Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: mervi_ahonen — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Kandidaatti- ja maisterikoulutus

 

Koulutuksen toteuttaminen

 

Koulutusta toteutetaan kasvatustieteen yksikön tuloskortin tavoitteiston ja opettajankoulutuksen vuosikellon mukaisesti. Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan koulutuksen akateemiset ja ammatilliset tavoitteet sekä koulutuksen aikuispedagogiset periaatteet. Aikuispedagogisiin periaatteisiin liittyviä hyviä käytänteitä esitellään Opetuksen laatu -portfoliossa (-> Hallinto -> Opetuksen laatu -> Opetuksen laatu -portfolio -> Luokanopettajien aikuiskoulutus).

Operatiivinen vastuu opintojaksoa laajempien opintokokonaisuuksien tai hallinto- ja kehittämistehtävien toteutuksesta on prosessista riippuen opintokokonaisuuksien vastuuopettajilla (Ohjauskartta) tai eri työryhmien puheenjohtajilla (Työryhmätyöskentely-dokumentit).


Opetus

Opetushenkilöstön vastuut on määritelty yliopistokeskuksen johtajan hyväksymissä työsuunnitelmissa. Jokaisella opintokokonaisuudella ja opintojaksolla on vastuuopettaja. Vastuuopettajien (päätoimisen henkilökunnan) sekä amanuenssin ja opintoasioista vastaavien kurssisihteerien vastuut löytyvät Opelix verkkoympäristöstä Ohjauskartasta. Luokanopettajien aikuiskoulutuksen opetusharjoittelu toteutetaan kunnallisissa kouluissa. Harjoittelun ohjaajien eli kenttäkoulun luokanopettajien ja yliopistokeskuksen opettajien tehtäväjaot tiedotetaan ohjaajille ja opiskelijoille vastuuopettajan toimesta. (Ohjaajien vastuualueet opetusharjoitteluissa.)

Opintojaksojen korvaavuuksien myöntämisestä vastaa yksikönjohtaja tai opintokokonaisuuden vastuuopettaja. Korvaavuuksista tiedotetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman teon yhteydessä yksilöllisesti. Yleisimmin kysytyistä korvaavuuskäytännöistä tiedotetaan myös yhteisesti opiskelijoille koko kurssin opinto-ohjauksen tilaisuuksissa. (Opetusharjoittelujen korvaamiskäytänteet.)

Oppimistehtävien tekeminen on keskeinen työskentelymuoto luokanopettajien aikuiskoulutuksen opinnoissa. Yksikön johtajan tiedottaa opettajille yhteisistä oppimistehtäväkäytänteistä. (Ohje opettajille oppimistehtävän laatimisesta ja kuormittavuuden arvioinnista.)

Opetuksessa hyödynnetään ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknologian sovelluksia. Verkkoympäristöä hyödynnetään tiedotuskanavana, opintojen ohjauksessa, oppimistehtävien palautus- ja arviointikanavana sekä jaetun asiantuntijuuden ympäristönä verkkokurssien yhteydessä. Näiden toimien kautta opiskelijat oppivat verkossa opiskelun ja ohjauksen käytänteitä tulevaisuuden opettajan työtä varten. Jokaisella opettajalla (myös tuntiopettajilla) on käytettävissä oma työtila verkkoympäristössä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja hallinnollisen hyödyntämisen kehittämisvälineitä ovat luokanopettajakoulutuksen oma TVT-strategia ja TVT-työryhmä.


Opintojen ohjaus

Opintojen ohjausta linjaavat Jyväskylän yliopiston opintojen ohjauksen kokonaissuunnitelma, Jyväskylän yliopiston hops-linjaus ja Kokkolan yliopistokeskuksen opinto-ohjauksen suunnitelma.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa opintojen ohjaus on olennainen osa opiskelua. Ohjausnäkökulma on mukana jo opiskelijavalintaprosessin aikana. Opiskelijat toimivat tutoreina opiskelijavalintojen aikana tarjoten vertaistukea. Avointa yhteisöllisyyttä korostetaan ja pyritään aktiivisesti kehittämään, jolloin ohjaustarpeet havaitaan nopeasti ja kynnys hakea ohjausta pysyy matalana. Opintojen suunnittelua helpottamaan amanuenssi ja yksikön johtaja järjestävät työjärjestykseen merkittäviä opinto-ohjaustilaisuuksia kerran kuussa. Eri opintokokonaisuuksien alkuvaiheessa vastuuopettajat järjestävät opintojen ohjaustilaisuuksia esimerkiksi kasvatustieteen eri opintojaksoista, valinnaisista opinnoista ja sivuaineen opinnoista.

Yhteisten keskustelu- ja ohjaustilaisuuksien lisäksi opiskelijan käytettävissä on Opelix-verkkoympäristö ja sen virtuaalinen Opintotoimisto sekä kirjallista materiaalia (->Opintotoimisto ->  esim. ohjauskartta, hops-ohje, valmistumisohje). Opiskelijoille suunnatun kirjallisen informaation määrää vähennetään ja opintojen ohjausta ja opiskeluun liittyviä yleisiä tiedotusasioita siirretään verkkoympäristöön. Opelix -ympäristön rinnalla käytetään viestintäohjelmia. Eri opintojaksoissa lisätään opiskelijan ohjausta sekä palautteen antamista ja keräämistä tieto- ja viestintätekniikan avulla ajasta ja paikasta riippumatta.


Opinnäytetyön ohjaus

Tutkielmaopintojen alussa käydään lävitse pro gradu-tutkielmien ohjauksen yleiset periaatteet, jotka sisältävät opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet. Opinnäytetyöprosessissa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan esittämää hyvän tieteellisen käytännön kriteeristöä. Opinnäytetyön toteutuksessa ja arvioinnissa toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan käytäntöjä. Ohjaaja tiedottaa opiskelijoille tutkielman tavoitteet ja sen arvioinnin. (Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas, Jyväskylän yliopiston opinnäytetyön ohjauksen suositus.) Seminaarit ja kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot on lomitettu tarkoituksenmukaisella, tutkimusprosessia tukevalla tavalla. Metodeja ei opiskella irrallaan niiden soveltamisesta, vaan lähtökohtana on, että jokainen opiskelija voi hyötyä opiskelemistaan tutkimusmenetelmistä omassa todellisessa tutkimustilanteessaan.


Opiskelijan itsenäinen työskentely

Opetussuunnitelmassa määritellään opintojaksoittain itsenäisen työn osuus tunteina. Kouluttajille jaetaan oppimistehtävien laadintaa koskeva ohjeistus (-> Hallinto -> Opetuksen laatu -> Opetuksen laatu -portfolio -> Luokanopettajien aikuiskoulutus), joka sisältää myös mm. ohjeen kuormittavuuden arvioimiseen. Opiskelijoita informoidaan myös näistä asioista. Suurin osa opiskelijoiden omatoimisesta työstä on oppimistehtävien tekemistä kolmen hengen pienryhmissä, jolloin opiskelijat voivat hyödyntää toistensa erilaisia opiskelu- ja työkokemusta. Pienryhmätyöskentelyä tuetaan ryhmädynamiikan opinnoilla ja opetusharjoittelujen ohjauksessa. Oppimistehtävissä keskeistä on, että niissä on mahdollisuus sovittaa tehtävän sisältöä omaan kokemustaustaan ja intressialueisiin. Oppimistehtävät syventävät teorian ja käytännön yhteyttä, vahvistavat itsenäisen työn, yhdessä tekemisen ja palautteen muodostamia oppimissyklejä sekä lisäävät vaihtoehtoja/valinnaisuutta. Oppimistehtävistä annetaan palautetta erilaisissa muodoissa, ja niitä käsitellään yhteisesti kontaktiopetuksessa. Itsenäisen työskentelyn ja monimuotoisen oppimisympäristön periaatteita ja käytäntöjä avataan opetussuunnitelmassa ja oppimistehtäväohjeistuksissa. Itsenäisen työn ohjaukseen liittyviä hyviä käytänteitä kuvataan Opetuksen laatu-portfoliossa (-> Hallinto -> Opetuksen laatu -> Opetuksen laatu -portfolio -> Luokanopettajien aikuiskoulutus).

Opintojakson opettaja esittelee opiskelijoille oppimistehtävät: niiden tavoitteet, toteutustavat, aikataulutukset ja arvioinnin. Opettaja antaa tämän kaiken myös kirjallisena. Nämä oppimistehtävät kootaan koulutuksen verkkoympäristöön (Opelix) omaan kansioonsa, josta ne ovat kaikkien tutustuttavissa. Näin opettajilla on mahdollisuus tarkastella opiskelijan saamia tehtäviä oman ainettaan laajemmin, ja suhteuttaa tehtäväänsä myös kokonaisuuteen (päällekkäisyyksien karsiminen).

 

Tutkinnon myöntäminen

Tutkinnot myöntää kasvatustieteiden tiedekunta. Opiskelijaa ohjeistetaan tutkinnon hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. (Valmistumisohje. Jyväskylän yliopiston prosessikuvaus tutkinnon anomisesta.)

 

 

Jaa |