Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talousjohtamisen suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.22

 

Monirahoitusmalli ja taloussuunnittelun tavoitteet

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen rahoitus koostuu monista eri läheistä. Opetusministeriön yliopistojen kautta tulevan rahoituksen osuus vaihtelee vuosittain noin 50 %:sta 60 %:iin. Muita merkittäviä rahoituslähteitä ovat alueellinen tukirahoitus sekä kunnilta että yksityiseltä sektorilta, hankerahoitus mukaan lukien EU-rahoitus sekä maksupalvelurahoitus. Monirahoitusmalli asettaa erityisiä vaatimuksia yliopistokeskuksen talousjohtamiselle. Talousjohtamisen tavoitteena on turvata riittävä perusrahoitus sekä kytkeä täydentävä rahoitus kiinteäksi osaksi yliopistokeskuksen tavoitteiden saavuttamista. Toiminta-ajatuksen mukaisesti täydentävällä rahoituksella tehdään myös alueellisia palvelutehtäviä silloin kun ne tukevat yliopistokeskuksen päämääriä. Taloussuunnittelulla pyritään turvaamaan yliopistokeskukselle pitkäjänteiset ja samalla joustavat toimintaedellytykset. Keskeisenä taloussuunnittelun periaatteena on suunnitella taloushallinto niin, että täydentävän rahoituksen projekteista saadaan kattavasti haettua kaikki kustannukset rahoittajilta.

Yliopistokeskuksen yhteistyöasiakirjan mukaisesti kukin yliopistokeskuksessa toimiva yliopisto vastaa omasta taloudestaan. Jyväskylän yliopiston vastuulla on myös yliopistokeskuksen koordinointi. Yliopistokeskuksen taloutta Jyväskylän yliopiston talouden osalta johtaa yliopistokeskuksen johtaja.

 

Taloussuunnittelun välineet

Keskeisin pitkän aikavälin taloussuunnittelun väline on toiminta- ja taloussuunnitelma. TTS-kierroksen yhteydessä suunnitellaan talouden kehittymisen päälinjat suunnittelukaudelle sekä yliopistokeskuksen osalta että yhteistyöyliopistoittain. Jyväskylän yliopiston toimintojen osalta taloussuunnittelua tarkennetaan yliopiston antamien ohjeiden mukaisesti. Vuosittaiset taloudenpidon tavoitteet ja kehittämiskohteet määritetään yliopistokeskuksen tuloskortissa ja yksikköjen osalta niiden tuloskorteissa. Yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaa johtokunta ja yksiköiden tuloskortit käsitellään johtoryhmässä, jonka jälkeen johtaja hyväksyy ne.

Toiminta- ja taloussuunnitelman ja tuloskorttien tavoitteiden mukaista taloussuunnittelua tarkennetaan laatimalla talousarvio vuosittain Proma -ohjelmaan. Proma on yliopistokeskuksessa kehitetty projekti- ja taloushallintaohjelma, joka täydentää yliopiston virallista tilinpito-ohjelmaa. Talousarvio voidaan laatia sekä projektilähtöisesti että yksiköittäin tai tiimeittäin, joista summautuu yliopistokeskuksen talousarvio. Talousarvion laadinta on yksiköiden johtajien vastuulla, laadintaa koordinoi kehittämispäällikkö apunaan taloussuunnittelija. Täydentävän rahoituksen suunnittelussa ja koordinoinnissa avustaa täydentävän rahoituksen koordinaattori.

 

Tukipalvelut

Yliopistokeskuksen sijaitessa kaukana Jyväskylän yliopiston päätoimipisteestä, huomattava osa hallinto- ja tukipalveluista tuotetaan itse. Yliopistokeskuksessa pääosan yhteisistä palveluista tuottaa hallinto- ja tukipalvelut yksikkö sisäisen palveluyksikön tavoin. Tukipalveluita voivat tuottaa myös muut yksiköt erityisosaamisen puitteissa. Hallinto- ja tukipalveluiden taloussuunnittelun välineitä ovat tuloskortti ja talousarvio.

 

Tilat

Jyväskylän yliopisto on vuokrannut yliopistokeskuksen käytössä olevat tilat Kokkolan kampus Oy:ltä. Tilakustannusten suunnittelua ja talousarvion laadintaa tehdään yhteistyössä Kampus Oy:n kanssa. Yliopistokeskuksen tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja aikuisen oppijan työtä tukeviksi. Samalla on kiinnitetty huomiota henkilökunnan työssä viihtyvyyteen ja terveelliseen työskentely-ympäristöön. Jyväskylän yliopiston tilapalvelut vastaavat vuokrasopimukseen liittyvistä asioista ja toimivat asiantuntijana muissa yliopistokeskuksen tila-asioissa.

 

Asiakirjoja ja www-sivuja

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortisto
Jaa |