Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: mylmikk — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Kandidaatti- ja maisterikoulutus

Koulutuksen arviointi

 

Opetuksen ja oppimisen arviointi

Arvioitaessa koulutuksen toteutusta avainmittareita ovat:

  • Opiskelijoiden jatkaminen ja valmistuminen koulutuksessa.
  • Kurssikohtainen opiskelijapalaute
  • Laajemmat mielipidekartoitukset
  • Henkilökohtainen yhteydenpito ja palaute opiskelijoilta
  • Toteutetun etäopetuksen määrä

 

Kurssikohtaisesti oppimista tarkasteltaessa arvioinnin hoitaa yliopiston hyväksymä tentaattori. Tenttijärjestelmä on Jyväskylän yliopiston mukainen. Tentaattorit vastaavat siitä, että arviointimenetelmät tukevat oppimisen tavoitteita. Yksittäisten opintojaksojen arvioimista määrittelee Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosääntö ja informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opas.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos vastaa opetuksen pedagogisesta ja sisällöllisestä laadusta hyväksymällä ne opettajat, jotka eivät ole laitoksen palveluksessa. Ulkopuoliset kouluttajat neuvottelevat Jyväskylän vastaavan opettajan kanssa opintojaksojen sisällöistä ja toteutuksesta.

Opiskelijoiden jatkamista koulutusohjelmassa ja opiskelijoiden opintopistekertymiä seurataan opinto-ohjauksesta vastaavan suunnittelijan toimesta säännöllisesti. Opetuksen laatua seurataan opiskelijapalautteella, joka kerätään määrämuotoisella lomakkeella jokaiselta kurssilta verkko-oppimisympäristöä apuna käyttäen ja käydään henkilökunnan toimesta läpi säännöllisesti pidettävissä maisterikoulutuksen palavereissa. Kerätty palaute toimitetaan aina myös kurssin opettajalle. Opiskelijat ovat tämän palautteen avulla vaikuttaneet niin opetuksen toteuttamistapoihin, aikatauluihin kuin myös opettajavalintoihin. Kurssipalautteen keräämisen käytännöt ja vastuut ilmenevät kurssipalautteen keräämisen ja käsittelyn prosessikuvauksesta. Lisäksi opiskelijoilta kerätään laajempien kyselyiden tai haastatteluiden avulla noin 1-2 kertaa vuodessa palautetta, kokemuksia ja ideoita, koskien opetuksen toteutusta ja opinto-ohjausta (esimerkki laajemmmasta kyselystä).

Henkilökunnan ja opiskelijoiden välisissä henkilökohtaisissa tapaamisissa opiskelijoiden kanssa saadaan jatkuvaa palautetta. Opinto-ohjauksesta vastaava suunnittelija pyrkii tapaamaan kaikki opiskelijat henkilökohtaisesti ainakin kerran lukukaudessa.

Käytössä oleva verkko-oppimisympäristö mahdollistaa verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä. Näin opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta aina halutessaan.

Lähiopetustilanteista tehtyjen tallenteiden ja suoran videolähetyksen käyttöasteita ja ongelmia tarkkaillaan lokitiedostoista. Lokitietoja käytetään ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja käyttömäärien, sekä palvelun saavutettavuuden tarkkailuun. (Videoiden käyttäjätilastot vuodelta 2006). Saatu informaatio toimii myös pohjana yksikössä tehtävälle tutkimustoiminnalle, josta on raportoitu julkaisujen muodossa. (Informaatioteknologian yksikön julkaisut) Lokitietojen käsittely ja vastuut määritellään lokitietojen keräämisen ja käsittelyn prosessikuvauksessa.

Opiskelijoiden kautta mukana olevilta yrityksiltä saadaan palautetta koulutuksesta elinkeinoelämän näkökulmasta. Yhteistyötä yritysten kanssa tehdään mm. järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja tekemällä kyselyitä yritysten edustajille. Työstä vastaavat koulutuksen suunnittelijat yhdessä professorin kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuuden arviointi

Informaatioteknologian yksikön yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet ja toiminta perustuvat Kokkolan yliopistokeskuksen TTS:ssä ja informaatioteknologian yksikön tuloskortissa määriteltyihin tavoitteisiin ja toimintamalleihin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu mm. siihen, että alueen osaamistaso nousee kun koulutuksesta valmistuu yritysten tarpeisiin soveltuvia osaajia, jotka hallitsevat myös tieteellisen ajattelun. Opiskelijat tulevat pääsääntöisesti alueen yrityksistä ja näin koulutuksella on suora vaikutus alueen elinkeinoelämään. Teknologian siirtoa yrityksiin tapahtuu opiskelijoiden osaamisen kasvun myötä. Tätä käsitystä vahvistaa se, että yritykset kannustavat henkilökuntaansa osallistumaan koulutukseen.

Informaatioteknologian yksikössä on niin opetus-, tutkimus, kuin projektitoimintaakin. Maisterikoulutuksen toteuttamisen mukanaan tuoma osaaminen on mahdollistanut yliopistokeskuksen ict-alaan liittyvän projektitoiminnan kehittymisen alueen yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja ne keskittyvät pääasiassa tietoliikennetekniikkaan ja ohjelmistotekniikkaan. Alan voimakas kehittyminen ja yritysten tyytyväisyys antavat näyttöä toiminnan onnistumisesta. Maisterikoulutuksen osa-aikainen opetushenkilöstö osallistuu opetustyön ohessa alueen yritysten kanssa yhteistyössä tehtäviin projekteihin ja näin informaatio ja osaaminen leviävät molempiin suuntiin.

Koulutuksen aloittamisen jälkeen on alueella syntynyt useita satoja työpaikkoja ict-alalle. Näin ollen osaavalle työvoimalle on tarvetta. Kasvun voidaan katsoa olevan seurausta alueen eri toimijoiden vahvasta panostuksesta ict-toimialan kehittämiseen K-P:n teknologiastrategian mukaisesti.

Koulutusta järjestettäessä tehdään yhteistyötä alueen muiden oppilaitosten ja lähiyliopistojen kanssa ja yhteistyön kehittämistä Opetus perustuu tutkimukseen ja tutkimuksista saatua informaatiota jaetaan mm. kirjoittamalla julkaisuja ja osallistuminen alan kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin. (Informaatioteknologian yksikön julkaisut)


 

Jaa |