Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Henkilöstöjohtamisen toteutus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.17

 

Henkilöstöjohtamisen organisaatio

Jyväskylän yliopiston henkilöstön osalta yliopistokeskuksen henkilöstöjohtamisesta vastaavat johtaja ja johtokunta. Vastuu henkilöstöhallinnosta on kehittämispäälliköllä, käytännön henkilöstöhallintoa hoitaa puoliaikainen henkilöstösihteeri. Yksiköiden johtajilla on vastuu oman yksikkönsä työnjohdosta ja osaamisen kehittämisestä. Johtoryhmän roolina on valmistella johtajan tai johtokunnan päätettäväksi tulevia asioita. Vastuut on kirjattu Jyväskylän yliopiston hallintojohtosääntöön ja yliopistokeskuksen työjärjestykseen. Yhteistyösopimuksessa on sovittu johtajan ja johtokunnan toiminnan ohjaukseen liittyvästä vastuusta myös muiden yhteistyöyliopistojen henkilöstön osalta, mutta muutoin kukin yliopisto vastaa omasta henkilöstöstään. Johtamisen organisaatiota voi hahmottaa organisaatiokaavion avulla. Henkilöstöohjelmassa yliopistokeskuksen henkilöstöltä edellytetään hyviä alaistaitoja ja vastuuta oman työn ja työyhteisön kehittämisessä.

Yliopistokeskuksessa järjestetään henkilöstökokouksia yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Kokousten järjestäminen on muutoinkin tarvittaessa mahdollista ja niihin voi osallistua asiasta riippuen kaikkien yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen henkilöstö.

 

Osaamisen kehittäminen

 

Yliopistossa osaaminen varmennetaan pääsääntöisesti rekrytoinnin yhteydessä. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kehittyvänä organisaationa on panostanut henkilöstön kehittämiseen mm. ottamalla käyttöön koko henkilöstöä koskevat kehittämiskeskustelut sekä vaihtuva-alaisen tutkijan paikalla. Näillä toimilla pyritään luomaan mahdollisuuksia olemassa olevan, jo sitoutuneen henkilöstön kouluttautumiselle. Systemaattiseen osaamistarpeiden kartoittamista ei ole vielä tehty, mutta tuloskortin avulla sekä yksikkötasolla että yliopistokeskuksen tasolla on mahdollista asettaa osaamiseen liittyviä tavoitteita. Yksiköille on myös tarjolla väline kartoituksen tekemiseen.  

Henkilöstön perehdyttämisestä vastaavat yksikön johtajat tukenaan kehittämispäällikkö. Henkilöstösihteeri perehdyttää henkilöstöhallinnon käytännön seikkoihin. Yliopistokeskuksessa on käytössä sähköinen perehdyttämiskansio, jota ei ole kuitenkaan ylläpidetty pariin vuoteen. Jatkossa onkin päätettävä luovutaanko kansiosta, koska keskeiset asiat on tuotu esille henkilöstöohjelmassa sekä www-sivuille ja intraan muotoutuvassa ”talon käyttöohjeessa”, johon kootaan kiinteistöön ja infrapalveluihin liittyvät ohjeet ja käytännöt.

Pitkästä välimatkasta johtuen yliopistokeskuksen henkilöstö ei voi poikkeuksia lukuun ottamatta juurikaan hyödyntää yhteistyöyliopistojen järjestämää henkilöstökoulutusta tai -liikuntaa. Niinpä yliopistokeskuksessa pyritään järjestämään henkilöstökoulutusta joko Jyväskylän yliopiston tai omasta toimesta. Koulutus painottuu ns. siirrettävään osaamiseen sekä opetuksen laadun kehittämisryhmän organisoimaan pedagogiseen koulutukseen. Henkilöstöohjelman mukaisesti myös omatoimista kouluttautumista tuetaan. Yliopistokeskuksen monitieteinen tohtorikoulutus on keskeinen osaamisrakenteen nostamisen ja henkilöstön jatkokoulutuksen väline. Tohtorikoulutusta tuetaan yhdellä vaihtuva-alaisella tutkijan paikalla, johon nimitetään tutkija puolivuosittain. Yliopistokeskuksen henkilöstön on mahdollista osallistua myös muiden koulutuksenjärjestäjien tarjoamaan täydennyskoulutukseen.

 

Työssäjaksaminen

 

Yliopistokeskuksen johtajan nimittämä virkistystoimikunta organisoi koko yliopistokeskuksen henkilöstölle tarjottavia liikunta- ja virkistyspalveluita. Virkistystoimikuntaan nimitetään asiasta kiinnostuneita henkilöitä kaikista yksiköistä. Virkistystoimikunnan vuosisuunnitelman ja -budjetin hyväksyy johtaja.

Työterveyshuollosta yliopistokeskuksessa vastaavat kukin yliopisto oman henkilöstönsä osalta. Jyväskylän yliopisto on solminut työterveyshuollon palveluista henkilöstölleen paikallisen toimijan kanssa. Yliopistokeskuksen uusien tilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota hyvään ja terveyttä edistävään työskentely-ympäristöön mm. pintamateriaalien valinnassa, siivouksen järjestämisessä, äänen eristämissä sekä huonekohtaisella lämmönsäätelyllä.

 

Asiakirjoja ja www-sivuja

 

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö

Chydenius-instituutin - Kokkolan yliopistokeskuksen sisäinen organisaatio ja työjärjestys

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstöohjelma

Kokkolan yliopistokeskus (www.chydenius.fi)

Virkistystoiminta (www-sivu, intranet)
Jaa |