Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opintojen joustavuus tukee aikuisopiskelun sujumista arjessa

tekijä: Sari Lehto Viimeisin muutos maanantai 11. huhtikuuta 2016, 14.26

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa kerätään vuosittain palautetta opiskelijoilta. Palautetietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä osana laatujärjestelmää. Vuonna 2015 sähköinen palautekysely lähetettiin kaikille perus- ja aineopintokokonaisuuksista valmistuneille opiskelijoille. Tuloksissa korostui opintojen joustavuuden sekä verkko-opiskelumahdollisuuksien merkitys aikuisopiskelijoille.

Miksi aikuinen opiskelee? Tutkinnon tavoittelua ja osaamisen kehittämistä
Tulokset osoittivat, että tutkinnon tavoittelu tai oman osaamisen kehittäminen olivat yleisimmät opiskelumotiivit. Vastaajista 34 % mainitsi opintojen ensisijaisena tarkoituksena olevan pyrkiminen tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon tai yliopistokeskuksen maisteriopintoihin. Yleisin suunnitelma oli hakea Kokkolan yliopistokeskuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen ja toiseksi yleisin hakeutuminen sosiaalityön maisteriopintoihin. Ammatillisen osaamisen kehittäminen oli opintojen tarkoituksena 27 % vastaajista.

Palaute ohjaa ja kannustaa eteenpäin
Kokonaisuutena vastaajat arvioivat avoimen yliopiston opetuksen ja ohjauksen laadukkaaksi. Opettajan antamalla palautteella oli keskeinen merkitys opintojen sujumisessa. Vastaajat arvioivat palautteen sisällöllisesti laadukkaaksi. Opettajan antama palaute nousi myös toiseksi merkittävimmäksi oppimista edistäneeksi tekijäksi. Palaute koettiin monipuoliseksi, kannustavaksi ja ohjaavaksi. 40 % vastaajista koki kuitenkin yhteisöllisyyden opinnoissa riittämättömäksi ja 25 % vastaajista kaipasi enemmän vuorovaikutusta.

Verkko vetää puoleensa
Kyselyyn vastanneet kokivat saavuttaneensa opintojen tavoitteet hyvin. Opiskelijat arvioivat oppineensa parhaiten oppiaineen käsitteet ja teoriat. Myös tieteellisen kirjallisuuden lukemisessa koettiin kehitystä opintojen aikana.  19 % vastaajista arvioi kuitenkin viestintä- ja vuorovaikutustaitojensa kehittyneen korkeintaan tyydyttävästi opintojen aikana.

Opiskelutavoista verkkolukupiirin, oppimistehtävän tai esseen ja työharjoittelun koettiin edistäneen parhaiten oppimista. Aikuisopiskelijalle joustavuus opintojen suorittamisessa nousi tärkeimmäksi oppimista edistäneeksi tekijäksi. Erityisesti mahdollisuus opiskella omaan tahtiin, etäopiskelu ja vaihtoehtoiset suoritustavat koettiin opiskelua tukeviksi. Verkkotentin koettiin edistävän merkittävästi sujuvuutta opintojen suorittamisessa, koska verkkotentin voi sovittaa aikuisopiskelijan arkeen joustavasti. Aikuisopiskelijat toivat esiin verkkotentin edistävän erityisesti laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä tiedon ymmärtämistä ja soveltamista.

Joustavuuden lisäksi opettajan antama palaute sekä tarpeeseen vastaava ohjaus olivat merkittävimmät oppimista edistäneet tekijät. Henkilökuntaa kiiteltiin nopeasta ja asiantuntevasta palvelusta sekä kannustavasta ohjauksesta. Opiskelua hidastaneet tekijät liittyivät pääasiassa omaan elämäntilanteeseen. Aikuisopiskelijat kokivat haasteelliseksi ajan löytämisen opiskelulle sekä työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamisen. Kokonaisuutena opintojen parhainta antia olivat uusien asioiden oppiminen, osaamisen kehittyminen, asiantunteva opetus ja ohjaus sekä opiskelutaitojen ja itseluottamuksen vahvistuminen.

Opinnoilla yhteys työelämään
Valmistuneet opiskelijat arvioivat avoimen yliopiston opintojen kehittäneen heidän ammatillista osaamistaan. Opiskelijat kokivat myös voineensa hyödyntää työkokemustaan hyvin opinnoissa ja opintojen selkiyttäneen työurasuunnitelmia.

Vuorovaikutusta vahvistamaan
Opiskelijapalautteista käy ilmi, että joustavuus opintojen suorittamisessa ja opiskelun verkkovälitteisyys ovat aikuisopiskelijoille tärkeitä asioita. Opintoihin toivottiin lisää vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä, joustavuuden kuitenkaan kärsimättä. Neuvontaa ja ohjausta kaivataan edelleen enemmän opiskelutaitoihin sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön.

Palautekyselyn tulokset ja esille tulleet kehittämisehdotukset tullaan huomioimaan toiminnan suunnittelussa jatkossa. Vuorovaikutteisuuden vahvistaminen verkko-opinnoissa ja opintojen sujuvan etenemisen tuki nostetaan toiminnan kehittämiskohteiksi. Etenkin opintojen alkuvaiheen riittävään ohjaukseen sekä opintoja hidastavien tekijöiden selvittämiseen kiinnitetään huomiota.

Avoimen yliopiston henkilökunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivottaa hyviä hetkiä opintojen parissa!

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali