Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Laatutyön johtamisen suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.24

Laatutyön johtamisen tavoitteet ja arvot


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tehtävänä on Keski-Pohjanmaan aineellisen ja henkisen kasvun tukeminen koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Yliopistokeskuksessa toimivat Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Samalla yliopistokeskus on toimintaa koordinoivan Jyväskylän yliopiston erillislaitos, jonka laatutyöhön yliopistokeskus liittyy sekä yliopistokeskuskoordinoinnin että Jyväskylän yliopiston alaisen koulutuksen ja tutkimuksen osalta. Yliopistokeskuksen laatutyö perustuu Jyväskylän yliopiston hallituksen hyväksymään laatupolitiikkaan, Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirjaan, jossa on kuvattu laatutyön tavoitteet ja periaatteet yliopistotasolla sekä tutkintotavoitteisen koulutuksen osalta Jyväskylän yliopiston ao. tiedekuntien laatukäsikirjoihin.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen laatutyön tavoitteena on varmistaa sen tehtävän mukaisesti koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuus, toiminnan tavoitteiden laadukas saavuttaminen sekä kehittää yliopistokeskuksen toiminnanohjausta ja toimintamalleja. Erityisenä tehtävänä on aikuiskoulutuksen kehittäminen.

Laatupolitiikassa asetettujen pääperiaatteiden lisäksi yliopistokeskuksen laatutyö pohjautuu sen arvoihin. Yliopistokeskuksen arvoja ovat yliopistollisuus, (yksilöllinen ja alueellinen) tasa-arvo, innovatiivisuus, opiskelijalähtöisyys ja yhteisöllisyys. Yliopistollisuudella tarkoitetaan nojautumista tieteellisyyteen, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaan laatuun sekä akateemisiin perinteisiin. Tasa-arvo nähdään pyrkimyksenä alueelliseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon sekä tasa-arvoon työyhteisön sisällä. Innovatiivisuuden ja opiskelijalähtöisyyden kautta huolehditaan uudistumiskyvystä ja mahdollistetaan elinikäinen oppiminen. Yhteisöllisyys on jaettua asiantuntijuutta ja verkostomaista toimintatapaa.

Laatutavoitteiden ja -kriteerien suunnittelu


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen laatutavoitteet ja -kriteerit määritellään osana toiminnanohjausjärjestelmää. Näin yliopistokeskuksen laatukäsikirjan strategisen johtamisen osiossa kuvattu suunnittelujärjestelmä toimii osana laadunvarmistusjärjestelmää. Sen keskeisin asiakirja on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma. Sen tukena kehitetään tuloskortti -järjestelmää, joka koostuu yliopistokeskustasoisesta tuloskortista sekä sisäisenä toiminnanohjauksen välineenä käytettävistä yksiköiden tuloskorteista.  Yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman ja tuloskortin hyväksyy vuosittain johtokunta. Muita laadun kehittämiseen liittyviä suunnitelmia ovat opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, henkilöstöohjelma ja viestintäsuunnitelma.

Asiakirjoja ja web-sivuja:


Jyväskylän yliopiston laatupolitiikka
Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirja
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortisto
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelma
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstöohjelma
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen viestintäsuunnitelma

Jaa |