Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: Sari Paajanen Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

AIKUIS- JA TÄYDENNYSKOULUTUS: AVOIN YLIOPISTO

Opetuksen ja oppimisen arviointi

Palautejärjestelmä

Opetussuunnitelman arviointi

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Asiakirjat

Koulutusta arvioidaan opiskelijakyselyjen, tilastojen, tuloskorttien ja toimintakertomuksen avulla. Toimintaa suuntaavat sekä määrälliset ja laadulliset tavoitteet (tuloskortti, yliopiston päälaatukäsikirja, laitosten opetussuunnitelmat), joiden toteutumista arvioidaan vuosittain (avoimen yliopiston vuodenkierto -prosessikuvaus, tuloskortti, toimintakertomus). Arvioinnin yhteydessä kirjataan kehittämistavoitteet tuloskorttiin.

 

Opetuksen ja oppimisen arviointi

Oppimistulosten ja opiskelijoiden suoriutumisen osalta yksittäiset opintojaksot ja arvosanakokonaisuudet arvioidaan Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosäännön ja eri tiedekuntien hyväksymien käytänteiden mukaisesti (tiedekuntien opinto-oppaat, oppiainekohtaiset opiskeluoppaat). Opinto-kokonaisuuksilla tai opintojaksoilla on tiedekunnan hyväksymä tentaattori, joka allekirjoittaa arvosanatodistuksen opiskelijalle. Arvioinnissa hyödynnetään kirjallista palautetta (Opetuksen laatu –portfolio, Opetuksen toteutus, Oppimistulokset) ja/tai numeerista asteikkoa.

Sivun alkuun

Palautejärjestelmä

Toimiva palautejärjestelmä mahdollistaa jatkuvan kehittämisen: systemaattisen palautteen avulla arvioidaan ja kehitetään koulutuksen, toimintojen sekä palvelujen toteutumista ja opiskelijan oppimista. Opiskelijakyselyitä on kolmenlaista:

laaja kolmen vuoden välein toteutettava opiskelijakysely,

opintokokonaisuuskohtaiset opiskelijakyselyt ja

kurssi- tai opintojaksokohtaiset opiskelijakyselyt.

 

Laaja 3 vuoden välein toteutettava opiskelijakysely

Kaikilta avoimen yliopiston opiskelijoilta kerätään palautetta kolmen vuoden välein laajalla kyselyllä, jonka avulla kehitetään opetusta, ohjaus-, neuvonta- ja toimistopalveluja, tiedottamista ja opiskelijapalveluja. Laajan opiskelijakyselyn toteutukseen koulutuspäällikkö nimeää erillisen suunnittelu- ja toteutustiimin tapauskohtaisesti. Viimeksi tämä opiskelijakysely toteutettiin v. 2007 (Anttonen 2007).

Opintokokonaisuuskohtaiset opiskelijakyselyt

Laajan opiskelijakyselyn lisäksi palautetta kerätään opintokokonaisuuskohtaisesti opetuksesta ja oppimisprosesseista huhti-toukokuussa kaikilta opiskelijoilta, joilla on opinto-oikeus kyseiseen opintokokonaisuuteen. Kunkin opintokokonaisuuden vastuuopettaja tai suunnittelija vastaa kyselyn toteuttamisesta.

Kurssi- tai opintojaksokohtaiset opiskelijakyselyt

Kurssi- tai opintojaksokohtaiset kyselyt toteutetaan kunkin kurssin tai opintojakson jälkeen kunkin kurssin tai opintojakson vastuuopettajan tai suunnittelijan toimesta.

 

Näiden kolmen palautelomakkeen lisäksi on myös muita palautteen antamisen muotoja: opiskelijat voivat antaa palautetta

  • avoimen yliopiston www-sivuilla tai 
  • sähköpostitse suoraan opettajille, suunnittelijoille tai sihteereille.
  • Oppimistehtävien yhteydessä opiskelijat kirjoittavat itsearviointeja, joista saamme tärkeää palautetta oppimis- ja ohjausprosesseista sekä opiskelukäytänteiden toimivuudesta (Opetuksen laatu –portfolio, Opetuksen tavoitteet).
  • Opiskelijat antavat myös suullista palautetta opetustilanteissa tai puhelimitse,
  • myös verkko-oppimisympäristö Optima mahdollistaa palautteen annon.

Opiskelijat näkevät palautteen vaikutuksen mahdollisesti jo oman koulutuksensa aikana.

Opiskelijakyselyissä korostetaan lukuvuosittain yhtä erityistä kehittämiskohdetta, josta keskustellaan avoimen yliopiston palautepäivänä toukokuussa koulutuspäällikön johdolla. Myös loppuvuodesta tehtävään avoimen yliopiston tuloskorttiin kirjataan tämä kehittämiskohde, johon arviointia erityisesti painotetaan. Tämän lisäksi kysytään vuosittain ohjaus-, neuvonta- ja toimistopalveluja, opetusta, tiedottamista ja opiskelijapalveluja koskevia kysymyksiä.

Erityisestä kehittämiskohteestamme tiedotetaan www-sivuilla www.chydenius.fi, verkko-oppimisympäristö Optimassa ja perehdytystilaisuuksissa opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotta sekä opiskelijat että henkilökunta voivat arvioida kehittämiskohdetta ja kerätä käytännön kokemuksia opiskelussa ja opetustyössä.

Sivun alkuun

Opetussuunnitelman arviointi

Avoimen yliopiston opettaja voi toimittaa opetussuunnitelman muutosehdotuksia yliopistojen ainelaitosten opetussuunnitelmatyöryhmään, johon osallistuu yleensä yksi avoimen yliopiston opettaja. Yliopistonopettajat arvioivat opetussuunnitelmaa avoimessa yliopistossa lähinnä niissä oppiaineissa, joissa yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa on omat yliopistonopettajat. Opetussuunnitelmaa arvioidaan koko vuoden kokemusten, havaintojen, opiskelijapalautteen sekä opettajien itsearviointien avulla. Myös tuutoreilta ja kollegoilta saatu palaute on arvokasta. Kieliopinnoissa jokaisesta kurssista toimitettavien kurssiraporttien kautta menee tietoa kielikeskukseen.

Sivun alkuun

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi on haasteellista, koska vaikutukset ovat luonteeltaan epäsuoria ja tulevat pääsääntöisesti esille viiveellä. Vaikuttavuudessa on lisäksi yleensä kyse laadullisista muutoksista ja niiden arviointi on määrällisiä vaikutuksia vaikeampaa. Avoimen yliopiston tavoitteet (määrälliset ja laadulliset) on linjattu tuloskorttiin pääasiassa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelman ja tuloskortin mukaan. Alustavia suunnitelmia on hahmoteltu alueellisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaristosta ja arviointimenetelmistä. Tavoitteena on kehittää mittaristoa edelleen yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen muiden yksiköiden kanssa (vrt. Sisäisen auditoinnin kehittämisraportti).

Seuraavat määrälliset tunnusluvut kertovat toiminnasta ja ohjaavat tavoitteiden asettamisessa (avoimen yliopiston Opetuksen laatu -portfolio, Tilastot; TTS, tuloskortti, OPM: Kota-tietokanta, avoinyliopisto.fi) sekä kertovat alueellisesta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta:

  • avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden määrä (netto- ja bruttoluvut),
  • yhteistyöoppilaitosten ja oppiaineiden lukumäärä,
  • tarjottujen ja suoritettujen opintopisteiden määrä,
  • laskennallinen kokopäiväinen opiskelijapaikka (LKO) ja
  • valmistuneiden arvosanojen määrä
  • avoimesta yliopistosta Kokkolan yliopistokeskuksen maisteriopintoihin edenneiden opiskelijoiden määrä ja
  • avoimesta yliopistosta avoimen väylän kautta Jyväskylän yliopistoon valittujen opiskelijoiden määrä ja tehdyt opinnot (op/ov) avoimessa yliopistossa

 

Yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta (Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laatukäsikirja, Kivisen selvitys) puhuttaessa painotetaan vuorovaikutuksen lisäämistä yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välillä, jotta työelämän tarpeet osataan ottaa huomioon. Alueellinen vaikuttavuus korostuu maakunnassa (Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia): yhtenä kehittämiskohteena on yhteistyön vahvistaminen meille tärkeiden koulutusorganisaatioiden kanssa (palaute ja vuorovaikutus).

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus välittyy myös työelämän ja koulutuksen integroinnissa: koulutuksella on luonnollisesti merkitystä työelämän ja yksittäisen työntekijän kehittymisessä. Avoimessa yliopistossa työelämän tarpeet huomioidaan oppiainevalikoimassa, oppiaineiden sisällöissä sekä joustavuutena opetus- ja opiskelumenetelmissä mm. aikuisopiskelijoiden työkokemuksen hyödyntämisenä oppimistehtävissä, opinnäyte- ja projektitöissä. (Opetuksen laatu –portfolio, Opetuksen toteutus). Koulutuksen anti heijastuu aikuisopiskelijoiden työkonteksteihin: aikuisopiskelijat kokevat saavansa uusia, tieteellisiä työvälineitä oman työnsä ja itsensä kehittämiseen. Tutkintoväylien tukeminen koetaan alueella tärkeänä: monipuolisen avoimen yliopisto-opintojen koulutustarjonnan merkitys on yhteydessä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja työelämään positiivisena ja merkittävänä tekijänä.

Sivun alkuun

Aikuis- ja täydennyskoulutuksen

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Kehittäminen

 

Asiakirjat:

 1. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opiskelijapalautejärjestelmän kuvaus. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/palautejarjestelman-kuvaus.doc

 2. Avoimen yliopiston tilastolukuja. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/tilastotietoja-v-2001-2007.doc-1

 3. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortti 2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/tuloskortti2008.pdf

 4. Avoimen yliopiston tuloskortti 2008. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-tuloskortti-2008.doc

 5. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomus 2007. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/hallinto/toimintakertomus/

 6. Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirja. http://www.jyu.fi/hallinto/suunnittelu/laatutyo/laatukasikirja

 7. Jyväskylän yliopiston laitosten opetussuunnitelmat. www.jyu.fi

 8. Avoimen yliopiston vuodenkierto –prosessikuvaus. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirja/koulutus/aikuis_ja_taydennys/avoin-yliopisto/asiakirjat/avoimen-vuodenkierto.doc

 9. Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosääntö. http://www.jyu.fi/tdk/hallinto/op/os-js.html

 10. Jyväskylän yliopiston tiedekuntien opinto-oppaat. http://www.jyu.fi/opiskelu/ohjeita/oppaat/

 11. Avoimen yliopiston oppiaineiden opiskeluoppaita: kasvatustiede, erityispedagogiikka, aikuiskasvatus. https://optima.cc.jyu.fi

 12. Avoimen yliopiston Opetuksen laatu –portfolio. https://optima.cc.jyu.fi

 13. Avoimen yliopiston kyselylomake. http://terra.chydenius.fi/survey/survey.php?sid=80&preview_survey=1

 14. Anttonen, S. 2007. Avoimen yliopiston opiskelijakysely 2007. Chydenius-instituutin selvityksiä 1/2007. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18026/978-951-39-2862-9.pdf?sequence=1

 15. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 – 2012. http://www.chydenius.fi/pdf/tts

 16. Sisäisen auditoinnin kehittämisraportti. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto. Koulutuksen laatukäsikirja.

 17. Opetusministeriö. Kota-tietokanta. http://kotaplus.csc.fi:7777/online/Haku.do

 18. Valtakunnallinen avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu avoinyliopisto.fi. Avoin yliopisto-opetus tilastoina. http://tilastot.avoinyliopisto.fi/

 19. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laatukäsikirja. http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/laatutyo/laatukasikirjan_rakenne/vuorovaikutus

 20. Kivinen, P. 2006. Yhteiskunnallinen palvelutehtävä Jyväskylän yliopistossa. Mitä se on ja miten sitä mitataan? Chydenius-instituutin selvityksiä 3/2006. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18025/951-39-2678-8.pdf?sequence=1

 21. Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia: toimenpideohjelma 2005.  http://www.chydenius.fi/julkaisut/selvitys-3_2005

  Sivun alkuun

Jaa |