Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Henkilöstöjohtamisen suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.17

Henkilöstötavoitteet


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstötavoitteet nousevat strategisen johtamisen tavoitteista. Henkilöstöjohtamista linjaavat Jyväskylän yliopiston henkilöstöstrategia ja henkilöstöpoliittinen ohjelma.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstöpolitiikan keskeinen tavoite on osaamistavoitteita ja kansainvälistymistä tukeva henkilöstörakenne. Tavoitteena on sitoutunut, hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö. Toimintatavoissa arvostetaan yhteisöllisyyttä, osaamisen jakamista sekä tasa-arvoisuutta. Henkilöstöä koskevat tavoitteet asetetaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja tuloskortissa. Keskeisiä henkilöstörakennetta koskevia tavoitteita ovat professorien ja/tai tutkimusjohtajien yhteismäärän kasvattaminen yhdeksään henkilöön sekä tohtorinkoulutuksen saaneiden osuuden kasvattaminen 25 %:n henkilöstöstä. Työn ja toimintaympäristön muutokset edellyttävät kuitenkin koko henkilöstön osaamisen jatkuvaa uudistamista. Tavoitteeksi on asetettu, että henkilöstön vaihtuvuus olisi enintään 10 prosenttia vuosittain. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan valtion tuottavuusohjelman vaatimukset.

Henkilöstöjohtamisen vastuut ja suunnittelu


Jyväskylän yliopiston henkilöstön osalta yliopistokeskuksen henkilöstöjohtamisesta vastaavat johtaja ja johtokunta. Vastuu henkilöstöhallinnosta on kehittämispäälliköllä. Yksiköiden johtajilla on vastuu oman yksikkönsä työnjohdosta ja osaamisen kehittämisestä. Vastuut on kirjattu Jyväskylän yliopiston hallintojohtosääntöön ja yliopistokeskuksen työjärjestykseen. Yhteistyösopimuksessa on sovittu, että johtajalla ja johtokunnalla on toiminnan ohjaukseen liittyvää vastuuta myös muiden yhteistyöyliopistojen henkilöstön toiminnasta, muutoin kukin yliopisto vastaa omasta henkilöstöstään.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstöohjelmaan on kirjattu keskeiset henkilöstöjohtamisen suuntaviivat ja käytännöt. Henkilöstöohjelma tukee Jyväskylän yliopiston henkilöstöstrategian toteuttamista. Vuosittain toiminta- ja taloussuunnittelukierroksen yhteydessä laadittavassa henkilöstösuunnitelmassa tarkennetaan lyhyen välin tavoitteita ja toimenpiteitä. Samoin kuin strategisessa suunnittelussa, myös henkilöstöjohtamisen suunnittelussa ja arvioinnissa yliopistokeskuksen tuloskortti on keskeinen väline. Yliopistokeskuksen tuloskortissa on henkilöstö/osaamisen kehittäminen kuvattu omana näkökulmana. Tuloskortin avulla henkilöstötavoitteet viedään myös yksikkötasolle.
 

Rekrytointi


Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston määräyksiä ja ohjeita. Eri henkilöstöryhmien nimittämisoikeuksista on määrätty Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännössä. Rekrytoinnin tavoitteena on tukea henkilöstötavoitteiden saavuttamista.

Asiakirjoja ja www-sivuja:


Jyväskylän yliopiston henkilöstöstrategia

Jyväskylän yliopiston henkilöstöpoliittinen ohjelma
Jyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sisäinen organisaatio ja työjärjestys
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstöohjelma
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen henkilöstösuunnitelma
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortisto

Jaa |