Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: mervi_ahonen — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Kandidaatti- ja maisterikoulutus

 

Koulutuksen arviointi

Tuloskortissa ilmaistujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain yksikön kehittämispäivien yhteydessä ja opettajankoulutuksen johtoryhmässä vuosikellon mukaisesti. Arvioinnin pohjana ovat tuloskortissa ilmaistut toiminnan tavoitteet ja mittarit. Työryhmät tekevät kokoontumisistaan muistiot ja raportoivat toiminnastaan vuosittain johtoryhmälle. Työryhmien muistiot ja vuosiraportit tallennetaan O-asemalle Työryhmätyöskentely-kansioon.

Oppimistulosten ja opiskelijoiden suoriutumisen osalta yksittäiset opintojaksot ja arvosanakokonaisuudet arvioidaan yliopiston ja kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymien käytäntöjen mukaisesti. (Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosääntö; Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas.) Opintokokonaisuuksien arvioinnista tiedotetaan opiskelijoille opetussuunnitelmassa, vastuuopettajan toimesta eri opintojaksojen yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. (opetusharjoittelujen arviointi, pro gradu –tutkielman arviointi.)

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa oppimisen arviointia toteutetaan monimuotoisesti ’kokeilevan opettajankoulutuksen’ hengessä, eli se ei ole kaikkien opintojaksojen osalta yhteismitallista. Tämä on opettajankouluttajien tietoinen pedagoginen valinta. Oppimisen arviointi on opettajan ammatillisen kasvun kannalta myös oppimisen kohde. Opiskelijan itsearviointi on merkittävässä osassa ammatillisen kehittymisen ja koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Koulutuksen kehittämistä tukevaa opiskelijapalautetta kerätään säännöllisesti. Opintojakson vastuuopettaja kerää ja tiivistää arviointitiedon omasta opintojaksostaan. Opintokokonaisuuden vastuuopettaja vastaa opintokokonaisuutta koskevan arviointitiedon koonnista, käsittelystä ja hyödyntämisestä vuosittain. Palautekäytänteiden kuvaukset on koottu Opelix-verkkoympäristön Palautejärjestelmä-työtilaan, jossa on myös sähköisiä palautelomakkeita.


Työelämäseurannan (työllistyminen, työelämätarpeet) tukena käytetään Jyväskylän yliopiston Tutkimus- ja rekrytointipalvelujen seurantatutkimuksia.

 

Jaa |