Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: mylmikk — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Kandidaatti- ja maisterikoulutus

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen opetussuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksen toteuttamista määrittää osaltaan myös Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosääntö ja informaatioteknologian yksikön tuloskortti.

Opiskeluoikeus

Opiskelijat valitaan Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan varsinaisiksi opiskelijoiksi. Opiskelijat, joilla on soveltuva pohjakoulutus saavat opinto-oikeuden maisteritutkinnon suorittamiseen ja opiskelijat, joilta soveltuva pohjakoulutus puuttuu saavat opinto-oikeuden niin kandidaatti- kuin maisteriopintoihinkin.

Opetus- ja muu henkilökunta

Maisterikoulutuksen omat opetusresurssit koostuvat professorista, päätoimisesta opinto-ohjauksesta vastaavasta suunnittelijasta ja osa-aikaisista opettajista. Lisäksi henkilökuntaan kuuluvat osa-aikaiset tvt-asioista vastaava koulutussuunnittelija, taloussihteeri ja kurssisihteeri. Jyväskylän yliopiston tietotekniikanlaitoksen henkilökunta osallistuu opetukseen palkkioperustaisesti. Lisäksi käytetään palkkioperusteisesti yliopistokeskuksen muuta henkilökuntaa sekä ammattikorkeakoulun ja alueella toimivien yritysten henkilökuntaa.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos vastaa opetuksen pedagogisesta ja sisällöllisestä tasosta hyväksymällä ne opettajat, jotka eivät ole laitoksen palveluksessa. Ulkopuoliset kouluttajat neuvottelevat vastaavan opettajan kanssa opintojaksojen sisällöstä ja toteutuksesta. Pääsääntöisesti opettajilla on pedagoginen pätevyys ja laudaturkurssit liittyvät luennoitsijoiden omaan tutkimusalueeseen. Näin taataan, että luennoilla välitetään alan uusinta tietoa. Opettajavalinnassa huomioidaan opiskelijoilta saatu palaute. Opettajavalinnasta vastaavat opetusta järjestelevä suunnittelija ja koulutuksen johtajana toimiva professori. 

Maisterikoulutuksen henkilökunta on perehtynyt tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön uusimpiin innovaatioihin ja yksikössä toteutetaan tähän liittyvää tutkimusta. Tutkimusstrategia ja tutkimuksen painopistealueet ovat tarkemmin nähtävissä Kokkolan yliopistokeskuksen tutkimusstrategiasta ja Kokkolan yliopistokeskuksen laatukäsikirjan tutkimusta koskevasta osasta. Opettajilla on myös mahdollisuus soveltaa yksikössä tehtävää tutkimusta omassa opetuksessaan. Tärkeäksi koetaan, että koko henkilökunta tukee opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua opetukseen työn ohessa.

Opetusmenetelmät

Maisterikoulutuksen opetusjärjestelyiden lähtökohtana on mahdollistaa työn ohessa opiskelevien joustavat mahdollisuudet osallistua tarjolla olevaan opetukseen. Opetusmenetelmät painottuvat luento-opetukseen, harjoitustyöskentelyyn ja harjoitustöihin. Luennot järjestetään lähiopetuksena Kokkolassa, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Akateemista asiantuntijuutta kehitetään opintojen aikana erityisesti seminaareissa ja ryhmätöissä. Ryhmätöitä tehdään esim. kursseihin liittyvissä harjoitustöissä. Kirjallista esitystaitoa kehitetään esim. eri seminaareissa ja pro graduissa. 

Tietotekniikan käyttö on keskeistä ja viestintäteknologia on integroitu voimakkaasti myös opetuksen yhteyteen. Luentoja voi seurata verkon kautta streaming-lähetyksenä, ja osa luennoista ja harjoituksista myös tallennetaan myöhemmän katselun mahdollistamiseksi. Viestinässä ja tiedottamisessa käytetään apuna www-pohjaista oppimisalustaa.

Tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttö

Tieto- ja viestintätekniikan opetus käyttöä ohjaa ensisijaisesti Kokkolan yliopistokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön strategia. Opetusteknologia on jatkuvasti tutkimuksen kohteena yksikössä. Opetusteknologian tutkimuksessa keskitytään etäopetukseen liittyviin teknologioihin sekä langattomien järjestelmien tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen opetuksessa. Kiinnostuksen kohteena ovat oppimisalustat, videoneuvotteluteknologiat, sekä erilaiset verkkoluentojen tuotantomenetelmät ja niihin liittyvät teknologiat. Näihin liittyvistä tutkimustuloksista ja kokemuksista on raportoitu useissa konferenssijulkaisuissa. (Informaatioteknologian yksikön julkaisut)

Koulutuksen järjestämä opetus välitetään reaaliaikaisena lähetyksenä ja myös tallennetaan mediavirtateknologioita hyväksi käyttäen. (Videoiden käyttäjätilastot vuodelta 2006). Tallennettu materiaali tarjotaan oppimisalustan kautta vain kyseisen kurssin opiskelijoiden käytettäväksi. Videot on tarkoitettu korvaamaan satunnaisia poissaoloja, avuksi luennoille ja tenttiin kertauksessa sekä mahdollistamaan osallistuminen opetukseen myös silloin kun se ei ole käytännön syistä fyysisesti mahdollista. Videomateriaalia voidaan myös tarvittaessa tuottaa siten, että tuloksena saadaan korkealaatuista ja uudelleenkäytettävää oppimateriaalia. Videotuotannosta informaatioteknologian yksikössä vastaa tvt-asioista vastaava projektisuunnittelija. 

Koulutuksen toteutuksen tukena käytetään aktiivisesti verkko-oppimisalustaa. Informaatioteknologian yksiköllä on oma ASP-palveluna toteutettu verkko-oppimisympäristönsä. Ympäristöä käytetään monipuolisesti opinto-ohjaukseen, materiaalin jakamiseen, tiedottamiseen, opiskeluun liittyvän informaation kuten tenttitulosten välittämiseen, kurssi- ja tentti-ilmoittautumisiin sekä opiskelijoiden keskinäiseen ja opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän väliseen kommunikaatioon. Oppimisalusta mahdollistaa myös opiskelijoiden vaikuttamisen opintojen sisällön ja laadun kehittämiseen helpottamalla palautteen keräämistä ja sen antamista. Oppimisalustan monipuolisesta käytöstä johtuen, alustan sisältöjen ylläpidosta vastaa koko koulutuksen henkilökunta ja yksittäisten kurssien osalta myös ulkopuoliset opettajat.

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjauksen parissa tehtävää toimintaa linjaa omalta osaltaan Chydenius-instituutin - Kokkolan yliopistokeskuksen opinto-ohjauksen suunnitelma. Tietotekniikan opiskelijoille ohjausta antavat tahot ja vastuut on nähtävissä yliopistokeskuksen verkkosivuilla ja  tietotekniikan maisterikoulutuksen ohjauskartasta.

Maisterikoulutuksen henkilökuntaan kuuluva päätoiminen suunnittelija valmistelee jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä opiskelijan kanssa. Professori ohjaa opiskelijoiden opinnäytetöitä opetustyön lisäksi. Opinnäytetyön toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan informaatioteknologian tiedekunnan käytäntöjä. (Tietotekniikan laitoksen Pro Gradu – tutkielman arviointiohjeistus). Opiskelijoiden vaihteleviin ohjauksen tarpeisiin vastataan tarjoamalla opinto-ohjausta monin erilaisin menetelmin. 

Oppimisen ohjaamista tapahtuu jatkuvasti mm. ongelmatilanteissa, osana opetusta tilanteen mukaan joko ryhmäkohtaisesti tai henkilökohtaisesti. Ennen kaikkea oppimisen ohjaamista tehdään oppimistehtävien, tutkielmien ja opinnäytetyön ja näistä opiskelijalle annettavan palautteen yhteydessä. Tästä oppimisen ohjaamisesta vastaa kyseisestä kurssista vastuussa oleva opettaja.

Kohtuullisen pienistä opiskelijamääristä johtuen opiskelijoilta saadaan myös paljon henkilökohtaista palautetta. Tähän reagoidaan siten, että opinto-ohjaus painotetaan niille osa-alueille, joilla tuntuu olevan kysyntää ja tarvetta ohjaukselle. Opintojen etenemistä seurataan tiiviisti mm. opinto-ohjausta toteuttavan suunnittelijan toimesta ja opinnoissaan viivästyneitä tai oppimisvaikeuksiin törmänneitä opiskelijoita autetaan yksilöllisesti. Opiskelijamäärästä johtuen opintojen etenemisen yksilöllinen seuraaminen ja opinto-ohjaus on mahdollista toteuttaa.  

Opinto-ohjausta tuetaan myös verkko-oppimisalustan ja viestintäjärjestelmän käytöllä. Opiskelijoille on tehty oppimisalustalle Opastusta opiskeluun – työtila, jonka kautta opiskelija saa informaatiota opintojen aloittamisesta, suunnittelusta sekä itse opiskeluun liittyvistä käytänteistä. WWW-pohjaisen viestintäjärjestelmän avulla opiskelijoihin voidaan olla video- ja ääniyhteydessä internetin välityksellä. Näin lisätään ohjauksen saatavuutta. Viestintäjärjestelmää on käytetty koeluontoisesti opinnäytetyön ohjauksessa ja se tullaan ottamaan käyttöön muussakin opinto-ohjauksessa.

Tutkinnon myöntäminen

Opinto-ohjausta toteuttava suunnittelija pyytää sivu- ja pääaineiden kokoamista ja täyttää yhdessä opiskelijan kanssa tutkinnonhakulomakkeen, joka lähetetään tietotekniikan laitokselle. Tämän jälkeen tutkinnon myöntäminen etenee samalla tavoin, kuin tietotekniikan laitoksella.  Tutkinnon myöntämiseen liittyvän prosessin etenemisestä tietotekniikan laitoksella on tarkempi kuvaus informaatioteknologian tiedekunnan prosessikäsikirjassa.

 

 

Jaa |