Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: nielmapu — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

Täydennyskoulutuksemme tarjoaa yksilöille, yrityksille ja organisaatioille palveluja, jotka sisältävät välineitä oman työn, organisaation ja toimintaympäristön kehittämiseen. Täydennyskoulutusta tarjotaan opetus- ja kasvatusalalle, sosiaali- ja terveysalalle sekä yrityksille ja julkisorganisaatioille. Täydennys­koulu­tustarjonta kattaa sekä pitkät koulutuskokonaisuudet että lyhytkestoiset seminaarit.

Kouluttajat ja opetusyhteistyö

Käytettävien koulutta­jien valintakriteereihin sisäl­tyy vaatimus yhtey­destä tutki­mustietoon. Kou­luttajat ovat yliopistokeskuksen omaa tai yhteistyöyli­opistojen henkilö­kuntaa, mutta myös esimer­kiksi muita tie­teelli­sen kom­petenssin omaavia asi­antun­tijoita tai konsult­teja.

Käyttämiemme kouluttajien tulee olla ai­healueensa asi­antunti­joita, jotka tunnistavat aikuisopiskelun eri­tyis­piir­teet, omaavat hy­vät vuo­rovaikutustaidot, hallitsevat laajan vali­koi­man aikuisopis­ke­luun so­veltuvia opetus­mene­telmiä ja -teknii­koita sekä taidon sovel­taa niitä tilanteen mu­kaan. Lisäar­vona pi­dämme oman per­soo­nan vahvuuksien hyödyn­tä­mistä (ka­risma). Kouluttajien rekrytoinnista on kuvaus Koulutussuunnittelun käsikirjassa (Projektin organisointi).

Opetusmenetelmät

Toteutamme Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategian mukaisia periaatteita. Käytäntöön soveltavat op­pi­mis- ja ke­hit­tämistehtä­vät mahdollistavat uu­den tiedon siirtämisen hyö­dyn­tämään suo­raan omaa työtä. Opetuksessa käytetään moni­muotoisia toiminta­tapoja itse­ohjautuvista me­netelmistä (itse­opis­kelu) erilaisiin ryh­mätyös­kente­lytapoihin esim. workshop-työskentely. Käy­tettä­vät menetel­mät vali­taan koulutus­ohjelmakohtai­sesti kouluttajan kanssa yhteis­työssä ryhmän tun­temukseen pe­rus­tuen.  Huomioimme Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön strategiaan kirjatut linjaukset ja tavoitteet tvt – tekniikan opetuskäytöstä. Tvt:n käyttöä on ku­vattu Koulutussuunnittelun käsikirjassa (Opetusmenetelmät).

Opinto-ohjaus ja neuvonta

Opinto-ohjauksessa toteutetaan yliopistokeskuksen opinto-ohjauksen periaatteita, systemaattisuutta, oi­kea-aikaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Opinto-ohjausta järjeste­tään eri­tyisesti pitkäkestoi­sissa koulu­tuksissa, joko koulutta­jan tai koulutuk­sen vastuu­henkilön toi­mesta. Opinto-ohjaukseen liittyvää tiedotusta to­teu­tetaan lähipäivien lisäksi mm. koulutusohjelmaesitteiden, www-sivujen ja koulutuskohtaisten verk­ko­ympäristöjen kautta. Opinto-ohjauksen suunnitelman liitteenä olevissa ohjauskartoissa määritellään opinto-ohjauksen vas­tuut ja tiedotuskäytännöt.

Neuvonta on asiakaslähtöistä. Pyrimme mahdollisim­man hy­vään asiakaspalve­luun. Tavoit­teena on an­taa asiakkaille kattavat tiedot kai­kesta kou­lutuk­sen järjestelyihin liitty­vistä asioista. Neuvontaa an­ne­taan ja sitä tarjotaan koko koulutusohjelman toteutuksen ajan. Neuvonnan käytäntöjä kuvataan Opetuk­sen laatu – portfoliossa (Opetuksen toteutus).

Oppimisen ohjaus

Ohjausta toteutetaan opiskelijakeskeisen mallin ja opintopolkumallin pohjalta. Oppimisen ohja­usta an­netaan koulutus­ohjelmiin sisälty­vissä oppimistehtä­vissä ja kehittämis­hank­keissa. Ohjaus voi olla hen­kilökohtaista oh­jausta tai esi­merkiksi tehtä­vien kommentoin­tia. Ohjaus voi tapahtua henkilö­kohtai­sen kontaktin lisäksi pu­heli­mitse tai sähkö­postitse. Pidämme tärkeänä, että opiskelijoille annetaan sel­keä tieto ohjaajasta, oh­jaustavasta ja annettavan ohjauksen määrästä. Itsenäisen opiskelun ohjauksen ja etätehtävien arvi­oinnin järjestämistä kuvataanKoulutussuunnittelun käsikirjassa (Etäjakson toteutus).

Esteettömyys

Esteettömyyteen liittyviä nä­kö­kulmia huomi­oidaan jo koulutusoh­jelmien suunnitteluvaiheessa. Opinto­asioissa ja viestin­nässä esteettömyyttä on huomioitu verkko-ratkai­suissa esimer­kiksi Optima -oppi­misympä­ristön käyttä­misenä: tieto on jo­kaisen koulutusoh­jelmiin osallis­tujan saatavilla sa­massa muo­dossa samanai­kaisesti. Sosiaalista yhdenvertai­suutta toteute­taan mah­dol­lista­malla toi­min­taamme osal­listuminen erityisomi­naisuuksista tai kielestä riip­pu­matta. Tarjoamme jous­ta­vaa koulu­tuskielen valinta­mahdolli­suutta tehtävien ja loppu­töiden tekemisessä. Uusissa toimitiloissamme fyysiseen esteet­tömyy­teen liittyviä tekijöitä on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

Asiakirjat:

Täydennyskoulutuksen koulutustarjonta (Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivut)

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opinto-ohjauksen kokonaisuussuunnitelma

Chydenius-instituutin Kokkolan yliopistokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön strategia

Koulutussuunnittelun käsikirja

Täydennyskoulutuksen Opetuksen laatu – Portfolio

Sopimus yhteistyöstä Kokkolan yliopistokeskuksessa

 

Jaa |