimerkki arvioivasta palautteesta 1. Pro gradu- seminaarit ja ohjaus
Lukuvuoden 2006–2007 pro gradu -seminaarityöskentelyn päättyessä Hannu Piiroinen teki Kati Komulaisen avustuksella sosiaalityön maisteriopintojen opiskelijoille pienimuotoisen palautekyselyn pro gradu -seminaareihin I ja II liittyen. Kyselyssä pyydettiin kaikkia kuluneena lukuvuonna graduseminaareihin osallistuneita opiskelijoita kertomaan oman näkemyksensä koko graduseminaarista ja siihen liittyvistä työskentelytavoista. Vastaaminen kyselyyn tapahtui nimettömästi.
(http://optima.cc.jyu.fi/learning/id51/bin/user)

b) Esimerkki arvioivasta palautteesta 2. Lopputentti lukupiirinä
Kevätlukukaudella opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua syventävien opintojen lopputentin lukupiiriin, jossa käsiteltiin Gambrillin n. 800-sivuista englanninkielistä teosta sosiaalityön professori Aila-Leena Matthiesin opastuksella. Aktiivinen osallistuminen lukupiiriin ja lukupiirissä tehdyn tehtävän suorittaminen korvasi lopputenttiin kuuluvan Gambrillin teoksen. Lukupiirissä opiskelijat tavallaan ”opettivat” toisilleen osuutensa vaativasta tenttikirjasta jonka jälkeen asiasta käytiin vielä perusteellinen keskustelu. Opiskelijat myös laativat siitä tiivistelmän toisille lukupiiriin osallistuville maisteriopiskelijoille. (http://optima.cc.jyu.fi/learning/id51/bin/user). Myös tästä opetusmuodosta kerättiin systemaattinen palaute Optiman kautta. Jokainen palautetta antanut opiskelija kertoi oppineensa kulupiirissä enemmän ja syvällisemmin kuin lukemalla tenttikirja yksin, vaikka työ olikin tavallaan vaativampaa.

c) Esimerkki arvioivasta palautteesta 3. Sosiaalityön päättöseminaari koko opintojen arviointitilanteena
Sosiaalityön maisteriopintojen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden päättöseminaarissa toteutettiin ns. kollektiivisen muistelun menetelmää koko opintojen arvioimiseksi sekä oman kehityksen arvioimiseksi. Didaktisena metodina käytettiin moderaatiota, jossa tulokset visualisoitiin. (liite: kuvat päättöseminaarista). Päättöseminaarin tehtävä esitettiin Optimassa seuraavasti

Arvoisat sosiaalityön maisteriopetuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat!

Kalenterissamme lukee 16 – 17.11. pidättäväksi opintojenne päättöseminaari. Tähän voivat osallistua kaikki 2006 maisteriopinnot aloittaneet, vaikka opintojen päättyminen ei ihan vielä olisikaan käsillä. Seminaarin sisällöllinen tavoite on koko sosiaalityön opintojenne reflektoiva arviointi ja sosiaalityön teoria-käytäntö-suhteen analysointi nykyisen elämäntilanteenne eli opintojen päättymisvaiheen kautta. Menetelmänä käytämme vuorovaikutuksellista muistelutyötä ja moderaatiota. Lisäksi toivon saavani seminaarista mahdollisimman yksityiskohtaista palautetta koko saamastanne opetuksesta talostamme. Lauantaiaamuksi olen kutsunut vierailuluennoitsijaksi Saksasta Thomas Kauerin, joka oli opiskelijani ja teki väitöskirjan lähiöhankkeestamme. Hän luennoi meille englanniksi aiheesta FROM CLIENT TO CITIZEN – Empowerment in practice.

Etukäteistehtävänä pyytäisin teitä miettimään seuraavia:
Muistelutyö

  • Miten arvioisitte sosiaalityön oppimisprosessianne (perusopinnoista/ edeltävistä opinnoista alkaen) kokonaisuutena
  • Muistele, millaisia ajatuksia sinulla oli yhteiskunnasta ja sosiaalityöstä aivan opintojen alkuvaiheessa
  • Mikä on olennaisin muutos käsityksessäsi sosiaalityöstä tieteenalana, käytäntönä, opintoina? Miten kuvasi yhteiskunnasta on kenties muuttunut?
  • Minkä nimeäisit opintojesi sisällölliseksi ”ahaa”-elämykseksi tai tähtihetkeksi (Esim. teoreettiset oivallukset? Tärkeä lukukokemus? Teorian ja käytännön suhteen löytyminen? Uudet tiedot sosiaalityöstä käytäntönä? Oman itsesi tunteminen? Opiskeluryhmän merkitys? Opintojen oheistoiminnot?)
  • Mitä kehittämisehdotuksia ja kritiikkiä sinulla on opintojasi kohtaan
  • Mitä kaiken kaikkiaan koet oppineesi – ja mitä et ole oppinut
  • Millä tavalla opinnot ja työsi ovat limittyneet sisällöllisesti


Nykyisyys ja Tulevaisuus

  • Miten arvioit nykyistä työtilannettasi koko työelämäsi pitkässä kaaressa
  • Jos ajattelet elämääsi sosiaalityöntekijänä eteenpäin, mitkä ovat tavoitteesi? Kuvittele itsesi vaiheeseen, jossa olet jäämässä eläkkeelle. Mistä haluat jäädä eläkkeelle? Mitä haluaisit muuttaa siihen mennessä, mihin jättää omat jälkesi? Missä toivot sosiaalityön olevan silloin? Katsele mennyttä työelämääsi tuosta ajankohdasta taaksepäin (esim. 65v). Tuletko olemaan tyytyväinen? Jotta voisit olla kaiken kaikkiaan tyytyväinen työelämääsi sosiaalityöntekijänä, mitä ohjeita antaisit  65-vuotiaana kokeneena sosiaalityöntekijänä nykyiselle minällesi? Mihin hänen tulisi panostaa, mitä välttää voidakseen jäädä työpanokseensa kaikin puolin tyytyväisenä eläkkeelle? Mitä sinä voit tehdä, jotta sosiaalityö olisi toivomassasi tilassa ja asemassa vuonna x?


Teidän ei tarvitse toimittaa näitä etukäteen kirjallisina, vaan näitä työstetään päättöseminaarissa ja opintojakson suorituksena on kirjoittaa tämän pohjalta opintojen yhteenvetoessee seminaarin jälkeen ja palauttaa se viimeistään tutkinnon hakemisvaiheessa. Kevään opintomatka on hyvä sisällyttää esseeseen, jos valmistuminen ei uhkaa ennen sitä. Palauttaa saa toki jo vaikka marraskuussa 2007.

Päättöseminaarin opetusmetodista, palautteesta sekä opiskelijoiden suorittamista opintotehtävistä on tarkoitus koota kevään 2008 aikana yhteinen julkaisu, jonka teemana on sosiaalityön aikuisopinnot. Julkaisu on osa sosiaalityön opetuksen laadunkehittämishanketta.

Jaa |