Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opiskelijapalaute

tekijä: Sari Lehto Viimeisin muutos tiistai 10. tammikuuta 2017, 08.39

Opiskelijapalaute 2016                             

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa kerätään opiskelijapalautetta osana laatujärjestelmää. Laaja palautekysely lähetetään kaikille opinto-oikeuden omaaville opiskelijoille joka kolmas vuosi.

Tutkintotavoitteista opiskelua ja ammatillista kehittymistä

Joustavilla opiskelutavoilla on tärkeä merkitys aikuisopiskelijoille. 59 % vastaajista oli valinnut Kokkolan yliopistokeskuksen opiskelupaikakseen ensisijaisesti etä- ja verkko-opiskelumahdollisuuksien vuoksi.

Opiskelumotiiveista yleisimmäksi nousi tutkintotavoitteinen opiskelu. Puolella (51 %) vastaajista oli ensisijaisena tavoitteena tutkinto-opiskelijaksi pyrkiminen. Heistä 38 % aikoo hakeutua Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriopintoihin, 21 % avoimen yliopiston väylän kautta yliopistoon ja 15 % yliopistokeskuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen. Tutkintotavoitteisten opiskelijoiden osuus avoimessa yliopistossa on entisestään vahvistunut aikaisempien vuosien palautekyselyihin verrattuna (2007 40 %, 2010 42 %, 2013 39 %). 

Opiskelijat antoivat monenlaisia merkityksiä avoimessa yliopistossa opiskelulleen. Opinnot ovat kehittäneet ammatillisesti (58 %), avanneet mahdollisuuden yliopistotutkinnon saamiseen (57 %) ja ammatin vaihtamiseen (37 %) sekä edistäneet työpaikan saamista (28 %).

”Palvelut ovat toimivia ja ripeitä”

Vastaajat arvioivat avoimen yliopiston opiskelijapalvelut kokonaisuudessaan hyväksi (ka 3,34) neliportaisella asteikolla (huono, tyydyttävä, hyvä ja erinomainen). Lähes kaikki (97 %) arvioivat henkilökunnan asiantuntemuksen hyväksi tai erinomaiseksi ja 93,5 % oli tyytyväisiä henkilökunnan tavoitettavuuteen.  

Saatuun neuvontaan ja ohjaukseen oltiin myös kokonaisuutena tyytyväisiä (ka 3,09). Tyytyväisimpiä vastaajat olivat opintojen valinnan (ka 3,24) ja suunnittelun ohjaukseen (3,17). Opiskelijoista 28 % koki kuitenkin tarvitsevansa enemmän tukea opiskelumotivaatioonsa ja opintojensa etenemiseen. Opiskelijat kaipasivat enemmän ohjausta myös kirjastopalveluiden käyttöön ja tiedonhakuun, tutkintotavoitteiseen opiskeluun sekä opiskelutaitoihin, mm. verkko-opiskelutaitoihin.

”Vuorovaikutteisuus on vahvistanut teorian suhteuttamista käytäntöön”

Aikuisopiskelijat arvioivat verkkopedagogiset ratkaisut omaa opiskeluaan tukeviksi (ka 4,32), myös verkko-opiskelutaitoja oli opittu hyvin (ka 4,05). Opinnot olivat kokonaisuutena vahvistaneet yleistä osaamisen tunnetta (ka 4,32). Aikuisopiskelijat olivat sinnikkäitä ja näkivät vaivaa opintojensa eteen (ka 4,39).

Tulokset osoittivat, että aikuisopiskelijan oppiminen suuntautui vahvasti ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat pyrkineet ymmärtämään opittavat asiat (ka 4,7). He olivat myös pystyneet yhdistämään opittuja asioita aikaisempiin tietoihinsa (ka 4,35) sekä käyttämään elämänkokemustaan hyväksi oppimisessa (ka 4,36). Teoreettista tietoa on opittu soveltamaan hyvin käytäntöön (ka 4,09), mutta teoreettinen orientaatio on kuitenkin heikompi kuin käytännöllinen orientaatio.

Tässä kyselyssä vuorovaikutus ja vertaistuki opinnoissa koettiin tärkeäksi, mutta vähäiseksi. 57 % vastaajista kaipasi enemmän toisten opiskelijoiden tukea, ryhmämuotoisia opintojen suoritustapoja (esim. verkkokurssit) sekä vapaamuotoista vuorovaikutusta toisten opiskelijoiden kanssa omien yksilösuoritusten tueksi. Avoimessa opiskelu on luonteeltaan pääosin itsenäistä opiskelua, josta usein puuttuu vuorovaikutus vertaisten kanssa. Yhteisöllinen oppiminen haastaisi omien käsitysten tarkasteluun ja vertailuun.

”Opinnot etenevät suotuisasti, kun on itse vastaanottavainen uuden oppimiselle”

Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelua ja oppimista edistäneitä sekä sitä vaikeuttaneita tekijöitä. Oppimista oli edistänyt eniten oma motivaatio ja halu oppia. Myös opiskelutaidot ja niissä kehittyminen, perheen ja työpaikan tuki sekä aikaisemmat opinnot, työ- ja elämänkokemus tukevat opintojen sujuvaa etenemistä. Opiskeluympäristön osalta oppimista edisti parhaiten opintojen joustavat aikataulut ja suoritustavat, mielenkiintoiset sisällöt ja henkilökunnalta saatu ohjaus. Oppimista oli vaikeuttanut selvästi eniten aikuisopiskelijan elämänkokonaisuus, jossa haasteita tuo ajan puute sekä opiskelun yhteensovittaminen työ- ja perhe-elämään. Myös yliopisto-opintojen vaativuus ja vuorovaikutuksen puute ovat hidastaneet opiskelua. Toisaalta työ toimii myös voimavarana, sillä työkokemusta on voitu hyvin hyödyntää opinnoissa (ka 4,08). Vastaajien mielestä avoimen yliopiston opinnot ovat kehittäneet ammatillista osaamista (4,29) ja selkeyttäneet työurasuunnitelmia (4,10).

”Tietopaketti aloittajalle olisi hyvä”

Keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi nousi opintojen alkuvaiheen haasteellisuus. Opiskelijat pitivät tietoteknisiä järjestelmiä monimutkaisina ja opiskeluprosessin kokonaisvaltaista hahmottamista hankalana. Tietoja ja ohjeita on, mutta ne ovat vaikeasti löydettävissä ja hajallaan. Opintoihin toivottiin lisää myös vuoropuhelua ja kontakteja muiden opiskelijoiden kanssa. Vertaisvuorovaikutuksen koettiin syventävän oppimista, motivoivan opintojen suorittamiseen ja luovan yhteishenkeä.   

Avoimen yliopiston toiminnan kehittämisessä huomioidaan saatu palaute. Erityisesti opintojen alkuvaiheen tukemiseen ja opintojen etenemisen esteisiin kiinnitetään huomiota. Opintojen aloittamista helpotetaan koostamalla aloittavan opiskelijan ohjepankki, josta tarvittavat ohjeet ovat vaivattomasti saatavissa. Opiskelun etenemättömyyden syitä ja ohjauksen tarpeita selvitetään opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Opintojen vuorovaikutteisuutta vahvistetaan esim. uusia yhteisöllisiä suoritustapoja kehittämällä.

Kokonaisuudessaan opiskelijoiden antama palaute oli hyvin myönteistä. Opiskelijalähtöisyys, joustavuus, laadukas palvelu ja korkeatasoinen verkkopedagogiikka ovat avoimen yliopiston toiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä ja niihin tullaan panostamaan jatkossakin.

Avoimen yliopiston henkilökunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivottaa hyviä hetkiä opintojen parissa!

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali