Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aikuis- ja täydennyskoulutus, versio 1.1

tekijä: pihalone — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

Aikuis- ja täydennyskoulutuksella tarkoitaan yliopistossa lähinnä avoimen yliopiston koulutusta ja täydennyskoulutusta.

KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN AVOIN YLIOPISTO

Avoimen yliopiston toiminta alkoi Kokkolassa vuonna 1985. Siitä lähtien avoimen yliopiston ensisijainen tehtävä on ollut vapaan sivistystyön akateemisen ulottuvuuden toteuttaminen Keski-Pohjanmaalla. Kaikille avoimen yliopisto-opetuksen lisäksi avoin yliopisto on keskeinen osa tutkintotavoitteista aikuiskoulutusta. Yleissivistävän tehtävän lisäksi avoimen yliopiston koulutustarjonta tukee ja luo koulutusväyliä Kokkolan yliopistokeskuksen tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Avoin yliopisto toimii aikuiskoulutusväylänä luokanopettajien aikuiskoulutukselle sekä sosiaalityön ja tietotekniikan maisteriopinnoille.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto järjestää Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta Kokkolassa, Pietarsaaressa, Vaasassa ja Ylivieskassa sekä yhteistoimintapaikkojen välityksellä muualla maakunnassa. Opetus on aina tiedekuntien vahvistamaa korkeatasoista yliopisto-opetusta: Jyväskylän yliopiston tiedekunnat hyväksyvät opetussuunnitelmat sekä myös opettajat ja tuutorit. Opetusta pyritään tarjoamaan monipuolisesti Jyväskylän yliopiston eri tiedekunnista. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa on omat opettajat seuraavissa oppiaineissa: aikuiskasvatustiede, kasvatustiede, sosiaalityö ja erityispedagogiikka. Näissä aineissa opetuksen toteuttaa pääsääntöisesti avoimen oma henkilökunta.

Avoimen yliopiston keskeisin kehittämisen kohde viime aikoina on ollut opinto-ohjauksen kehittäminen. Osana opetuksen laatutyötä avoimessa yliopistossa on kehitetty erityisesti maisteriohjelmiin tähtäävien opiskelijoiden opinto-ohjausta. Opintojen ohjausta ja koordinointia on kehitetty yhteistyössä Oulun ja Vaasan yliopistojen avoimien yliopistojen sekä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa avointa yliopisto-opetusta tarjoavat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto, Oulun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti Oulun avoin yliopisto sekä Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti Vaasan avoin yliopisto. Yhteistyösopimuksen mukaan jokainen yliopisto vastaa itsenäisesti oman toimintansa laadusta. Tämä laatukäsikirja käsittelee Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti opetusta tarjoavaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avointa yliopistoa.

Avoimen yliopiston

 

KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN tÄYDENNYSKOULUTUS

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius jakaantuu sisäisen organisaatiorakenteensa mukaisesti kuu­teen yksikköön. Yksiköt vastaavat koulutusalaansa kuuluvasta perus- ja jatkokoulutuksesta, tutki­muksesta sekä täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluista. Täydennyskoulutus on yliopistokeskuk­sen organisaatiorakenteesta johtuen hajautettu eri yksiköihin, poiketen yliopistojen käytännöstä keskittää täydennyskoulutus omaksi yksikökseen.

Täydennyskoulutuksemme tarjoaa yksilöille, yrityksille ja julkisorganisaatioille palveluja, jotka sisältävät välineitä oman työn, organisaation ja toimintaympäristön kehittämiseen. Tuotamme muuttuvan työ­elämän tarpeisiin joustavia ja vaihtoehtoisia kouluttautumismahdollisuuksia noudat­taen moni­muoto-opetuksen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita ja hyvää kehittäjän etiik­kaa. Täy­dennyskoulutusta tarjotaan opetus- ja kasvatusalalle, sosiaali- ja terveysalalle sekä yrityk­sille ja julkisorganisaatioille.

Täydennyskoulutuksen itsearviointiprosessia on työstetty opetus- ja kasvatusalan tiimin (kasvatus­tieteellinen yksikkö), sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tiimin (yhteiskuntatieteiden yksikkö, Rai täy­dennyskoulutus) ja kauppatieteiden yksikön yhteistyönä. Kokkolan yliopistokeskuksen täydennys­koulutusta tarjoavien yksiköiden ja tiimien yhteisen laatuprosessin tavoitteena on luoda yhteinen käsitys täydennyskoulutuksen opetuksen laadusta ja sen suunnitelmallisesta kehittämisestä. Itsear­viointi on toteutettu tasolla, josta jokainen tiimi voi tunnistaa itsensä ja omat toimintatapansa. Jokai­sen tiimin erityispiirteitä on kuitenkin pyritty huomioimaan ja tuomaan esille tasapuolisesti. 

        "Osaaminen ei ole päätepiste, se on jatkuva matka!"

Täydennyskoulutuksen

 

 

Jaa |