Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoin kautta aikojen

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 20. huhtikuuta 2015, 14.30
VuosiMerkkipaalu
1912 Jyväskylän kesäyliopisto aloittaa ensimmäisenä kesäyliopistona Suomessa ja tuo akateemiset opinnot kansan saataville.
1965 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto perustetaan; se aloittaa yliopistollisen arvosanaopetuksen Keski-Pohjanmaalla. Ensimmäiseksi järjestetään Kasvatus- ja opetusopin approbatur.
1969

Open University perustetaan Iso-Britanniassa.

1971 Tampereen yliopisto aloittaa avoimen korkeakouluopetuksen ensimmäisenä yliopistona Suomessa
1975 Avoimen korkeakoulun opiskelijoiden ikärajaksi 25 vuotta
1984 Avoin korkeakouluopetus aloitetaan Jyväskylän yliopistossa täydennyskoulutuskeskuksen yhteydessä
1985 Jyväskylän yliopiston avoin korkeakouluopetus alkaa Keski-Pohjanmaan täydennyskoulutusyksikössä Kokkolassa. Ensimmäisenä lukuvuonna järjestetyt arvosanat olivat kasvatustieteen approbatur ja cum laude approbatur, erityispedagogiikan approbatur ja sosiologian approbatur. Täydennyskoulutusyksikön kurssikalenteri 1985 (pdf)
1986 Opetusta järjestetään Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Keski-Pohjanmaan täydennyskoulutusyksikköön palkataan suunnittelija hoitamaan avoimen korkeakoulun toimintaa.
1987 Täydennyskoulutusyksikkö ja kesäyliopisto julkaisevat yhteisen avoimen korkeakoulun esitteen.
Avoimen korkeakoulun esitteet 1987 ja 1988.
1988 Avointa korkeakoulua mainostetaan ensimmäisen kerran väylänä pätevöittäviin koulutuksiin, mm. luokanopettajien poikkeuskoulutukseen.
1990 Kasvatustieteen opinnoissa aloitetaan monimuoto-opetuksen kokeilu
1991 Kiinnostus avoimen yliopiston opintoihin kasvaa niin, että kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan opintoihin.
1992 Opiskelijamäärä ylittää tuhannen opiskelijan rajan. Kasvatustieteen tutorohjausta järjestettiin Kokkolan lisäksi Pietarsaaressa, Kannuksessa ja Toholammilla.
1993 Avoin korkeakoulu muuttuu avoimeksi yliopistoksi. Opetus laajenee työllisyysperustein Relanderin rahalla matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. Yhteiskuntapolitiikassa tarjotaan myös laudatur-opintoja. Ikäraja laskee 18 vuoteen.
1994 Oppiainetarjonta laajenee edelleen, mukana on myös humanistisia ja liikuntatieteellisiä aineita. Monimuoto-opetus lisääntyy. Keski-Pohjanmaan alueen yhteinen avoimen yliopiston esite.
1995 Erityispedagogiikassa käynnistyi kokonainen laudatur-arvosana. Yhteissuunnittelua lisätään Keski-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden kesken.
1996 Opetustarjonnan laajennuksia ovat gerontologian ja fysioterapian approbaturit sekä kasvatustieteen laudatur.
1997 Joustavia opiskelumuotoja lisätään, opiskelun aloitus non-stop -periaatteella mahdollistuu joissakin aineissa. Avoin yliopisto panostaa entistä enemmän tutkintotavoitteisen opiskelun kehittämiseen.
1998 Yhteistoimintapaikat laajenevat Kalajokilaaksoon. Chydenius-instituutin avoimen yliopiston asema suhteessa Jyväskylän avoimeen yliopistoon itsenäistyy.
1999 Avoimen yliopiston merkitystä väylänä tutkintoon tuodaan entistä korostetummin esille.
2000 Opiskelijamäärä ja suoritettujen opintojen määrä kasvaa. Avoin yliopisto panostaa erityisesti kehittämään väylää tietotekniikan maisteriopintoihin.
2001 Henkilökunnan osaamista verkko-opetuksessa lisätään koulutuksella ja suunnitellaan verkkokursseja. Opetusta joudutaan taloudellisista syistä karsimaan ja näin myös suoritteiden määrä laskee. Chydenius-instituutin avoin yliopisto kirkastaa omaa tehtäväänsä: se tarjoaa opetusta alueellisesti ja toimii väylänä tutkinto-opiskeluun.
2002 Sosiaalityön opinnot alkavat avoimessa yliopistossa ja niihin ilmoittautuu 113 opiskelijaa. Kasvatustieteen opintoja järjestetään ensimmäisen kerran myös Vaasassa. Kehitetään uusia verkkokursseja ja verkkovälitteistä opiskelijapalvelua. Opiskelijamäärä kasvaa 12% edellisestä vuodesta.
2003 Kasvatustieteen opetus Vaasassa laajenee ja Vaasan yliopisto järjestää vastavuoroisesti johtamisen opintoja Kokkolassa.
2004 Opintoneuvontaa kehitetään. Sosiaalityön approbatur-opetusta järjestetään Ylivieskassa.
2005 Sosiaalityön opetusta järjestetään myös Vaasassa.
2006 Tutkintotavoitteinen opiskelu lisääntyy ja erityisesti tietotekniikassa suoritetaan edellisvuotta enemmän opintoja. Otetaan käyttöön sähköinen ilmoittautuminen opintoihin.
2007 Avoimelle yliopistolle luodaan palautejärjestelmä. Tehdään kaikki opiskelijat kattava asiakaskysely.
2008 Avoin yliopisto laajentaa tarjontaansa uusilla oppiaineilla, joita ovat draamakasvatus, nuorisotutkimus ja englanninkielinen psykologia. Valtakunnallisista trendeistä poiketen opiskelijamäärä kasvaa.
2009 Opiskelijamäärä kasvaa edelleen. Opintoneuvontaa kehitetään mm. osallistumalla Opin ovi -hankkeeseen.
2010 Avointen yliopisto-opintojen hinnoittelu muuttuu. Kokonaan verkossa suoritettavien opintojen suosio kasvaa.
2011 Uusina oppiaineina opintotarjontaan tulevat sosiaali- ja psykogerontologia ja varhaiskasvatustiede.
2012 Avoin yliopisto saa hyvää palautetta asiakaskyselyssä. Vaasan yliopiston avoin yliopisto tuo osan opetuksestaan Kokkolaan omana opetuksena vahvistaakseen polkuja maisterin tutkintoon.
Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali