Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: Sari Paajanen Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

AIKUIS- JA TÄYDENNYSKOULUTUS: AVOIN YLIOPISTO

 

Opetustoiminnan johtaminen ja strategiatyö

Opetuksen laadunvarmistus

Palautteen perusteella kehittäminen

Opettajien kouluttautuminen ja asiantuntijuuden jakaminen

Asiakirjat

 

 

Opetustoiminnan johtaminen ja strategiatyö

Johtamisen ja kehittämisen välineinä toimivat

Avoimessa yliopistossa hyödynnetään yliopistokeskuksen vuosikelloa omien strategiaprosessien suunnittelussa ja etenemisessä. Näistä toiminnoista, ajankohdista ja vastuuhenkilöistä on laadittu yliopistokeskuksen avoimeen yliopistoon prosessikuvaus, joka päivitetään vuosittain yksikköpalaverissa koulutuspäällikön johdolla.

Strategiatyössä painotetaan elinikäisen oppimisen strategian mukaisia periaatteita sekä Kokkolan yliopistokeskuksen TTS:ssa esitettyjä tavoitteita. Avoin yliopisto kirjaa omat tavoitteensa ja toimenpiteensä avoimen yliopiston tuloskorttiin vuosittain. Lisäksi edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja arvioinnin tulos kirjataan tuloskorttiin. Tuloskortteja työstetään vuosittain koko yksikön suunnittelupäivässä koulutuspäällikön johdolla. Toimintakertomus tekee myös avoimen yliopiston toimintaa näkyväksi.

Yleisenä tavoitteena ja tehtävänä avoimella yliopistolla on vapaan sivistystyön akateemisen ulottuvuuden toteuttaminen alueellamme. Tässä tavoitteessa korostuvat  yhteistyökumppaneiden rooli ja oppilaitosverkostot. Tämän lisäksi tärkeänä tehtävänä on koulutusväylien luominen Kokkolan yliopistokeskuksen tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Koulutusväylien luomista tuetaan mm. koulutustarjonnan ja opinto-ohjauksen kehittämisen kautta. Myös sähköisen asioinnin ja monimuotoisten opiskelumuotojen kehittäminen tukevat strategisia tavoitteita. Toimiva ja selkeä opetustoiminnan johtamis- ja strategiatyö turvaa omalta osaltaan opetuksen laadunvarmistusta (Johtamisen laatukäsikirja).

Sivun alkuun

Opetuksen laadunvarmistus

Opetuksen laatua varmistetaan tiedekuntien vahvistamilla opetussuunnitelmilla, opettajilla ja tuutoreilla. Opettaja- ja tuutorivalinnoissa korostetaan yksilön asiantuntijuutta ja pedagogista osaamista. Myös opiskelijapalaute huomioidaan näissä valinnoissa. Opetuksen laadunvarmistus näkyy opetustoiminnan johtamisessa (Johtamisen laatukäsikirja).

Selkeä työnjako ja vastuut, vahva ja toimiva johtaminen, tavoitteet ja toimintasuunnitelma sekä asiantunteva henkilökunta antavat varman tukiverkoston ja viitekehyksen opetuksen laadunvarmistuksessa. Myös kirjaston ja koulutuksen tukipalveluiden merkitys on tärkeä opetuksen laadunvarmistuksessa.

Myönteisen työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen nähdään tärkeänä johtamisen osa-alueena (Henkilöstöhjelma, Avoimen yliopiston tuloskortti). Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa esille nouseviin asioihin pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Lisäksi yksikössä tuetaan avointa vuorovaikutusta ja tarkoituksenmukaista tiedonkulkua järjestämällä säännöllisesti yksikköpalavereja sekä käyttämällä soveltuvaa viestintäteknologiaa informaation välittämiseen ja säilyttämiseen. Työntekijöiden hyvinvointia edistetään myös yliopistokeskuksen virkistystoimikunnan järjestämillä tapahtumilla sekä työpaikkaliikunnalla. Avointa yliopistoa edustaa yksi työntekijä yliopistokeskuksen virkistystoimikunnassa. Avoimen yliopiston koulutuspäällikkö kuuluu yliopistokeskuksen johtoryhmään, jossa käsitellään koko yliopistokeskuksen henkilöstöasioita.

Opetuksen laatua varmistetaan jo tehdyn Opetuksen laatu –portfolion avulla. Portfolio toimii

  • itsearvioinnin välineenä ja asiantuntijuussalkkuna, johon on koottu hyvät ja toimivat käytänteet ja prosessit.
  • Portfolioon kirjataan myös konkreettiset kehittämistarpeet ja suunnitellut toimenpiteet hyvien käytänteiden lisäksi eri tiimeissä ja ne puretaan yhdessä avoimen yliopiston kehittämispäivänä.
  • Portfolio toimii myös toiminnan kuvaamisen ja sitä kautta toiminnan kehittämisen välineenä.
  • Opetuksen laatu –portfolio konkretisoi enemmän koulutuksen laatukäsikirjan sisältöjä.

Yliopistokeskuksessa toimii opetuksen kehittämisryhmä, jossa avoimesta yliopistosta on kaksi edustajaa. Myös avoimen yliopiston opiskelijajäsen on mukana keskustelemassa ja kehittämässä opetuksen laatua. Opetuksen laatutyöstä tiedotetaan opiskelijoille mm. verkkosivuilla www.chydenius.fi ja opintojen perehdytystilaisuuksissa.

Sivun alkuun

Palautteen perusteella kehittäminen

Opiskelijapalautetta kerätään vuosittain avoimen yliopiston toiminnoista, jotka käytiin läpi Koulutuksen arviointi –osiossa. Yksikön palautepäivänä käydään läpi kehittämiskohteet, jotka nousevat opiskelijapalautteista. Kehittämiskohteiden rajaamisen yhteydessä määritellään myös konkreettiset toimenpiteet, vastuujaot sekä aikataulu kehittämistyössä. Viimeksi laajan opiskelijakyselyn tulosten (Anttonen 2007) perusteella lisättiin verkko-oppimisympäristö Optiman käyttökoulutuksia, opiskelutaidot-infotilaisuuksia sekä tiedottamista henkilökunnan tavoitettavuudesta. Myös kirjastopalvelujen joustavuuteen tartuttiin mm. aukioloaikojen muutoksella.

Yksittäiseenkin opiskelijapalautteeseen pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti, jos se on mahdollista ja mielekästä toteuttaa. Opiskelijalähtöisyys nousee tällä tavoin arvokkaasti esiin ja opiskelija huomaa, että hän voi vaikuttaa koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen (ks. Koulutuksen suunnittelu, Koulutuksen toteutus).

Opiskelijapalautteen lisäksi avoimen yliopiston tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota myös muualta saatavaan palautteeseen kuten esimerkiksi yhteistyökumppanit ja työelämän edustajat. Tähän tulisi rakentaa systemaattisempi palaute- ja arviointijärjestelmä, joka tukisi koulutuksemme kehittämistä ja alueellista vaikuttavuutta (Sisäisen auditoinnin kehittämisraportti).

Sivun alkuun

Opettajien kouluttautuminen ja asiantuntijuuden jakaminen

Avoimen yliopiston työyhteisön ja yksittäisen työntekijän asiantuntijuus ja vahvuusalueet tiedostetaan ja niitä pyritään kehittämään (ks. Henkilöstöohjelma, Tuloskortti, TTS, Opetuksen laatu -portfolio: Opettajien pedagoginen osaaminen). Työsuunnitelmaan on varattu 2 tuntia / vko (88 t/lv) omaan kouluttautumiseen. Ammatillista asiantuntijuutta kehitetään mm. lyhyt- ja/tai pitkäkestoisten koulutusten avulla. Koulutuksessa saatua tietoa jaetaan yhteisöllisesti esim. laatupäivien tai yksikköpalavereiden aikana sekä verkko-oppimisympäristö Optimaan kerättävän materiaalin avulla (esim. muistiinpanot koulutuksista). Reflektoivaa itsearviointia omista vahvuuksista ja mahdollisista koulutustarpeista tarvitaan mm. henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa henkilöstöohjelman mukaisesti.

Yliopistokeskuksessa tärkeä asiantuntijuuden jakamisen kanava sekä kollegapalautteen mahdollistamiseen ovat pedagogiset riihet, joissa käsitellään opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ilmiöitä. Pedagogiset riihet on suunnattu kaikille yliopistokeskuksen sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun työntekijöille. Avoimessa yliopistossa asiantuntijuutta arvioidaan ja jaetaan yhteisöllisesti esim. oppiainekohtaisissa tiimeissä sekä laatupäivissä että yksikköpalavereissa. Myös mentoroinnin merkitys on tärkeä yksikössämme: kollegan vierihoito on usein paras tapa jakaa asiantuntijuutta ja osaamista.

Sivun alkuun

Aikuis- ja täydennyskoulutuksen

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Kehittäminen

 

Asiakirjat:

 1. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtamisen laatukäsikirja. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirjan_rakenne/johtaminen

 2. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 – 2012. http://www.chydenius.fi/pdf/tts

 3. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortti 2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/tuloskortti2008.pdf

 4. Avoimen yliopiston tuloskortti 2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-tuloskortti-2008.doc

 5. Jyväskylän yliopiston henkilöstöstrategia. http://www.jyu.fi/hallinto/strategia/strategiat/henkilostostrategia.pdf

 6. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstöohjelma 2008–2011. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/henkilosto_ohjelma2008_2011.doc

 7. Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelma. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/tps2008-2009.doc

 8. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomus 2007. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/hallinto/toimintakertomus/

 9. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vuosikello. https://intranet.chydenius.fi/laatu/johtaminen/vuosikello_uusi.pdf

 10. Avoimen yliopiston vuodenkierto –prosessikuvaus. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-vuodenkierto.doc

 11. Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategia. http://www.jyu.fi/hallinto/aikuiskoulutus/strategia/

 12. Avoimen yliopiston Opetuksen laatu –portfolio. https://optima.cc.jyu.fi

 13. Avoimen yliopiston laatupäivä 17.4.2007: Ohjelma ja muistio. (palautepäivä)

 14. Anttonen, S. 2007. Avoimen yliopiston opiskelijakysely 2007. Chydenius-instituutin selvityksiä 1/2007. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18026/978-951-39-2862-9.pdf?sequence=1

 15. Sisäisen auditoinnin kehittämisraportti. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto. Koulutuksen laatukäsikirja.

  Sivun alkuun

Jaa |