Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opiskelijapalaute

tekijä: Sari Lehto Viimeisin muutos keskiviikko 17. helmikuuta 2016, 13.29

Opiskelijapalaute 2015, opintokokonaisuudesta valmistuneet                                                      

Opintojen joustavuus tukee aikuisopiskelun sujumista arjessa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa kerätään vuosittain palautetta opiskelijoilta. Palautetietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä osana laatujärjestelmää. Vuonna 2015 sähköinen palautekysely lähetettiin kaikille perus- ja aineopintokokonaisuuksista valmistuneille opiskelijoille. Kyselyssä selvitettiin mm. opiskelupaikan valintaperusteita, opintojen ensisijaista tarkoitusta, tulevaisuuden suunnitelmia yliopisto-opintojen suhteen sekä opiskelijapalveluiden, opetuksen ja ohjauksen koettua laatua.

Etäopiskelu on aikuisten tapa oppia uutta

Tulokset osoittivat, että etä- ja verkko-opiskelu ovat aikuisopiskelijoille tärkeitä opiskelupaikan valintakriteerejä. Vastaajista 76 % mainitsi mahdollisuuden etäopiskeluun ja 58 % mahdollisuuden verkko-opiskeluun perusteeksi opiskelupaikan valinnalle. Tutkinnon tavoittelu tai oman osaamisen kehittäminen olivat yleisimmät opiskelumotiivit. Vastaajista 34 % mainitsi opintojen ensisijaisena tarkoituksena olevan pyrkiminen tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon tai yliopistokeskuksen maisteriopintoihin. Yleisin suunnitelma oli hakea Kokkolan yliopistokeskuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen ja toiseksi yleisin hakeutuminen sosiaalityön maisteriopintoihin. Ammatillisen osaamisen kehittäminen oli opintojen tarkoituksena 27 % vastaajista.

Verkossa asiointi onnistuu hyvin

Vastaajat arvioivat avoimen yliopiston opiskelijapalvelut kokonaisuudessaan hyviksi (4,32) viisiportaisella asteikolla (huono=1, välttävä= 2, tyydyttävä=3, hyvä=4, erinomainen=5). Tyytyväisimpiä opiskelijat olivat henkilökunnan palveluun, 99 % vastaajista arvioi sen erinomaiseksi tai hyväksi. Myös verkon kautta hoidetut opiskelijapalvelut kuten ilmoittautuminen, suoritustiedot ja tarvittavien tunnusten saaminen arvioitiin toimiviksi ja nopeiksi. Yliopistokeskuksen www-sivut koettiin tärkeimmäksi kanavaksi saada tietoa avoimen yliopiston opiskelumahdollisuuksista, mutta myös sähköpostitiedotusta kaivattiin lisää. Vastaajista 47 % toivoi saavansa sähköpostitse tietoa opintotarjonnasta.

Vuorovaikutusta kaivataan lisää

Kokonaisuutena vastaajat arvioivat avoimen yliopiston opetuksen (ka 4,21) ja ohjauksen (4,21) laadukkaaksi.  99 % vastaajista arvioi opettajien asiantuntemuksen ja 98 % opetus- ja ohjausmenetelmät erinomaisiksi tai hyviksi. Myös luentojen sisällöllinen taso arvioitiin korkeaksi (ka 4,28). Opettajan antamalla palautteella on keskeinen merkitys opintojen sujumisessa. Vastaajat arvioivat palautteen sisällöllisesti laadukkaaksi (ka 4,44). Opettajan antama palaute nousi myös toiseksi merkittävimmäksi oppimista edistäneeksi tekijäksi. Palaute koettiin monipuoliseksi, kannustavaksi ja ohjaavaksi. 40 % vastaajista koki kuitenkin yhteisöllisyyden opinnoissa riittämättömäksi ja 25 % vastaajista kaipasi enemmän vuorovaikutusta.

Verkko vetää puoleensa

Aikuisopiskelijat kokivat verkkovälitteisen opetuksen ja ohjauksen tärkeäksi. Kokonaisuutena verkkopalvelut arvioitiin opintoja tukevaksi (ka 4,19). Erityisesti verkkotentti (ka 4,47), verkko-oppimisympäristö Optima (4,33) ja verkkoluentotallenteet (4,29) saivat korkeita arvioita. Verkkotentin koettiin edistävän merkittävästi sujuvuutta opintojen suorittamisessa (4,54), koska verkkotentin voi sovittaa aikuisopiskelijan arkeen joustavasti. Tentin suorittaminen Optimassa toimi myös teknisesti hyvin (ka 4,61). Aikuisopiskelijat toivat esiin verkkotentin edistävän oppimista (3,89), erityisesti laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä tiedon ymmärtämistä ja soveltamista.  

Neuvonta ja ohjaus olivat merkittävä opintojen tuki itsenäisessä opiskelussa. 91 % koki saaneensa ohjausta hyvin tai erinomaisesti opintojensa aikana. Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä ohjaukseen opintojen suunnittelussa (4,38) ja opintojen suoritustavoissa (4,28). Myös oman elämäntilanne huomioitiin hyvin ohjauksessa (4,31). Opiskelutaitoihin kaivattiin vielä lisää ohjausta, esim. tieteelliseen kirjoittamiseen. Myös tieto- ja viestintätekniikan käyttöön aikuisopiskelijat toivoivat lisää tukea.

Aikataulut haasteena

Kyselyyn vastanneet kokivat saavuttaneensa opintojen tavoitteet hyvin (ka 4,02). Opiskelijat arvioivat oppineensa parhaiten oppiaineen käsitteet ja teoriat (ka 4,19). Myös tieteellisen kirjallisuuden lukemisessa (ka 4,08) koettiin kehitystä opintojen aikana.  19 % vastaajista arvioi kuitenkin viestintä- ja vuorovaikutustaitojensa kehittyneen korkeintaan tyydyttävästi opintojen aikana.

Opiskelutavoista verkkolukupiirin (ka 4,83), oppimistehtävän tai esseen (ka 4,66) ja työharjoittelun (ka 4,55) koettiin edistäneen parhaiten oppimista. Aikuisopiskelijalle joustavuus opintojen suorittamisessa nousi tärkeimmäksi oppimista edistäneeksi tekijäksi. Erityisesti mahdollisuus opiskella omaan tahtiin, etäopiskelu ja vaihtoehtoiset suoritustavat koettiin opiskelua tukeviksi.  Joustavuuden lisäksi opettajan antama palaute sekä tarpeeseen vastaava ohjaus olivat merkittävimmät oppimista edistäneet tekijät. Henkilökuntaa kiiteltiin nopeasta ja asiantuntevasta palvelusta sekä kannustavasta ohjauksesta. Opiskelua hidastaneet tekijät liittyivät pääasiassa omaan elämäntilanteeseen. Aikuisopiskelijat kokivat haasteelliseksi ajan löytämisen opiskelulle sekä työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamisen. Kokonaisuutena opintojen parhainta antia olivat uusien asioiden oppiminen, osaamisen kehittyminen, asiantunteva opetus ja ohjaus sekä opiskelutaitojen ja itseluottamuksen vahvistuminen.

Opinnoista tukea työelämään

Valmistuneet opiskelijat arvioivat avoimen yliopiston opintojen kehittäneen heidän ammatillista osaamistaan (ka 4,47). Opiskelijat kokivat myös voineensa hyödyntää työkokemustaan hyvin opinnoissa (ka 4,35) ja opintojen selkiyttäneen työurasuunnitelmia (ka 4,1).

Vuorovaikutusta vahvemmaksi ja enemmän ohjausta

Opiskelijapalautteista käy ilmi, että vastaajat ovat olleet varsin tyytyväisiltä opiskeluunsa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Joustavuus opintojen suorittamisessa, opiskelun verkkovälitteisyys ja henkilökunnan palvelu nousivat avoimen yliopiston toiminnan vahvuuksiksi. Opetus koetaan asiantuntevaksi, ohjaus kannustavaksi sekä henkilökunta ystävälliseksi ja helposti lähestyttäväksi.

Opintoihin toivottiin lisää erityisesti vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä, joustavuuden kuitenkaan kärsimättä. Neuvontaa ja ohjausta kaivataan edelleen enemmän opiskelutaitoihin sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Palautekyselyn tulokset ja esille tulleet kehittämisehdotukset tullaan huomioimaan toiminnan suunnittelussa jatkossa. Vuorovaikutteisuuden vahvistaminen verkko-opinnoissa ja opintojen sujuvan etenemisen tuki nostetaan toiminnan kehittämiskohteiksi. Etenkin opintojen alkuvaiheen riittävään ohjaukseen sekä opintoja hidastavien tekijöiden selvittämiseen kiinnitetään huomiota.

Avoimen yliopiston henkilökunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivottaa hyviä hetkiä opintojen parissa!

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali