Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Laadunhallinta

tekijä: Sari Paajanen Viimeisin muutos perjantai 07. lokakuuta 2016, 09.47

Jyväskylän yliopisto sai laatuleiman 11.5.2015

Jyväskylän yliopisto on kehittänyt laadunhallintajärjestelmäänsä menestyksellisesti, mistä tunnustuksena se läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoinnin ja sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmä on auditoitu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointikäsikirjan  ja Eurooppalaisen korkeakoulualueen (EHEA) laadunhallinnan kriteerien ESG mukaisesti. Auditointiryhmä toteaa raportissaan, että yliopiston laatupolitiikka kytkee laadun varmistamisen ja kehittämisen osaksi jokaisen työtä ja tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yliopistokeskus osallistui myös auditointihaastatteluihin ja erilaisten aineistojen tuottamiseen.

Laadunhallinta on osa Jyväskylän yliopiston ja samalla Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakulttuuria. Se tarkoittaa systemaattista toimintatapaa yliopiston suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun. Laadunhallinnan tavoitteena on tukea yliopiston perustehtäviä ja strategista toiminnanohjausta ja sitä kautta edistää yliopiston ja yliopistokeskuksen toiminnalleen asettamien tavoitteiden saavuttamista. Laadunhallinta jakautuu laadun suunnitteluun ja ohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadun parantamiseen.

Tarkoituksenmukaisen ja järjestelmällisen laatutyön avulla pystymme osoittamaan yhteistyökumppaneillemme toimintamme luotettavuuden ja laadukkuuden. Jokainen yliopistokeskuksessa mukana oleva yliopisto vastaa oman toimintansa laadusta.

Laadunhallinnan käsikirja 2.0

Laadunhallinnan käsikirja on rehtorin hyväksymä Jyväskylän yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaa ohjaavista päätöksistä, ohjeista, vastuista yms. Käsikirja keskittyy siihen, mitä tulee tehdä ja ketkä toimivat ja vastaavat toiminnasta. Käy tutustumassa verkkoversioon!

Jyväskylän yliopiston laadunhallinnan kokonaisuus ja laatupolitiikka

Jyväskylän yliopiston laadunhallinnan kokonaisuus:

 • Kattaa yliopiston kaikki toiminnot.
 • Takaa yliopiston toiminnan jatkuvan arvioimisen ja kehittämisen.
 • Tukee yliopiston toiminnanohjausta, toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tavoitteellisuutta ja laadukkuutta.

Laatutyön osalliset

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen laatutyö on organisoitu Jyväskylän yliopiston laatupolitiikan ja päälaatukäsikirjan mukaisesti. Laatutyön vastuut ja osalliset:

 • Yliopistokeskuksessa laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteet asettaa ja laatujärjestelmän kokonaisuudesta vastaa johtaja yhdessä johtokunnan kanssa.
 • Yliopistokeskuksen pedagoginen johtaja (laatuvastaava) koordinoi puheenjohtajana Opetuksen kehittämisryhmän työtä sekä laatukäsikirjan tekemistä. Pedagogisen johtajan tehtävänä on toimia linkkinä yliopiston laatutyön johdon ja yliopistokeskuksen välillä.
 • Yliopistokeskuksen nimetyt yksiköiden laatuvastaavat koordinoivat ja kokoavat laatukäsikirjan tekemistä omissa yksiköissään.
 • Kehittämispäällikkö on opetuksen laaturyhmän jäsen ja toimii linkkinä yliopistokeskuksen johdolle.
 • Erityisvastuu tutkimuksen laadusta ja laatukäsikirjatyöstä on yliopistokeskuksen professoreilla ja/tai tutkimusjohtajilla.
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen työjärjestyksen mukaisesti yksiköiden johtajien vastuulla on johtaa, valvoa ja kehittää oman yksikön toimintaa.
 • Jyväskylän yliopiston laatupolitiikan mukaan jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa laadun kehittämisestä.
 • Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan laatutyöhön Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunnan opiskelijajäsenen sekä myös Opetuksen kehittämisryhmän opiskelijajäsenten kautta. Palautejärjestelmät takaavat, että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun.
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa tukee yliopistokeskuksen toiminnan vaikuttavuuden arvioimista ja yliopistokeskuksen kehittämistä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö, varajohtaja Anne Jokela.

Jaa |