Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: Sari Paajanen Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

AIKUIS- JA TÄYDENNYSKOULUTUS: AVOIN YLIOPISTO

Opetuksen järjestäminen

Monimuotoiset opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (HOPS)

Opintojen ohjaus

Kirjallinen palaute oppimisen ohjaajana

Asiakirjat

Opetuksen järjestäminen

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opetustarjonnassa on opintokokonaisuuksia yleis-, kieli- ja viestintäopinnoista perus- ja aineopintoihin. Opetus on Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaista. Opetusta pyritään tarjoamaan laajasti Jyväskylän yliopiston eri tiedekunnista.

Opetus on pääsääntöisesti omien opettajien toteuttamaa niissä oppiaineissa, joissa on omat yliopistonopettajat. Näissä oppiaineissa tehdään tiivistä yhteistyötä Jyväskylän avoimen yliopiston tiimien kanssa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Joissakin oppiaineissa yliopistokeskuksen avoin yliopisto rekrytoi ulkopuolisia tuntiopettajia ja tuutoreita. Yhteistyöoppilaitokset velvoitetaan rekrytoimaan omat tuutorinsa ja opettajansa omaan opetukseensa, avoin yliopisto voi olla apuna rekrytoinnissa. Tuntiopettajat tulevat yleensä Jyväskylän yliopistosta tai Kokkolan yliopistokeskuksesta. Tuutorit rekrytoidaan Kokkolasta tai lähikunnista. Kunkin oppiaineen yliopistonopettaja tai suunnittelija perehdyttää tuntiopettajat ja tuutorit avoimen yliopiston käytänteisiin.

Tuutoreiden ja kieli- ja viestintäopintojen opettajien pätevyysvaatimukset on kirjattu Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Yhteistyöhön kanssamme –esitteeseen. Opettajina ja tuutoreina voivat toimia Jyväskylän yliopiston hyväksymät opettajat, jotka hyväksytetään ainelaitoksilla/tiedekunnissa ennen opetuksen alkua. Tuutoreille järjestetään Jyväskylässä Yhteistyö- ja tuutorointiseminaari sekä ohjaustilaisuuksia Kokkolan yliopistokeskuksessa. Kieli- ja viestintäopintojen opettajille järjestetään vuosittain koulutuspäivä kielikeskuksessa ja tämän lisäksi kieliopintokursseille on nimetty kielikeskuksesta vastuulehtori, joka konsultoi avoimen yliopiston tuntiopettajia. Lisäksi tuntiopettajat toimittavat kielikeskukseen ennen kurssin alkua kurssisuunnitelman ja kurssin jälkeen kurssiraportoinnin.

Sivun alkuun

Monimuotoiset opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Elinikäisen oppimisen strategian (”Näin avoin yliopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen strategiaa” -kooste) mukaan Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston opetuksessa käytetään monimuotoisia ja joustavia opiskelumuotoja ja opetusmenetelmiä, jotka on suunniteltu vastaamaan erityisesti aikuisopiskelijan tarpeita (ks. Opetuksen laatu –portfolio, Opetuksen toteutus). Opintoja on useimmissa oppiaineissa mahdollista suorittaa vaihtoehtoisilla tavoilla. Kunkin oppiaineen suoritustavat on esitelty verkkosivuilla www.chydenius.fi sekä oppiainekohtaisissa opiskeluoppaissa. Avoimen yliopiston opetuksesta suurin osa on monimuoto-opetusta. Monimuoto-opiskelu toteutetaan erilaisina lähi- ja etäopiskelun muotoina. Vaihtoehtoisia suoritustapoja voivat olla esimerkiksi etäopiskeluna suoritettavat oppimistehtävät, kirjatentit, ryhmäsuoritukset, projektitehtävät sekä perinteinen lähiopetus luentoineen ja pienryhmätyöskentelyineen. Useissa oppiaineissa osan opinnoista voi suorittaa myös verkko-opintoina. Jonkin verran käytössä on myös näyttökokeenomaisia suoritustapoja niille, jotka jo hallitsevat kohteena olevat asiat tai taidot.

Avoimessa yliopistossa on kehitetty verkko-opiskelua ja verkko-ohjausta verkko-oppimisympäristö Optimaa hyödyntäen (Kokkolan yliopistokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön strategia, Avoimen yliopiston tieto- ja viestintätekniikan käytön strategia). Verkko-oppimisympäristö Optimaa hyödynnetään tiedotus- ja ohjauskanavana sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kesken. (ks. Opetuksen laatu –portfolio, Opetuksen toteutus).

Sivun alkuun 

Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (HOPS)

Henkilökohtaisen ohjauksen ja opiskelusuunnitelman (ks. HOPS-ohje opiskelijalle) avulla voidaan suunnitella opiskelijan kanssa yhdessä juuri hänelle mielekäs opintopolku opiskelijan tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. Ohjausta ja neuvontaa antaa koko avoimen yliopiston henkilökunta (avoimen yliopiston ohjauskartta, henkilökunnan yhteystiedot www-sivuilla). Oppiainekohtaisista HOPSeista vastaavat kunkin oppiaineen yliopistonopettajat ja suunnittelijat. Tutkintotavoitteisen HOPSin ohjaamisesta vastaa avoimen yliopiston opintoneuvoja.

HOPSin tekemiseen ohjataan

  • Kokkolan yliopistokeskuksen www-sivuilla,
  • opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelman liitteenä olevassa ohjauskartassa ja HOPS-ohjeessa,
  • verkko-oppimisympäristö Optimassa,
  • oppiainekohtaisissa opiskeluoppaissa,
  • Avoimen yliopiston opinto-ohjelmassa ja Opiskelijapalvelut-oppaassa sekä
  • infotilaisuuksissa.

Sivun alkuun

 

Opintojen ohjaus

Jokaisella avoimen yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus opinto-ohjaukseen: ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen jälkeen. Opintojen ohjaus on kytketty opintoihin ja on siksi luonteva osa opiskelua. Opinto-ohjauksessa toteutetaan holistista opintopolkumallia ja yliopistokeskuksen opinto-ohjauksen periaatteita: systemaattisuutta, oikea-aikaisuutta, läpinäkyvyyttä, yksilöllisyyttä, joustavuutta ja opiskelijalähtöistä opinto-ohjausta ja neuvontaa. Pienessä koulutusyksikössä kynnys hakea opinto-ohjausta on matala.

Opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelman liitteenä olevissa ohjauskartoissa määritellään opinto-ohjauksen vastuut ja tiedotuskäytännöt. Ohjausta ja neuvontaa antaa koko avoimen yliopiston henkilökunta. Opinto-ohjauksen kanavia on useita:

  • oppiainekohtaiset opiskeluoppaat,
  • www-sivut ja ohjauskartat,
  • verkko-oppimisympäristö Optima,
  • infotilaisuudet ja opintojen perehdytystilaisuudet,
  • henkilökohtaiset ohjausajat, opintokirjeet ja sähköpostiohjaus,
  • Opiskelijapalvelut-opas ja Opinto-ohjelma,
  • lehti-ilmoitukset sekä muut esitteet.

Kaikessa tiedotuksessa ja markkinoinnissa on pyritty ottamaan ohjauksellinen näkökulma.

Tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden opinto-ohjaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota tutkintotavoitteisen opiskelijamäärän kasvaessa esim. opintoneuvojan roolin vahvistamisella ja tiedotuksella Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja avoimen yliopiston viestintäsuunnitelmien mukaisesti. Opinto-ohjauksen mittariston laatiminen ja kehittäminen sekä maisteriopintoihin jatkaneiden määrien selvittäminen on tärkeä kehittämiskohde (ks. Sisäisen auditoinnin kehittämisraportti, Koulutuksen arviointi, Koulutuksen kehittäminen).

Yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa opintoneuvojan työnkuvaan kuuluu mm. opinto-ohjauksen koordinointi yksikössä, tutkintotavoitteisen opiskelijan opiskelun ohjaaminen, HOPSin laatiminen yhdessä opiskelijan kanssa sekä opiskelijan auttaminen opintojen suunnittelussa ja oppiainevalinnoissa. Myös avoimen yliopiston käytännöistä tiedottaminen ja opiskelutaitojen tukeminen kuuluvat opintoneuvojan työnkuvaan.

Sivun alkuun

Kirjallinen palaute oppimisen ohjaajana

Opettajan antaman kirjallisen palautteen merkitys korostuu niissä oppiaineissa, joissa on paljon itsenäistä työskentelyä. Palaute on tärkeä opiskelijan oppimis- ja ohjausprosesseissa. Varsinkin monimuotoaineissa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä, joista annetaan henkilökohtainen palaute (Opetuksen laatu –portfolio, Opetuksen toteutus). Opettaja antaa palautteen kahden viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut oppimistehtävän. Arviointikriteerit sovitaan opettajatiimeissä. Arviointi pohjautuu Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosääntöön. Henkilökohtaisen, yksilöllisen ja kirjallisen palautteen avulla opiskelija kehittyy opiskelutaidoissaan.

Sivun alkuun
 

Aikuis- ja täydennyskoulutuksen

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Kehittäminen

 

Asiakirjat:

 1. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opetustarjonta. http://www.chydenius.fi/yksikot/avoin-yliopisto/opetustarjonta

 2. Jyväskylän yliopiston tiedekunnat. http://www.jyu.fi/yhteystiedot/

 3. Yhteistyöhön kanssamme. Opetustarjonta ja hakuohjeet lukuvuodelle 2007–2008. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. http://www.avoin.jyu.fi/yhteistyo/yhteistyhon_kanssamme_08-09.pdf

 4. Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategia. http://www.jyu.fi/hallinto/aikuiskoulutus/strategia/

 5. ”Näin avoin yliopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen strategiaa” –kooste. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoin-yliopisto-toteuttaa-jyvaskylan-yliopiston-elinikaisen-oppimisen-strategia1.doc

 6. Avoimen yliopiston Opetuksen laatu –portfolio. https://optima.cc.jyu.fi

 7. Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön strategia 2005–2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/tvt-strategia-2005-2008.doc

 8. Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston tieto- ja viestintätekniikan käytön strategia 2006–2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-yliopiston-tvt-strategia-06-08.doc

 9. HOPS-ohje. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-yliopiston-hops-ohje.doc

 10. Avoimen yliopiston ohjauskartta. http://www.chydenius.fi/yleinen/opiskelu/ohjaustahot

 11. Avoimen yliopiston henkilökunta ja ohjaustahot. http://www.chydenius.fi/yksikot/avoin-yliopisto/henkilokunta

 12. Opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelma. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. http://www.chydenius.fi/yleinen/opiskelu/opinto-ohjauksen-kokonaissuunnitelma

 13. Avoimen yliopiston opinto-ohjelma. http://www.chydenius.fi/yksikot/avoin-yliopisto/opetustarjonta-2008-2009-pdf

 14. Avoimen yliopiston Opiskelijapalvelut-opas. http://www.chydenius.fi/yksikot/avoin-yliopisto/opiskelijapalvelut-2008-2009

 15. Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus, Viestintäsuunnitelma 2006. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/viestintasuunnitelma2006.doc

 16. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston viestintäsuunnitelma 1.0. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/viestintasuunnitelma_avoin_08.doc

 17. Sisäisen auditoinnin kehittämisraportti. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto. Koulutuksen laatukäsikirja.

 18. Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosääntö. http://www.jyu.fi/tdk/hallinto/op/os-js.html

  Sivun alkuun

Jaa |