Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: Sari Paajanen Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

AIKUIS- JA TÄYDENNYSKOULUTUS: AVOIN YLIOPISTO

Koulutuksen tavoitteet

Oppilaitosyhteistyö – verkostoitumista eri toimijoiden kanssa

Markkinointi ja opiskelijoiden rekrytointi

Opintomaksut ja opinto-oikeudet

Opiskelijoiden osallistuminen suunnitteluun

Asiakirjat

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston toimintaa linjaavat ja ohjaavat:

 

Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtina ovat Kokkolan yliopistokeskuksen sekä avoimen yliopiston arvot: yliopistollisuus, tasa-arvoisuus, innovatiivisuus, yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys. Avoimen yliopiston keskeisinä periaatteina ovat avoimuus, koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä elinikäisen oppimisen vaaliminen.

Yliopistokeskuksen avointa yliopisto-opetusta toteutetaan sekä yliopistojen omana toimintana että yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Koulutus on aina tiedekuntien vahvistamaa, laadukasta ja tiedeperustaista opetusta: Jyväskylän yliopiston tiedekunnat laativat ja hyväksyvät opetussuunnitelmat (ks. tiedekuntien laatukäsikirjat asiakirjoista) sekä opettajat ja tuutorit. Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto järjestää Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta lähinnä Keski-Pohjanmaalla ja sen lähialueilla sekä Vaasassa. Yhteistyötä tehdään Jyväskylän avoimen yliopiston, Vaasan avoimen yliopiston sekä Oulun avoimen yliopiston kanssa. Yliopistokeskuksen yhteistyökumppaneina toimivat kansalais- ja kansanopistot sekä kesäyliopistot. Näiden lisäksi tehdään yhteistyötä myös ammattikorkeakoulun, alueen lukioiden ja keskiasteen ammattiopistojen kanssa tarjoamalla opintoja heidän opiskelijoilleen.

Sivun alkuun

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen laadulliset ja määrälliset tavoitteet (mm. keskeiset oppimistulostavoitteet sekä akateemiset ja ammatilliset työelämätavoitteet) on kuvailtu

  • Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirjassa,
  • tiedekuntien laatukäsikirjoissa,
  • laitosten opetussuunnitelmissa sekä
  • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja avoimen yliopiston tuloskorteissa.

Avoimen yliopiston opetuksen periaatteet ja tavoitteet nousevat Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategiasta ja valtakunnallisesta avointen yliopistojen strategiasta. Avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa pohjakoulutuksesta, iästä, sukupuolesta, opiskelumotiivista, ammatista, koulutuksesta tai paikkakunnasta riippumatta. Avoimen yliopiston ensisijainen tehtävä on toteuttaa alueella vapaan sivistystyön akateemista ulottuvuutta. Yleissivistävän tehtävän lisäksi avoimen yliopiston koulutustarjonta tukee ja luo koulutusväyliä Kokkolan yliopistokeskuksen tutkintotavoitteiseen koulutukseen (Kokkolan yliopistokeskuksen TTS, Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia).

Yliopistokeskuksen avoimen yliopiston merkitys on alueellisesti tärkeä. Kaikkiin maisterikoulutuksiin pääsemiseksi vaaditaan aiempia opintoja ja kaikkiin maisterikoulutuksiin vaadittavat edeltävät opinnot voi opiskella yliopistokeskuksessa avoimina yliopisto-opintoina kemiaa lukuunottamatta. Koulutuksen suunnittelussa (mm. oppiainetarjonnan suunnittelussa) ja opinto-ohjauksessa on huomioitu tutkintotavoitteiset opiskelijat.

Opiskelijajoukon heterogeenisuus asettaa koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointityöhön erityisiä haasteita. Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategian, Kokkolan yliopistokeskuksen TTS:n ja Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategian mukaisesti tiedekuntien vahvistamia opetussuunnitelmia sovelletaan työelämässä oleville aikuisopiskelijoille kehittäen joustavia koulutusmalleja ja –väyliä. Opetuksessa pyritään näin huomioimaan aikuisopiskelijoiden elämäntilanteet mm. joustavilla oppimisympäristöillä ja monipuolisilla opetusmenetelmillä (Opetuksen laatu –portfolio, Opetuksen toteutus).

Sivun alkuun

Oppilaitosyhteistyö – verkostoitumista eri toimijoiden kanssa

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston yhteistyösopimuksessa määritellään näiden toimijoiden työnjako ja tehtävät. Kokkolan yliopistokeskuksen avoimella yliopistolla on oma yhteistyöoppilaitosverkosto. Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto vastaa Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla (myös Vaasa) tiettyjen oppiaineiden opetuksesta, oppiaineet nimetään yhteistyösopimuksessa. Myös oppiaineiden opettajatiimeissä tehdään yhteistyötä opetuksen järjestämisessä ja opetuksessa. Työtehtävät ja työnjako sovitaan kunkin oppiaineen opettajatiimeissä lukuvuosittain.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitosten yhteistyö on kuvattu avoimen yliopiston vuodenkierto -prosessikuvauksessa. Yliopistokeskuksen avoimen yliopiston ja sen yhteistyöoppilaitokset lähettävät avoimen yliopisto-opetuksen hakemukset Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, joka kokoaa opetusten järjestämisoikeushakemukset ja lähettää ne Jyväskylän yliopiston ainelaitoksille ja tiedekuntiin hyväksyttäviksi. Kieliopinnoissa ja tilastokursseissa sekä niissä oppiaineissa, joissa yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa on omat yliopistonopettajat, tehdään ns. opistosopimukset yhteistyöoppilaitoksen kanssa heidän järjestämästään opetuksesta. Sopimuksessa määritellään yhteistyöoppilaitoksen ja yliopistokeskuksen avoimen yliopiston tehtävät, vastuualueet, opetus ja opetuksen tuntimäärät ja maksut. Sopimuksessa velvoitetaan mm. opettajien tai tuutoreiden hyväksyttämistä tiedekunnassa tai kielikeskuksessa, opettajien ja tuutoreiden kouluttamista Yhteistyö- ja tuutorointiseminaarissa tai kielikeskuksen koulutuksessa.

Sivun alkuun

Markkinointi ja opiskelijoiden rekrytointi

Avoimen yliopiston viestintäsuunnitelma kuvaa ulkoisen ja sisäisen viestinnän tehtäviä, tavoitteita ja periaatteita, organisointia ja vastuita sekä seurantaa ja arviointia. Myös markkinoinnin ja opiskelijarekrytoinnin suunnittelu- ja toteutusprosessi on kuvattu viestintäsuunnitelmassa.

Avoimen yliopiston opintoihin voidaan tavallisesti ottaa kaikki halukkaat. Mikäli opiskelijamäärä on rajoitettu, ilmoittautumiskäytäntö on poikkeava tai opintoihin on valintakriteerit, on niistä maininta oppiaineen esittelyssä avointen yliopistojen valtakunnallisilla verkkosivuilla www.avoinyliopisto.fi, yliopistokeskuksen avoimen yliopiston verkkosivuilla www.chydenius.fi, Opinto-ohjelmassa ja kieliopintojen osalta Kieli- ja viestintäopinnot -esitteessä sekä Opiskelijapalvelut-oppaassa. Aineopintoihin ilmoittautuneilta vaaditaan vähintään hyvin tiedoin tehdyt perusopinnot.

Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan verkkolomakkeella yliopistokeskuksen avoimen yliopiston www-sivuilla tai pyytämällä ilmoittautumislomake avoimen yliopiston toimistosta. Ilmoittautumisajat vaihtelevat oppiaineittain. Useimpiin opintoihin voi kuitenkin tulla mukaan itselle sopivana ajankohtana (joustava ilmoittautuminen monissa monimuotoaineissa) ja tällöin on mahdollista saada yksilöllistä alkuperehdytystä oppiaineen yliopistonopettajalta tai suunnittelijalta. Useissa oppiaineissa on myös mahdollista ilmoittautua erikseen yksittäiselle opintojaksolle. Oppiainekohtaiset ilmoittautumisajat löytyvät verkkosivuilta www.chydenius.fi sekä Opinto-ohjelmassa viimeistään kesäkuussa. Opinto-ohjelman suunnittelee siihen nimetty tiimi, joka muodostuu avoimen yliopiston henkilökunnasta. Kunkin oppiaineen yliopistonopettaja tai suunnittelija vastaa verkkosivujen päivittämisestä (www.avoinyliopisto.fi) oman oppiaineensa osalta.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voi pyrkiä ylliopistokeskuksen maisteriopintoihin tai yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta. Kokkolan yliopistokeskuksessa järjestetään suunnitelmallisesti kandidaattivaiheen opintoja useilla koulutusaloilla avoimina yliopisto-opintoina. Avoimen yliopiston väylän vaatimukset vaihtelevat koulutusalakohtaisesti, ne julkaistaan vuosittain vuoden vaihteen tienoilla yliopistojen www–sivuilla, avointen yliopistojen verkkopalvelussa www.avoinyliopisto.fi ja verkko-oppimisympäristö Optimassa. Väylävalinnasta ja väylän vaatimuksista vastaavat tiedekunnat.

Sivun alkuun

Opintomaksut ja opinto-oikeudet

Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelmasta näkyvät opiskelijarekrytointia määrittävät asiat, oppiaine- ja opintojaksokohtaiset opintomaksut ja opinto-oikeudet. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan helmikuussa avoimessa yliopistossa koulutuspäällikön johdolla ja toimeenpanosuunnitelma vahvistetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunnassa huhtikuussa.

Opintomaksut ja opinto-oikeudet ilmoitetaan

  • avointen yliopistojen valtakunnallisilla verkkosivuilla www.avoinyliopisto.fi,
  • yliopistokeskuksen avoimen yliopiston verkkosivuilla www.chydenius.fi,
  • opintokirjeissä,
  • verkko-oppimisympäristö Optimassa,
  • Opinto-ohjelmassa ja 
  • kieliopintojen osalta Kieli- ja viestintäopinnot -esitteessä.

Opintomaksuista ja opinto-oikeuksista tiedotetaan myös oppiainekohtaisissa perehdytystilaisuuksissa. Maksuehdot selvitetään yliopistokeskuksen avoimen yliopiston www-sivuilla www.chydenius.fi, Opiskelijapalvelut-oppaassa sekä opintomaksun laskun yhteydessä.

Sivun alkuun

Opiskelijoiden osallistuminen suunnitteluun

Opiskelijalähtöisyys on yksi avoimen yliopiston arvoista ja se näkyy opiskelijalähtöisinä, joustavina ohjaus-, opetus- ja opiskelumenetelminä, sisällöissä ja palautejärjestelmissä. Opiskelijoiden osallistuminen konkretisoituu parhaiten opiskelijapalautteen kautta. Systemaattinen palautejärjestelmä tukee opiskelijoiden mahdollisuutta vaikuttaa avoimen yliopiston opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Avoimen yliopiston opiskelija toimii myös yliopistokeskuksen opetuksen kehittämisryhmän jäsenenä edustaen opiskelijan näkökulmaa mm. opetuksen laatutyössä. Opiskelijoiden osallistumisen käytänteitä on kuvailtu Opetuksen laatu –portfoliossa (Opetuksen tavoitteet, Opetuksen toteutus). Lisäksi avoin ja salliva keskustelukulttuuri, helposti lähestyttävyys ja tavoitettavuus sekä siihen rohkaisu madaltavat opiskelijoiden palautteenantoa ja oman panoksensa tuomista suunnitteluun (opiskelijakyselytulokset Anttosen palautekyselystä).

Sivun alkuun

Aikuis- ja täydennyskoulutuksen

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Kehittäminen

 

Asiakirjat:

 1. Yliopistolaki (645/1997)http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970645

 2. Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirja. http://www.jyu.fi/hallinto/suunnittelu/laatutyo/laatukasikirja

 3. Jyväskylän yliopiston laatupolitiikka. http://www.jyu.fi/hallinto/strategia/politiikat/laatupolitiikka.pdf

 4. Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategia. http://www.jyu.fi/hallinto/aikuiskoulutus/strategia/

 5. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja rehtorin välinen tulossopimus vuosiksi 2007 – 2009 ja voimavarat vuodelle 2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/tulossopimus2008.pdf

 6. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 – 2012. http://www.chydenius.fi/pdf/tts

 7. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortti 2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/tuloskortti2008.pdf

 8. Avoimen yliopiston tuloskortti 2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-tuloskortti-2008.doc

 9. Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia: toimenpideohjelma 2005. http://www.chydenius.fi/julkaisut/selvitys-3_2005

 10. Sopimus yhteistyöstä Kokkolan yliopistokeskuksessa 2007–2012. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/yhteistyosopimus2007_2012.pdf

 11. Sopimus Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston yhteistyöstä ja sen resurssoinnista 1.8.2006 – 31.7.2009. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/yhteistyosopimus-jlan-avoin-ja-ci.pdf

 12. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtamisen laatukäsikirja. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirjan_rakenne/johtaminen

 13. Avoimen yliopiston arvot. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-yliopiston-arvot.doc

 14. Humanistisen tiedekunnan laatukäsikirja.
  http://www.jyu.fi/hum/laatu

 15. Informaatioteknologian tiedekunnan laatukäsikirja. http://www.jyu.fi/it/laatutyo

 16. Kasvatustieteiden tiedekunnan laatukäsikirja. http://www.jyu.fi/edu/tiedekunta/ajankohtaista/laatuk

 17. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan laatukäsikirja. http://www.jyu.fi/sport/tiedekunta/laatu1

 18. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laatukäsikirja. http://www.jyu.fi/science/tiedekunta/laatu

 19. Taloustieteiden tiedekunnan laatukäsikirja. http://www.jyu.fi/econ/intra

 20. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laatukäsikirja. http://www.jyu.fi/ytk/tiedekunta/laatukasikirja

 21. Laitosten opetussuunnitelmat. www.jyu.fi

 22. Avoin yliopisto Suomessa; Valtakunnallinen strategia 2004 – 2010. http://www.avoinyliopisto.fi/File/5cb5c512-7e7d-4f01-a9f5-cb73ed819066/Avointen_strategia.doc

 23. Avoimen yliopiston Opetuksen laatu –portfolio. https://optima.cc.jyu.fi

 24. Avoimen yliopiston vuodenkierto –prosessikuvaus. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-vuodenkierto.doc

 25. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitoksen välinen yhteistyösopimus. https://optima.cc.jyu.fi

 26. Avoimen yliopiston viestintäsuunnitelma 1.0. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/viestintasuunnitelma_avoin_08.doc

 27. Valtakunnallinen avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu avoinyliopisto.fi. www.avoinyliopisto.fi/

 28. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston www-sivut. http://www.chydenius.fi/yksikot/avoin-yliopisto

 29. Avoimen yliopiston opinto-ohjelma 2008-2009. http://www.chydenius.fi/yksikot/avoin-yliopisto/opetustarjonta-2008-2009-pdf

 30. Avoimen yliopiston Kieli- ja viestintäopinnot –esite. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/kielijaviestintaopinnot2008_teksti.pdf

 31. Avoimen yliopiston Opiskelijapalvelut –opas. http://www.chydenius.fi/yksikot/avoin-yliopisto/opiskelijapalvelut-2008-2009

 32. Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelma. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/tps2008-2009.doc

 33. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opiskelijapalautejärjestelmän kuvaus. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/palautejarjestelman-kuvaus.doc

 34. Anttonen, S. 2007. Avoimen yliopiston opiskelijakysely 2007. Chydenius-instituutin selvityksiä 1/2007. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18026/978-951-39-2862-9.pdf?sequence=1

  Sivun alkuun

Jaa |