Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: mervi_ahonen — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Kasvatustieteen tohtorikoulutus perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004 ja kasvatustieteiden tiedekunnan koulutukselle hyväksymään opetussuunnitelmaan. Toimintaa linjaavat Jyväskylän yliopiston laatupolitiikan ja Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategiaan kirjoitetut periaatteet ja linjaukset, Kasvatustieteiden tiedekunnan strategia 2015, Kokkolan yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma ja tuloskortti sekä Jyväskylän yliopiston ja kasvatustieteiden tiedekunnan laatukäsikirjat.

suunnittelu

 

Koulutuksen tavoitteet

Jatkokoulutusta koskevat tavoitteet noudattavat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opintoja määrittävää opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on rakentaa sellaista tieteellistä asiantuntijuutta, jonka avulla voidaan hahmottaa kasvatustodellisuudesta nousevia tutkimusteemoja ja muokata näistä oman alan tieteelliseen keskusteluun ankkuroituvia tutkimuskysymyksiä. Kasvatustieteen jatko-opiskelussa keskeisin huomio pyritään suuntaamaan opettajankoulutukseen sekä aikuisten oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Määrällinen tavoite on esitetty kasvatustieteiden yksikön tuloskortissa. Tavoitteenasettelusta vastaa viime kädessä luokanopettajien aikuiskoulutuksen professori.

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa pyritään tarkoituksenmukaisuuteen ts. siihen, että opinnot tukevat tehokkaasti väitöskirjatyötä ja tarjoavat valmiuksia sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin että tutkijan tehtäviin. Koska valtaosa yliopistokeskuksen kasvatustieteen jatkokoulutettavista toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä korkeakoululaitoksen ulkopuolella, opetuksessa huomioidaan myös tiedeyhteisön ulkopuolisen työelämän vaatimukset. Ulkomailla suoritettujen opintojen laajuutta ja vastaavuutta pyritään arvioimaan eurooppalaisen ECTS-järjestelmän avulla.

 

Opiskelijoiden rekrytointi

Opiskelijaksi hakeva ottaa yhteyttä kasvatustieteen professoriin. Kasvatustieteiden tiedekunta myöntää jatko-opinto-oikeuden opiskelijan hakemuksesta. (Tiedekunnan mahdollinen prosessikuvaus). Kasvatustieteen jatko-opinto-oikeutta hakeva opiskelija liittää hakemukseensa tutkimussuunnitelman ja kasvatustieteen professorin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) sekä jäljennökset tutkintotodistuksestaan ja mahdollisten muiden opintojensa todistukset.

Jatko-opintojen valintakriteerit, muut opintoihin liittyvät vaatimukset ja informaatio ovat saatavissa tiedekunnan www-sivuilta kotimaisilla kielillä ja englanniksi. Yliopistokeskus täydentää informaatiota omilla www-sivuillaan muun muassa alueellisten rahoitusmahdollisuuksien osalta.

 

 

Jaa |