Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoin yliopisto yli 30 vuotta

tekijä: Sari Lehto Viimeisin muutos perjantai 19. helmikuuta 2016, 09.10

Avointa korkeakouluopetusta, kuten siihen aikaan sanottiin, ryhdyttiin järjestämään Keski-Pohjanmaan täydennyskoulutusyksikössä heti sen perustamisvuodesta 1985 alkaen. Ensimmäisenä vuonna avoimen korkeakoulun opiskelijoita oli vain noin 100, ja opetusta oli muutamassa oppiaineessa. Nopeasti opetustarjonta ja opiskelijamäärät lähtivät kuitenkin kasvuun, ja jo vuonna 1993 netto-opiskelijamäärä ylitti tuhannen rajapyykin.

Tutkintotavoitteisia opiskelijoita oli jonkin verran heti ensivuosista alkaen, ja jo 80-luvun loppupuolella ensimmäiset avoimen väyläläiset pääsivät Jyväskylän yliopistoon. 90-luvun alkupuolelta lähtien opintoja alettiin järjestää systemaattisemmin ja suunnitelmallisemmin tutkintotavoitteista opiskelua silmällä pitäen. Opetusministeriön kohdistaessa vuonna 1993 avoimeen yliopisto-opetukseen lisärahoitusta, ns. Relanderin rahaa, opetustarjontaa pystyttiin laajentamaan ja monipuolistamaan. Tarjontaan otettiin mm. matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja cum laude -opintoja lisättiin. Myös avoimen yliopiston väylää tehtiin voimallisesti tunnetuksi.

1990-luvun alkupuolella ryhdyttiin kokeilemaan opintojen tarjoamista joustavammilla tavoilla massaluentojen ja tenttien sijaan. Monimuoto-opetus alkoi ensimmäisenä kasvatustieteessä leviten myöhemmin myös muihin aineisiin. Vuonna 1995 aloitettiin ensimäistä kertaa koulutusteknologian opintokokonaisuus, joka antoi eräänlaisen lähtö- sysäyksen uusien, joustavien oppimisympäristöjen kehittämiselle sekä uusien teknologisten koulutussovellusten käyttöönotolle. Verkko-opetuksen kehittäminen pääsi voimallisemmin käyntiin 2000-luvun alussa verkostoyliopistohankkeen myötä.

Opinto-ohjauksen laajamittainen kehittäminen sai lähtölaukauksensa keväällä 2005 avoimen yliopiston suunnittelijakaksikon osallistuessa Jyväskylässä opinto-ohjauskoulutukseen, jonka hanketehtäväaiheeksi he valitsivat yliopistokeskuksen opinto-ohjauksen kehittämisen. Hanketyön pohjalta yliopistokeskukseen nimettiin opinto-ohjaaja sekä myöhemmin tehtiin opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelma.

Edellä mainitut merkkipaalut ovat vain poimintoja ensimmäisten vuosikymmenten ajalta, mutta ilmentävät avoimen yliopiston kehittämisorientaatiota. Entä millaista saldoa avoin yliopisto on tuottanut määrällisillä mittareilla? Sitä voisi yrittää havainnollistaa ynnäämällä opiskelija- ja opintosuoritusmääriä. Jos vuosittaiset netto-opiskelijamäärät lasketaan yhteen kolmen vuosikymmenen ajalta, summa on lähes 35.000. Kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana, kun opinnot mitattiin opintoviikkoina, opintosuorituksia tehtiin noin 85.000 opintoviikon verran. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suorituksia on kertynyt noin 96.000 opintopistettä. Tutkinnoiksi muutettuna nuo edellä mainitut opintosuoritukset tarkoittaisivat noin 1240 kandi-tutkintoa, keskimäärin siis 41 kandidaatin tutkintoa vuosittain. Ei hassumpaa?

Jos haetaan suurinta muutosta avoimen yliopiston kolmikymmenvuotisessa toiminnassa, kyllä se taitaa olla opetuksen ja opintoneuvonnan siirtyminen suurelta osin verkkoon. Opiskelijan tapaaminen livenä esim. avoimen yliopiston toimistossa on jo melkein harvinaisuus! No, ei aika mennyt koskaan enää palaa… Eikä tarvitsekaan. Mitä nyt joskus tulee ikävä ”Hagströmin yliopiston” aikaa — nahkatehtaan kotoisaa ja tiivistä tunnelmaa, jossa kohdattiin enemmän kasvokkain.

Nuorekas kolmekymppinen

Millainen sitten on avoin yliopisto nyt? Avoimen opiskelijat ovat olleet alusta lähtien erilaisia, eikä tämä asia ole vuosien saatossa muuttunut: yksi tähtää tutkintoon, toinen on löytänyt opiskelusta mielekkään harrastuksen ja kolmas päivittää ammatillista osaamistaan ja vahvistaa asemaansa työmarkkinoilla. Avoin yliopisto tarjoaa edelleen opiskelumahdollisuuksia aivan kaikille, eikä avoimessa tunneta ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia.

Opiskelijalähtöisyys ja vahva innostus kehittää toimintaa entistä paremmaksi ovat vieneet avointa yliopistoa eteenpäin kymmenien vuosien ajan. Vuonna 2007 alettiin kerätä suunnitelmallisesti palautetta opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja opiskelijapalveluista. Opiskelijapalaute on nykyisin keskeinen osa laatuprosessia ja toiminnan kehittämistä. Saadun palautteen perusteella opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskeluunsa Kokkolan yliopistokeskuksessa: avoin yliopisto vastaa aikuisopiskelijoiden tarpeisiin ja soveltuu erinomaisesti nimenomaan aikuisten opiskelupaikaksi. Erityisesti kiitosta ovat saaneet opintojen monimuotoinen toteutus, asiantunteva opetus ja henkilökohtainen ohjaus sekä mahdollisuus tutkintotavoitteiseen opiskeluun.

Vuonna 2010 avoimen yliopiston hinnoittelu muuttui ja opintomaksut laskivat merkittävästi. Edulliset opiskelumahdollisuudet vahvistivat entisestään opintojen saavutettavuutta. Yhä useammat avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat nykyisin tavoitteellisesti hankkiakseen lisää ammatillista pätevyyttä tai suorittaakseen yliopistotutkinnon. Monien opiskelijoiden tarkoituksena on suorittaa tutkintoon kuuluvat perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot ja yleisopinnot avoimessa yliopistossa ja jatkaa sitten opintoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjoamissa maisteriopinnoissa.

Opiskelijoiden kiinnostus verkko-opiskelua kohtaan on viime vuosina entisestään vahvistunut ja täysin itsenäisesti suoritettavat opintokokonaisuudet ovat yhä useamman opiskelijan valinta. Opinnot on suunniteltu työssäkäyvien aikuisopiskelijoiden lähtökohdista, ja joustavat ja monimuotoiset opiskelumuodot ovat kehittyneet vuosi vuodelta. Avoimessa yliopistossa on tarjolla paljon non-stop-periaatteella toimivia perus- ja aineopintoja, joiden opiskelun voi aloittaa aivan milloin tahansa oman aikataulun mukaan. Suurin osa opinnoista on nykyisin mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Uusin tulokas opiskelutavoissa on verkkotentti, joka mahdollistaa tenttivastauksen kirjoittamisen omalta kotikoneelta käsin.

Avoimen yliopiston vahvuus on aina ollut opiskelijoiden kohtaamisessa, niin livenä kuin linjoillakin. Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, monipuolinen palaute opinnoista ja opiskelijapalveluiden joustavuus sujuvoittavat opintopolkujen etenemistä. Myös opintoneuvonta toimii nykyisin entistä enemmän verkon välityksellä, ohjausajan voi varata kätevästi netissä ja ammattitaitoisen opintoneuvojan kanssa voi jutella vaikkapa AC:n kautta.

Kestosuosikki kasvatustiede

Avoimen suosituimmat oppiaineet ovat pysyneet pitkään samoina. Kasvatustieteelliset aineet keräävät vuodesta toiseen suuria opiskelijamääriä, suosituin aineista on kasvatustieteen perusopintokokonaisuus. Vahvaa kasvua opiskelijamäärissä on viime vuosina ilmennyt erityisesti sosiaalityön alalla, ja sosiaalitieteiden perusopinnot on viime vuosina kirinyt avoimen yliopiston toiseksi suosituimmaksi yksittäiseksi opintokokonaisuudeksi opiskelijamäärällä mitattuna.

Avoimen yliopiston monipuolinen opintotarjonta on onnistunut vuosien saatossa vastaamaan työelämän koulutustarpeisiin. Opinnoilla on tutkitusti kiinteä yhteys työelämään ja opiskelijat kokevat opintojen vahvistavan heidän ammatillista osaamistaan. Hyviä esimerkkejä alueellisen koulutustarpeen huomioimisesta ovat olleet sosiaalityön ja varhaiskasvatustieteen opintojen ottaminen opintotarjontaan.

Avoimen ylipiston opiskelijamäärä ja suoritettujen opintopisteiden määrä on noussut jo useana peräkkäisenä vuonna. Nykyisin avoimessa yliopistossa osaamispääomaansa kartuttaa yli 2000 opiskelijaa. Jyväskylän yliopisto on nykyisin Suomen suurin avoimen yliopiston toimija. Lukuja tärkeämpiä ovat kuitenkin ne lukuisat onnistuneet opintopolut, jotka ovat johtaneet oikeaan paikkaan. Jokainen opintopolku on tärkeä ja johtaa oikeaan osoitteeseen: ajattelun avartumiseen, uusiin työtehtäviin, yliopistotutkintoon tai ammattitaidon vahvistumiseen. Näillä eväillä avoimen yliopiston on hyvä jatkaa seuraavatkin 30 vuotta.

...ja vuonna 2014.

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali