Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: nielmapu — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

Kokkolan yliopistokeskuksen täydennyskoulutustoimintaa linjaavat yliopistolakiin, Jyväskylän yliopis­ton laatupolitiikkaan ja Jyväskylän yli­opiston elinikäisen op­pimisen strategiaan kirjoitetut pe­riaatteet ja linjauk­set sekä Kokkolan yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma ja tuloskortisto.

Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat Kokkolan yliopistokeskuksen arvot: yli­opistollisuus, tasa-arvoisuus, innovatiivisuus, yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys. Laadunhallintapro­sessi aloitettiin täydennyskoulutusta järjestävien yksiköiden ja tiimien yhteisillä arvokeskusteluilla. Keskusteluiden tavoitteena oli yliopistokeskuksen yhteisten arvojen merkityksen avaaminen ja niiden ja oman toimintamme välisen yhteyden selkiyttäminen.

Koulutuksen työelämälähtöisyys ja tavoitteet

Täydennyskoulutus on yksi yliopistokeskuksen ydinprosesseista. Palvelutoimintaa toteutetaan pääasi­assa Keski-Pohjanmaalla ja sen lähialueilla. Alueelle tarjotaan yhteistyöyliopistojen koulu­tusaloilta koulutus-, kehittämis- ja konsultointipalveluja. Täydennyskoulutuksen painopistealueet määritellään Kokkolan yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä yliopistokeskuksen ja rehtorin vä­lisessä tulossopimuksessa.

Yliopistollinen täydennyskou­lutus välittää uutta tietoa ja tutkimusta: täydennyskoulutuksen tavoit­teena on asiak­kai­den asiantun­tijuuden laajenta­minen lisäar­voa tuottamalla. Koulutuksissa pyritään tar­joa­maan työelämälle käytän­nönläheistä ja poik­kitieteel­listä tietoa uusim­paan tutki­mus­tie­toon pe­rustuen.

Yliopistollinen täydennyskoulutus tukee elinikäi­sen oppimi­sen edistämistä.

Koulutuk­sen tarve ja sen tavoitteet nousevat työelämän tar­peista. Asiakaslähtöi­syyttä ja työelämärele­vanssia pidetään täy­den­nys­kou­lutuk­sen pe­rusläh­tökoh­tana: koulutukset suunni­tel­laan ja järjestetään opiskeli­ja- ja työ­elämä­lähtöisesti, jolloin niiden sisällöt rakennetaan ken­tältä tulleiden tarpeiden pohjalta. Opiskeli­joiden aikaisemmat opinnot ja työko­kemus muo­dos­tavat perustan teorian ja käy­tännön vuo­ro­vai­kutuk­selle. Täydennyskoulutus ra­kentuu aina asiakkaan ai­kaisempiin tietoihin ja kokemuksiin.

Täydennyskoulu­tuk­sen erityispiir­re on, että asia­kas ja opiske­lija voivat olla kaksi eri intressita­hoa: koulu­tuksen jär­jestäjän on huomi­oitava kumpaakin ja py­rit­tävä vastaamaan mo­lempien koulutuk­selle asettamiin tavoitteisiin, odo­tuk­siin ja vaa­timuksiin. Asiakkaan roo­lissa voi olla myös ra­hoittaja.

Koulutusohjelmasuunnittelu

Täydennyskoulutuk­sen eri­tyisosaamista on kyky tuot­teistaa ole­massa oleva ky­syntä ja asiantuntijapal­velut koulutustuot­teiksi. Tutkimustoiminnan ja opetuk­sen yhdistämisen haasteena pidetään tut­kimustie­don tuot­teista­mista täydennyskoulu­tukseksi ja siirtämistä asiak­kaiden käyt­töön.

Koulutussuunnittelun periaatteena ja lähtökohtana on oma, aitoa yhteistoiminnalli­suutta korostavaa täydennys­kou­lutuspe­dagoginen malli: toimintata­pamme taustalla on pyrkimys yh­teistoi­minnalliseen ja vuo­rovai­kuttei­seen oppimi­seen. Tällä tarkoitamme jaettua asi­antunti­juutta, joka sisältää mm. opiske­li­joiden omien ko­kemusten ja­kamista mahdol­lista­via toimin­tatapoja. Mallissa yhteinen arvopohjamme siirretään käytännön toimintaan.

Kokkolan yliopistokeskuksen intranetistä löytyvä Koulutussuunnittelun käsikirja opastaa kä­destä pitäen suunnitteluprosessin etenemisen ideasta valmiiksi koulutustuotteeksi. Käsikirjassa kuvataan koulutus­suunnitteluprosessi vastuutahoineen ja avataan jokainen osaprosessi.

Opiskelijoiden rekrytointi ja ulkoiset haasteet

Täydennyskoulutuksessa rekrytointi ja markkinointi perustuvat asia­kaskohderyhmien syvälliseen ­tun­temiseen. Tavoitteena on pitkäai­kaisten asiakkuuksien ja kehittyvien kumppanuuksien synty­minen. Rekrytoinnin näkökulmasta haasteeksi on muodostumassa alueen riittämätön väestöpohja kannattavan maksupalvelutoiminnan toteuttamiseksi.

Markkinoinnin, yhteistyöyritysten ja – organisaatioiden sekä yksittäisten osallistujien rekrytoinnin toi­mintaperiaatteet on kuvattu Koulutussuunnittelun käsikirjassa (Osallistujien rekrytointi, Markkinointi).

Opiskelijoiden osallistuminen

Opiskeli­jakeskeisyy­den peri­aatetta so­velletaan niin, että opetuksen tärkeim­pänä tavoit­teena on ymmärtä­miseen perustu­va syvällinen oppi­minen ja laa­du­kas osaaminen. Hyväksi käytänteeksi ovat muodostu­neet al­kukartoituk­set, joi­den avulla osallistujien läh­tötaso ja tarpeet selvite­tään yksityiskohtai­sesti. Opiskelijat saa­vat koulutuskohtaisesti räätälöitävien alkukartoitusten avulla mahdolli­suuden vai­kuttaa ope­tuksen tavoittei­den asetta­miseen ja sisällön suunnitte­luun.

Elinikäisen oppimisen strategian mukaisesti täydennyskoulutuksessa käy­tettä­vät vuorovaikutteiset ope­tusme­netelmät, opiskelutavat ja palaute­jär­jes­telmät tukevat opis­kelijakes­kei­syyden periaa­tetta: vain kou­luttajan ja koulutetta­vien välisen vuoro­vaikutuksen mahdollis­tava koulutus on hyvää koulutusta. Opiskelijoiden osallistamisen käytänteitä on kuvattu Opetuksen laatu -portfoliossa (Opiskelijakeskei­syys).

Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat (HOPS)

Aikuiskoulutuksessa pai­notetaan reflektointia ja itseohjautuvuutta.  Haasteen täydennyskoulutuksissa muodostaa osallistujien omaan henkilökohtaiseen kehittymistavoitteeseen vastaaminen. Henkilökoh­tais­ten opetussuunnitelmien ja räätälöity­jen koulutusohjelmien entistä voi­makkaampi mu­kanaolo on tuomassa täy­den­nyskoulu­tukselle tarpeellista jatkumo­ajattelua. HOPSeja laaditaan pääsääntöisesti pit­käkestoisissa koulutusohjelmissa koulutusohjelman vastuuhenkilön toimesta tai niiden tekemisestä vastaa tutkinnon tai diplomin myöntävä yliopisto.

Asiakirjat:

Yliopistolaki

Jyväskylän yliopiston laatupolitiikka

Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategia

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortti

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja rehtorin välillä sovittu tulossopimus

Arvokeskustelumuistiot

Koulutussuunnittelun käsikirja

Sopimus yhteistyöstä Kokkolan yliopistokeskuksessa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opinto-ohjauksen kokonaisuussuunnitelma

Täydennyskoulutuksen Opetuksen laatu - Portfolio

 

Jaa |