Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: mervi_ahonen — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Kandidaatti- ja maisterikoulutus

 

Koulutuksen kehittäminen

 

Opetustoimen johtaminen ja strategiatyö

Yksikönjohtaja vastaa yhdessä professorin kanssa luokanopettajakoulutuksen strategisesta kehittämisestä sekä opetussuunnitelman kehittämisestä. Toimintaan liittyvät strategiset kehittämistavoitteet asetetaan ja toimenpiteet suunnitellaan yksikön tuloskortin arvioinnin pohjalta. Opetussuunnitelmaa kehitetään prosessiarvioinnin pohjalta opettajankoulutuksen opetuksen kehittämisryhmässä ja kokonaisuutena yksikön suunnittelupäiviin liittyen opetussuunnitelmasyklin mukaisesti kahden vuoden välein.

Luokanopettajankoulutuksen johtoryhmä on strategisen suunnittelun työryhmä, joka seuraa ja analysoi opettajankoulutuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä pitää yllä luottamuksellisia suhteita kasvatustieteiden tiedekuntaan ja yliopiston johtoon. Johtoryhmä käsittelee myös opettajankoulutusta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä laatii opetuksen kehittämisryhmän ehdotuksen pohjalta esityksen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaksi. Niin ikään johtoryhmä koordinoi opettajankoulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita ja toimii yksikön johdon tukena valmisteltaessa opettajankoulutukseen liittyviä kannanottoja. Opettajankoulutusta kehittävät muut työryhmät vastaavat johtoryhmälle oman toimintansa tavoitteiden toteutumisesta. Johtoryhmän vastuulle kuuluu henkilökunnan työskentelyn sekä ammatillisen kehittymisen tukeminen.


Opetuksen laadunvarmistus

Kasvatustieteen yksikön johtaja vastaa laadunvarmistuksesta yksikössä (Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hallinnon laatukäsikirja / laatutyön johtaminen). Koulutuksen kehittämistyön organisoinnin ja laadunvarmistuksen kannalta keskeisiä välineitä ovat Kasvatustieteen yksikön tuloskortti, opettajankoulutuksen vuosikello, vastuuopettajajärjestelmä, työryhmät, erilaiset palautejärjestelmät, strategiadokumentit, henkilökunnan viikkopalaverit sekä yksikön vuosittaiset kehittämispäivät (3-4 päivää lukuvuodessa) sekä O-asemalle ja Opetuksen laatu -portfolioon (-> Hallinto -> Opetuksen laatu -> Opetuksen laatu -portfolio -> Luokanopettajien aikuiskoulutus) tehtävä dokumentaatio.

Vastuuopettajat kokoavat opintojakson tai opintokokonaisuuden kehittämistarpeet ja suunnitellut toimenpiteet ko. työryhmille tai suoraan yksikönjohtajalle. Työryhmän tai yksikönjohtajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen vastuuopettajat toteuttavat suunnitellut kehittämistoimenpiteet. Yksikönjohtaja vastaa laajemmista, opintojaksoja ylittävistä strategisista kehittämistoimista.

Opetuksen laatu -portfolioon kirjataan opetussuunnitelmakauden keskeiset kehittämiskohteet ja kehittämistoimenpiteet. Opetuksen laatu -portfoliota käytetään toiminnan kuvaamiseen, toiminnan kehittämiseen, tietovarantona ja hyvien käytänteiden välittäjänä.

Opettajien kouluttautuminen ja asiantuntijuuden jakaminen

Vuosittaisissa työntekijän ja yksikönjohtajan välisissä kehityskeskusteluissa suunnitellaan yksilökohtaisesti kouluttautumista. Henkilökunnan työsuunnitelmiin on varattu resurssia kouluttautumiseen ja ammattikirjallisuuteen tutustumiseen. Kukin opettaja osallistuu koulutuksiin työtehtäviensä ja yksikön kehittämistarpeiden mukaisesti.(Kehityskeskustelulomake.)

Opetusharjoittelun ohjaajille järjestetään koulutusta säännöllisesti vuosittain. Opetusharjoittelun kehittämisryhmän puheenjohtaja vastaa ohjaajakoulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Tuntiopettajia pyritään saamaan mukaan yhteisiin suunnittelu- ja kehittämispäiviin.

Opettajat osallistuvat TVT-alan henkilöstökoulutukseen (Luokanopettajakoulutuksen TVT-strategia). Osallistutaan vaihtelevin kokoonpanoin vuosittain ainakin Kasvatustieteen päiviin ja sisäisenä henkilöstökoulutuksena 4-5 kertaa vuodessa toteutettavaan pedagogiseen riiheen (-> Hallinto -> Opetuksen laatu -> Opetuksen laatu -portfolio -> Pedagogiset riihet). Oppiva-verkkoympäristöä (-> Oppiva) hyödynnetään oppimistehtäväkäytäntöjen kehittämisessä.


Aineistot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004

Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategia

Kasvatustieteiden tiedekunnan strategia 2015

Kokkolan yliopistokeskuksen TTS

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen opetussuunnitelma

Tietoa opiskelijavalinnasta

 

Jaa |