Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteiskuntatieteet

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Sosiaalityö
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri

Yleiskuvaus: yliopistokeskuksen sosiaalityön opetuksen alueelliset erityispiirteet ja henkilökunta


Syksystä 2006 alkaen yliopistokeskuksen sosiaalityön opetus on edennyt vaiheeseen, jossa tarjolla on kandidaattivaiheen opintojen lisäksi myös maisterikoulutus. Sosiaalityön opetuksen innovatiivisuutta ja kansallista merkitystä on entisestään lisännyt professorin aloittaminen tehtävässään 1. 4. 2007. Näin ollen sosiaalityön opetus on nyt intensiivisessä kehitysvaiheessa, jonka ensimmäisiä vaikutuksia ja tuloksia on jo nähtävissä.

Pohjanmaalla on valtakunnallisesti suurin pula kelpoisuusehdot täyttävistä sosiaalityöntekijöistä ja siksi koulutuksen saaminen Kokkolaan koetaan koko Pohjanmaan kannalta erittäin tärkeäksi. Sosiaalityön opintoja tarjotaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa nimenomaan aikuisopintoina. Tämä tarkoittaa, että sosiaalityön opinnot voidaan suorittaa joustavasti työelämästä käsin. Opetus tapahtuu viikonloppuisin ja etäopintoina. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa sosiaalityön perus- ja aineopinnot käynnistyivät syksyllä 2002 avoimen yliopiston opetuksena Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Myöhemmin syksyllä 2004 vastaavia opintoja alettiin järjestää myös Ylivieskassa. Syksystä 2005 lähtien opintoja ryhdyttiin tarjoamaan myös Vaasassa. Näiden avoimen yliopiston opintojen kautta on mahdollista edetä sosiaalityön mais-teriopintoihin.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestettävä sosiaalityön maisterikoulutus on osa Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opetusta. Opetus on opetuksellisesti ja tieteellisesti rinnakkainen ja tasavertainen osa Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opetusta, mutta ei ole hallinnollisesti sen alainen. Jyväskylän yliopistossa sosiaalityöllä on oma yksikkö ja oppituoli yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.(yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laatukäsikirja). Vuonna 2006 sosiaalityön maisteriopetuksen alkaessa opetuksessa otettiin suoraan käyttöön sosiaalityön tutkintovaatimukset Jyväskylän yliopistosta, ja opetus on laadullisesti vähintään samantasoista kuin emoyliopistossa.

Sosiaalityön viisivuotinen määräaikainen professuuri on täytetty 01.04.2007. Sosiaalityön professuuriin saatiin kansainvälisestikin pätevöitynyt professori, jolla on yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto Jyväskylän yliopistosta ja mm. kymmenen vuoden kokemus sosiaalityön professorina Saksassa (CV- Matthies). Sosiaalityön maisteriopetuksesta vastaavat lisäksi kaksi, tammikuusta 2008 alkaen kolme yliopistonopettajaa, jotka opettavat sosiaalityötä myös perus- ja aineopintotasolla avoimessa yliopistossa. Sosiaalityön yliopistonopettajat ovat niin ikään tieteellisesti pätevöityneitä ja heillä on hyvä kokemus opetustyöstä, tutkimustyöstä ja sosiaalityön käytännöstä. Lisäksi sosiaalityön oppiaineen tiimiin kuuluu yksi suunnittelija ja yksi osastosihteeri, jotka toimivat myös avoimen yliopiston tehtävissä. Opetuksessa voidaan käyttää myös yliopistokeskuksen yhteiskuntatieteellisen yksikön tutkijoita (mm. tutkimusmetodiopetus), tuntiopettajia sekä tehdä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön yksikön kanssa.  Hallinnollisesti sosiaalityön maisteriopetus kuuluu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteiskuntatieteelliseen yksikköön.

Sosiaalityön tutkimuksen käynnistyminen ja mm. tohtoriopintojen tarjoaminen Kokkolassa kehittävät koko sosiaalialan profiilia alueella yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Sosiaalityön maisterikoulutusta oli toivottu alueella jo pitkään juuri valtakunnallisesti syvimmän sosiaalityöntekijäpulan vuoksi. Samanaikaisesti sosiaalityön professionaaliset laatuvaatimukset ovat kasvaneet sosiaalisten riskien monimutkaistuessa sekä auttamis- ja palvelujärjestelmissä tapahtuneiden rakenteellisten muutosten vuoksi (mm. kuntien palvelurakenteiden muutos, yksityistäminen, toimintarahoituksen hankepohjaisuus).

Opiskelijamäärät ja opintojen eteneminen


Työn ohessa suoritettavat maisteriopinnot kestävät noin 2,5 vuotta. Maisteriopetukseen voidaan ottaa korkeintaan 20 opiskelijaa vuosittain. Maisteriopetukseen haki ensimmäisessä haussa vuoden 2006 keväällä 52 hakijaa, joista valittiin 17 opiskelijaa. Syksyllä 2006 aloittaneista sosiaalityön maisteriopiskelijoista 16 ovat edenneet pro gradun aloittamisvaiheeseen ensimmäisen lukuvuotensa aikana. Vuoden 2007 haussa maisterikoulutukseen haki 59 opiskelijaa ja opinnot aloitti 20 opiskelijaa. Käytännössä kaikki opiskelijat suorittavat maisteriopintoja kokopäiväisen työelämän ohella. Tästä huolimatta kahden ensimmäisen opiskelijakohortin perusteella tendenssinä on valmistua jo 1, 5 – 2 vuodessa. Sosiaalityöntekijöiden hyvä ja tutkintoon sidottu työmarkkinatilanne osaltaan motivoi opiskelijoita reippaaseen etenemiseen.

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Kehittäminen

 

Jaa |