Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: nielmapu — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

Opetustoiminnan johtaminen ja strategiatyö

Kok­kolan yliopistokeskuksen stra­tegista suunnittelu- ja seurantajär­jestelmää on kuvattu vuosikellon avulla.  Täyden­nyskoulu­tustii­mit hyödyntävät vuosi­kelloa omien strategia­prosessiensa suun­nittelussa ja etenemisessä. Johtamisen ja kehittämisen välineinä toimivat lisäksi talous- ja toimintasuunnitelma sekä Jyväskylän yliopiston henkilöstöstrategiaa konkretisoiva henkilöstöohjelma. Strategisen johtamisen lähtökohtia ja periaatteita on kirjattu myös yliopistokeskuksen laatukäsikirjan Johtaminen - osioon.

Opetustoiminnan strate­gisella johtami­sella tarkoite­taan tavoittei­den asettamista ja visi­ointia. Strategia­työssä painotetaan hy­vän täydennyskoulutusprosessin vaali­mista: proses­sin tulee olla laadukas ja ta­lou­dellisesti kan­nattava. Lähtö­kohtana pidetään koulutustarpeiden selvittä­mistä ja tapauskohtaista rää­tä­löintiä. Strategiatyön pohjalta tapah­tuva ke­hittäminen etenee uu­sien mah­dolli­suuksien etsimi­sestä muutok­seen vastaamiseen sekä uusien osaamisalu­eiden ja -keskittymien luomiseen.

Johtamistyössä painotetaan lea­dership -ajattelua sekä työnte­kijän it­se­näiseen ajatteluun ja osaami­seen luottamista. Asi­antuntijuu­den joh­tamiseen liittyy lisäksi henkilöstön osaamisesta ja aka­teemisuu­desta huolehtimista. Positiivisen työilmapiirin luominen ja ylläpitä­minen näh­dään tärkeänä johtamisen osa-alueena (Henkilöstöohjelma). 

Täydennyskoulutuksen strategisesta johtamisesta vastaavat tiimien ja yksiköiden koulutuspäälliköt sekä johtoryhmän jäsenenä toimiva täydennyskoulutuksen koordinaattori.

Opetusyhteistyö

Yhteistyökumppaneitamme ovat yhteis­työyliopistot, muut alueen koulutusorgani­saatiot sekä yritys- ja elin­kei­noelämän edustajista koostuva asiantuntijaver­kosto. Tavoitteenamme on verkottua nykyistä mo­nipuolisemmin yliopistokeskuksen sisällä ja yhteistyöyliopistojen sekä alueen muiden koulutusorgani­saa­tioiden kanssa.

Opetuksen laadunvarmistus

Opetuksen laatua varmiste­taan eri koulutusohjelmissa eri tavoin. Hy­vinä käytän­teinä ovat muodostu­neet mm. ohjaus­ryhmät, koulutuksen arviointityö­ryhmät ja eettiset toimikun­nat. Opetuksen laatu var­mistetaan myös kouluttaja­valinnoilla, joissa korostetaan asiantuntijuutta ja pe­dago­gista osaamista. Pa­lautteiden ja seurannan tuottamat tiedot vaikuttavat jatkuvasti tiimien toimintaan ja tukevat opetustoi­min­nan johtamista. Opiskelija- ja si­dosryhmäpalautetta arvostetaan.

Hyvä käytänne on toiminnan jatku­vat kehittämisprosessit, joi­hin sisältyy oman toiminnan arvi­ointi. Tämän prosessin systematisoinnin apuna käytetään yksiköiden opetusportfolioita ja niiden päivittämi­seen liittyvää yhteisöllistä itsearviointikäytännettä (portfolio). Laadunvarmistus on myös työntekijän si­sään­rakennettua osaamista ja osallistumista henkilöstökoulutuksiin sekä muuhun koulutukseen (Hen­kilöstöohjelma). Yliopistokeskuksen opetuksen laa­dun yhteistoiminnallisesta kehittämiseen osallistu­taan aktiivisesti opetuksen laadun kehittämisryhmätyöskentelyn kautta. Opetuksen kehittämisryhmässä täydennys­koulutuksella on neljä edustajaa.

Asiakirjat:

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnanohjauksen vuosikello

Jyväskylän yliopiston henkilöstöstrategia

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstöohjelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen laatukäsikirja, Johtaminen -osio

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 

Täydennyskoulutuksen Opetuksen laatu – Portfolio

 

Jaa |