Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Laatutyön johtamisen toteutus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.24

Laatutyön organisointi


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen laatutyö on organisoitu Jyväskylän yliopiston laatupolitiikan ja päälaatukäsikirjan mukaisesti. Yliopistokeskuksessa laatukäsikirjan ja laatutyön dokumentoinnin koordinaatio on laatuvastaavilla ja opetuksen laadun kehittämisen osalta myös johtajan nimittämällä opetuksen kehittämisryhmällä. Kehittämisryhmän toimintaa koordinoi sen puheenjohtajana laitoksen pedagoginen johtaja ja siihen on nimetty edustajat kustakin yliopistokeskuksen opetusta antavasta yksiköstä sekä yliopistokeskuksen eri opiskelijaryhmistä. Tutkimuksen osalta laatutyö on organisoitu laitoksen professorien ja/tai tutkimusjohtajien tehtäväksi. Laatukäsikirjaan liittyvien prosessikuvausten teknisestä tekemisestä huolehtii yliopistokeskuksen tiedottaja.

Laatutyössä mukana olevat ovat voineet osallistua Jyväskylän yliopiston laatutyön koulutuksiin. Lisäksi opetuksen kehittämisryhmä on järjestänyt laatutyön koulutusta paikallisesti pedagogisten riihten muodossa. Laatutyön tiedottamista henkilöstölle ja opiskelijoille on hoidettu yksiköiden laatutyössä mukana olleiden henkilöiden kautta. Laatukäsikirja käsitellään yt -neuvottelussa henkilöstön kanssa ennen sen hyväksymistä johtokunnassa.

Yliopistokeskuksen laatukäsikirja sijoitetaan Plone -webjulkaisujärjestelmään yliopistokeskuksen omien sivujen yhteyteen. Myös laatukäsikirjan muutospäiväkirja sijoitetaan Plone-järjestelmään. Prosessikuvaukset tehdään soveltuvin osin QPR Process Guide ohjelmistolla.

Laatutyön vastuut


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimuksen mukaisesti kukin yliopistokeskuksessa toimiva yliopisto vastaa oman opetus- ja tutkimustoimintansa järjestämisestä. Edelleen sopimuksessa sanotaan, että tutkintohallinto ja tutkintojen laadunvarmistus ovat yhteistyöyliopistojen tiedekuntien vastuulla. Jyväskylän yliopiston asianomaiset tiedekunnat vastaavat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisen koulutuksen ja tehdyn tutkimuksen laadunvarmistuksesta. Myös Jyväskylän yliopisto päälaatukäsikirjan mukaisesti ensisijainen akateemisen laadun valvonnan vastuu on tiedekunnilla.

Yliopistokeskuksessa laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteet asettaa ja laatujärjestelmän kokonaisuudesta vastaa johtaja yhdessä johtokunnan kanssa. Yliopistokeskuksen nimetyt laatuvastaavat koordinoivat ja kokoavat laatukäsikirjan tekemistä. Laatuvastaavien tehtävänä on myös toimia linkkinä yliopiston laatutyön johdon ja yliopistokeskuksen välillä. Yliopistokeskuksen pedagoginen johtaja koordinoi puheenjohtajana opetuksen kehittämisryhmän työtä. Kehittämispäällikkö on opetuksen laaturyhmän jäsen ja toimii linkkinä yliopistokeskuksen johdolle. Opetuksen kehittämisryhmän tehtäviin kuuluu myös opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelman päivittäminen yhdessä opinto-ohjauksen suunnittelijan kanssa. QPR -vastaavana toimii yliopistokeskuksen tiedottaja, jonka tehtävänä on avustaa laatukäsikirjan prosessikuvausten mallintamisessa, osaltaan hän myös vastaa laatutyön tiedottamisesta. Erityisvastuu tutkimuksen laadusta ja laatukäsikirja -työstä on yliopistokeskuksen professoreilla ja/tai tutkimusjohtajilla.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen työjärjestyksen mukaisesti yksiköiden johtajien vastuulla on johtaa, valvoa ja kehittää oman yksikön toimintaa. Kehittämisen näkökulma tuo yksiköiden johtajien vastuiden piiriin oman yksikön laatutyön johtamisen.

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön, laatupolitiikan ja päälaatukäsikirjan mukaan yliopiston koko henkilökunnan ja kaikkien hallintoelinten tehtävänä on osaltaan ja tehtäviensä ja toimivaltansa sisällä huolehtia opetuksen ja tutkimuksen korkeasta tasosta ja sen kehittämisestä. Laatupolitiikan mukaisesti koko henkilöstö sitoutuu laatutyöhön. Yliopistokeskuksen henkilöstöohjelmassa painotetaan jokaisen omaa vastuuta työnsä kehittämisestä ja hyviä alaistaitoja.

Opiskelijoiden osallistuminen


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunnassa on opiskelijajäsen, jota kautta opiskelijat pääsevät vaikuttamaan laatutyön tavoitteisiin. Opetuksen kehittämisryhmään on nimetty opiskelijajäseniä siten, että he mahdollisimman kattavasti edustavat yliopistokeskuksen eri opiskelijaryhmiä. Yliopistokeskuksen yksiköissä on käytössä erilaisia laatukäsikirjan koulutus -osiossa kuvattuja käytäntöjä kerätä ja hyödyntää opiskelijoita saatua palautetta osana opetuksen laadun kehittämistä. Yksiköiden johtajien vastuulla on huolehtia opiskelijoiden osallistumisesta yksiköiden laatujärjestelmätyöhön. Yliopistokeskuksen opetusryhmät ovat pääsääntöisesti kooltaan sen kaltaisia, että suoralla vuorovaikutuksella aikuisopiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien tai opettajien kanssa on erityisen merkittävä sija laadun kehittämisessä.

Laadunvarmistusjärjestelmä


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen laadunvarmistusjärjestelmä on osa Jyväskylän yliopiston laadunvarmistusjärjestelmää. Toiminnan luonteen vuoksi yliopistokeskuksen laadunvarmistusjärjestelmällä on myös yhteys asianomaisten tiedekuntien laadunvarmistusjärjestelmiin. Yliopistokeskuksen laadunvarmistusjärjestelmän dokumentaatio muodostuu laatukäsikirjasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta sekä yliopistokeskuksen ja sen yksiköiden tuloskorteista. Dokumentaatioon lukeutuu myös kaikki laatukäsikirjassa linkitetyt asiakirjat sekä prosessikuvaukset. Laatukäsikirjan rakenne noudattaa Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirjan rakennetta ja se sisältää seuraavat osiot:

Johtaminen

 • strateginen johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen
 • yhteistyön johtaminen
 • talousjohtaminen
 • laatutyön johtaminen


Tutkimus

 • kasvatustieteellinen tutkimus
 • yhteiskuntatieteellinen tutkimus
 • tietotekniikan tutkimus


Koulutus

 • opetus- ja kasvatusalan tutkintotavoitteinen koulutus
 • yhteiskuntatieteellinen tutkintotavoitteinen koulutus
 • tietotekniikan tutkintotavoitteinen koulutus
 • avoin yliopisto -koulutus
 • täydennyskoulutus
 • yhteiskunnallinen vuorovaikutus


Jokaisen pääkohdan alla on käsitelty Jyväskylän yliopisto laatutyön lähtökohdaksi valitun ja sovelletun CAF – STAK -kehikon mukaisesti suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Laatukäsikirja sijoitetaan yliopistokeskuksen sivujen yhteyteen Plone - webjulkaisujärjestelmään. Samaan yhteyteen sijoitetaan myös laatukäsikirjan muutospäiväkirja.

Laatukäsikirjan hyväksyminen


Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirjan mukaisesti yliopiston yksiköt päättävät laatukäsikirjansa hyväksymismenettelystä. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen laatukäsikirjan hyväksyy yliopistokeskuksen johtokunta. Ennen hyväksymistä se käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa henkilöstökokouksessa. Johtaja tekee päätöksen vähäisistä muutoksista laatukäsikirjaan ja kehittämispäällikkö tekee päätökset laatukäsikirjan muokkaamisesta ohjeiden ja määräysten muuttuessa tai teknisistä syistä. Muutokset dokumentoidaan muutospäiväkirjaan, jota pidetään yllä www-sivuilla laatukäsikirjan yhteydessä.

Asiakirjoja ja web-sivuja:


Jyväskylän yliopiston laatupolitiikka
Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirja
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sisäinen organisaatio ja työjärjestys
Jyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstöohjelma

Jaa |