Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: mervi_ahonen — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

 

toteutus

 

Opiskelun ohjaus

Kasvatustieteen jatko-opintoihin valittaessa varmistetaan, että opiskelija voi saada oman väitöskirjansa aihepiiristä korkeatasoista ohjausta ja tukea. Jokaiselle kasvatustieteen jatko-opiskelijalle laadittua henkilökohtaista opintosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti yhdessä ohjaajan kanssa koko jatkokoulutuksen ajan. Suunnitelman tekemisessä ja päivittämisessä noudatetaan kasvatustieteiden tiedekunnassa sovittuja yhteisiä periaatteita.

Kasvatustieteen jatko-opiskelijat ovat tietoisia väitöskirjan, tutkimustyön sekä tutkintoon kuuluvien muiden opintojen suhteesta toisiinsa. Opiskelijat tietävät, mitä opintoja omassa yksikössä ja kasvatustieteiden tiedekunnassa on tarjolla ja mitä muiden tiedekuntien ja tutkijakoulujen opintoja on mahdollisuus sisällyttää tohtorin tutkintoon.

 

Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat (HOPS)

Ennen hakemuksen jättöä kasvatustieteiden tiedekunnalle jatko-opintoja suunnitteleva opiskelija neuvottelee HOPSistaan sekä tutkimussuunnitelmastaan pääohjaajana toimivan kasvatustieteen professorin kanssa sekä muiden mahdollisten, tutkimuksen asiasisältöön perehtyneiden ohjaajien kanssa. Näin vahvistetaan molemminpuolinen ohjaussitoumus.

Opiskelija tekee yhdessä kasvatustieteen professorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ja mahdollisista korvaavista opinnoista sekä aikataulu- ja rahoitussuunnitelman. Jatko-opiskeluun liittyen HOPS ymmärretään tutkimusta ja tutkintoa tukevaksi toimintasuunnitelmaksi. Sen avulla seurataan vuosittain tutkimuksen ja opintojen etenemistä täydentäen ja muuntaen suunnitelmaa tarvittaessa. Jatkotutkintoon liittyvien suunnitelmien (HOPS ja lopullinen tutkimussuunnitelma) laatiminen voi viedä ensimmäisen lukuvuoden jatko-opinnoista.
Kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opiskelusivusto

 

Apurahat

Alueellisesta tutkimusrahoituksesta informoidaan yliopistokeskuksen internetsivuilla. Ajankohtaisista apurahoista ja haettavana olevista stipendeistä tiedotetaan jatko-opintoseminaareissa. Niistä saadaan myös ajankohtaista informaatiota tiedekunnan jatko-opiskelijoille suunnatun tiedotuksen kautta.

 

Opetus ja opetusyhteistyö

Seminaarit ja tutkimusmenetelmäopinnot on lomitettu tarkoituksenmukaisella, tutkimusprosessia tukevalla tavalla. Kunakin lukuvuonna järjestetään jatko-opiskelijoille suunnattua tieteellisen viestinnän koulutusta. Tutkijaseminaarien ja henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi kasvatustieteen jatkokoulutuksessa järjestetään metodiseminaareja, joihin kutsutaan asiantuntijaluennoitsijoita Jyväskylän yliopiston lisäksi myös muista yliopistoista. Väitöskirjat julkaistaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen omassa julkaisusarjassa.

Professori vastaa kasvatustieteiden jatko-opiskelijoille suunnatusta opetustarjonnasta ja kouluttajarekrytoinnista. Metodiopetuksen suunnittelussa huomioidaan jatko-opiskelijoiden tarpeet. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Erityisesti metodologisen koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään yhteistyön erilaisia mahdollisuuksia. Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden metodikeskus (IHME) tarjoaa paitsi menetelmäkoulutusta (laadulliset ja määrälliset menetelmät sekä niiden yhdistelmät), myös yleistieteellisiä kursseja sekä työelämätaitoja ja urasuunnittelua koskevia kursseja. Myös tätä tarjontaa hyödynnetään aktiivisesti. Ansioituneita tieteentekijöitä hyödynnetään vierailevina luennoitsijoina. Kasvatustieteen jatko-opiskelijat kuuluvat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opiskelijoiden ja ohjaajien yhteiselle tutkijankoulutuksen listalle.

Jaa |