Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Kandidaatti- ja maisterikoulutus

Koulutuksen suunnittelu

Tietotekniikan koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on Kokkolan yliopistokeskuksen aikuiskoulutukseen pohjautuva toiminta- ja taloussuunnitelma, Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirja, informaatioteknologian tiedekunnan laatukäsikirja, Kokkolan yliopistokeskuksen tuloskortti ja informaatioteknologian yksikön tuloskortti, jossa kuvataan toiminnan tavoitteet, menetystekijät, avainmittarit ja toimintasuunnitelma.

Toiminnan viitekehyksenä toimii myös Jyväskylän yliopiston laatupolitiikka ja Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategia, jonka mukaan elinikäisen oppimisen edistäminen Jyväskylän yliopistossa merkitsee sellaisten pedagogisesti laadukkaiden, joustavien ja monimuotoisten oppimisedellytysten ja opiskeluväylien tarjoamista, jotka mahdollistavat erilaisen lähtötason omaavien sekä erilaisissa elämäntilanteissa ja työuran vaiheissa olevien opiskelijoiden esteettömät pääsyn tiede- ja tutkimusperustaiseen akateemiseen koulutukseen.

Haasteet

Haasteita koulutuksen järjestämiselle asettavat aikuisopiskelijan ja elinkeinoelämän aikuiskoulutukselle asettamat erilaiset vaatimukset ja tarpeet.

Aikuisopiskelijan näkökulmasta olennaista on opintojen suunnitelmallisuus sekä joustavuus henkilökohtaisen opintosuunnitelman, opetusjärjestelyiden sekä ajan ja paikan suhteen. Suurin opintoja hidastava tekijä on työn, perheen ja opiskelun sovittamisesta johtuva opiskeluun käytettävissä olevan ajan puute. Ajankäytön rajoitteet aiheuttavat opiskelijoille satunnaisia poissaoloja ja vaikeuttavat opinto-ohjauksen järjestämistä ja vaikuttavat tätä kautta opintosuorituksiin ja valmistumisaikoihin. 

Elinkeinoelämän kannalta ratkaisevaa on riittävän osaamisen varmistaminen. Haasteellisinta on saada aikaan niin hyvä vuorovaikutus koulutuksen järjestäjän ja opiskelijoiden työnantajien välille, että työnantajien tarpeet voitaisiin ottaa huomioon opetuksen toteutuksessa ja työnantajat olisivat tietoisia työelämän ja opintojen integroimisen mahdollisuuksista

Työelämälähtöisyys

Tietotekniikan maisterikoulutus on suunniteltu työn ohessa tapahtuvaksi monimuoto-opetukseksi, jonka järjestämisessä käytetään hyväksi tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia. Pyrimme kehittämään opetusjärjestelyitä jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin aikuisen, työssäkäyvän opiskelijan tarpeita. Koulutusmallia kehitetään jatkuvasti siten, että elinkeinoelämän aikuiskoulutukselle asettamat erilaiset vaatimukset ja tarpeet, kuten riittävän osaamisen varmistaminen ja mielekäs tapa hyödyntää koulutusta on mahdollista ottaa huomioon.

Maisterikoulutuksen käynnistysvaiheessa koulutuksen suuntautumisvaihtoehdot on valittu mahdollisimman hyvin alueen yritysten tarpeita palveleviksi. Yritysten ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä kehitetään maisterikoulutuksen ja työelämän integroitumisen mahdollisuuksia. Tähän liittyen yritysten ja opiskelijoiden tarpeita ja näkökulmia kartoitetaan haastattelujen ja kyselyjen avulla. Alan elinkeinoelämään ollaan jatkuvassa yhteydessä opiskelijoiden ja eri projektien kautta, ja tätä kautta muodostuu kuva siitä, millaista asiantuntijuutta alalla odotetaan. Opiskeluun liittyvät työharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö integroidaan mahdollisimman pitkälle opiskelijan työnantajan omiin kehitysprojekteihin.

Joustava opiskelu

Maisterikoulutuksen yhteydessä tehdään jatkuvasti kehitystyötä opetuksen monimuotoistamiseksi opetusteknologian keinoin. Näin tarjotaan opiskelijoille joustavampia mahdollisuuksia kurssien suorittamiseksi. Tavoitteena on kehittää työn ohessa tapahtuvan koulutuksen käytännettä, joka mahdollistaa ajan suhteen joustavamman opetuksen. Tällä ei tarkoiteta perinteisistä luennoista luopumista vaan joustavuuden lisäämisellä saadaan lisäarvoa perinteisille kursseille. Tarkemmin opetuksen monipuolistamisesta on luettavissa laatukäsikirjan kohdassa Koulutuksen toteuttaminen.

Opiskelijoiden rekrytointi

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta opiskelijavalinta on tärkeä osa koulutuksen toteutusta. Koulutukseen otetaan opiskelijoita sisään jatkuvalla haulla. Markkinointia keskitetään kuitenkin vuosittain sovittavaan ajankohtaan. Opiskelijahaun markkinointi hoidetaan sanomalehti-ilmoituksilla ja www-sivujen kautta. Sanomalehti-ilmoittelu on kohdennettu lähialueen lehtiin ja www-sivujen tiedottamisella katetaan koko Suomi. Lisäksi hakua markkinoidaan suoraan yritysten henkilökunnalle yrityksissä olevien yhteyshenkilöiden kautta sekä potentiaalisille hakijoille esimerkiksi käymällä esittelemässä koulutusta lähialueen oppilaitoksissa. Tietoa koulutuksesta levitetään myös informoimalla hausta nykyisiä opiskelijoita ja rohkaisemalla heitä levittämään tietoa omassa työorganisaatiossaan. Markkinointiin osallistuu omalta osaltaan koko koulutuksen henkilökunta.

Opiskelijavalinta

Tietotekniikan maisterikoulutukseen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen haetaan jatkuvalla haulla. Koulutukseen valitaan opiskelijoita mobiilijärjestelmien ja erityistapauksissa opettajankoulutuksen maisteriopintoihin. Valintaperusteet ovat vastaavat kuin tietotekniikan laitoksella. Opiskelijavalintaan vaikuttavat soveltuvuuskurssit, opiskelijan pohjakoulutus ja hyväksi luettavat opinnot.

Soveltuvuuskurssit ovat tutkintoon kuuluvia kursseja, ja niiden kautta opiskelija saa tuntuman siihen, mitä työn ohessa opiskelu mm. ajankäytöllisesti vaatii. Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta soveltuvuuskurssien avulla voidaan nähdä opiskelijoiden edellytyksiä koulutusohjelman läpikäymiseen. Toivottava pohjakoulutus on alempi korkeakoulututkinto. Mikäli opiskelija on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon muualle, kuin Jyväskylän yliopistoon, maisteriopintojen aluksi tehdään ns. täydentäviä opintoja. Niiden avulla aiemman tutkinnon aikana saatu tietotaso saatetaan maisteriopintojen alun vaatimalle tasolle. Opiskelijavalinnat vahvistetaan informaatioteknologian tiedekunnassa. 

Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta dokumentissa Tietotekniikan maisterikoulutusvalinta 2008.

Opetussuunnitelma

Kokkolan yliopistokeskuksen tietotekniikan koulutus järjestetään Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisena.

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

HOPS työn lähtökohtina ovat Jyväskylän yliopiston periaatepäätös opinto-ohjaussuunnitelmien laatimiseksi sekä HOPS-linjaus ja Chydenius-instituutin - Kokkolan yliopistokeskuksen opinto-ohjauksen suunnitelma.

Maisterikoulutuksessa työskentelevä päätoiminen suunnittelija toimii opinto-ohjaajana ja valmistelee jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhteistyössä opiskelijan ja tietotekniikan laitoksen HOPS vastaavien kanssa. HOPSit laaditaan voimassa olevan opetussuunnitelman ja maisterikoulutuksen opetustarjonnan pohjalta, ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet koulutuksen suhteen. Tarkempi kuvaus HOPS:n tavoitteista, tekemisestä, aikatauluista, vastuista, dokumentoinnista ja hallinnoinnista löytyvät tietotekniikan maisterikoulutuksen HOPS ohjeesta, sekä HOPS:n tekemisen prosessikuvauksesta.

Opetusyhteistyö

Tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteydessä rakennetaan osaavaa ja ammattitaitoista opettajaverkostoa. Tähän liittyen tehdään yhteistyötä lähiyliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa. (Sopimus yhteistyöstä Kokkolan yliopistokeskuksessa 2007–2012). Opettajavaihtoa on ollut yhteistyöoppilaitosiin ja sitä tullaan tulevaisuudessa kehittämään etenkin Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen kanssa. Jyväskylän yliopiston tietotekniikanlaitoksen henkilökunta osallistuu maisterikoulutuksen opetukseen palkkioperustaisesti. Lisäksi opettajina käytetään muiden yliopistojen, ammattikorkeakoulun ja alueella toimivien yritysten henkilökuntaa. Tietotekniikan maisterikoulutuksen opetushenkilökunta on osallistunut vastavuoroisesti opetukseen useissa yhteistyöoppilaitoksissa.

Opiskelijoiden osallistuminen

Opiskelijoiden mielipiteitä ja ideoita koulutuksen toteutuksesta kartoitetaan säännöllisesti kurssipalautteilla ja vuosittain tehtävillä laajemmilla kyselyillä. Näin saatu informaatio on omalta osaltaan vaikuttamassa koulutuksen suunnitteluun. Opiskelijat ovat palautteellaan vaikuttaneet esim. valinnaisiin kursseihin, opettajavalintoihin ja opetuksen ajankohtiin. Harjoitus- ja opinnäytetyöt integroidaan mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden työtehtäviin. 

Jaa |