Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen opiskelija viihtyy verkossa ja tähtää tutkintoon

tekijä: Sari Lehto Viimeisin muutos tiistai 10. tammikuuta 2017, 10.30

Opiskelijapalaute 2016 on analysoitu, kiitos vastanneille!            

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa kerätään vuosittain palautetta opiskelijoilta. Palautetietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä osana laatujärjestelmää. Tällä kertaa palautetta pyydettiin jokaiselta opiskelijalta, jolla oli voimassa oleva opinto-oikeus.

Tuloksista nousi esille kiinnostavia asioita opiskelumotiiveista, oppimiseen vaikuttavista tekijöistä ja aikuisille mieluisista opiskelutavoista.

”Eka kertaa avoimessa opiskelijana on ollut todella innostava ja motivoiva kokemus"

Avoimessa yliopistossa opiskellaan yhä useammin tutkintotavoitteisesti. Puolella kyselyyn (51 %) vastaajista oli ensisijaisena tavoitteena tutkinto-opiskelijaksi pyrkiminen.

Opiskelulla on opiskelijoille monenlaisia merkityksiä, kuten työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistaminen ja uuden oppiminen. Opiskelijoiden mukaan opinnot ovat kehittäneet heitä ammatillisesti (58 %), avanneet mahdollisuuden yliopistotutkinnon saamiseen (57 %) ja ammatin vaihtamiseen (37 %) sekä edistäneet työpaikan saamista (28 %).

”Vuorovaikutteisuus on vahvistanut teorian suhteuttamista käytäntöön”

Joustavilla opiskelutavoilla on suuri merkitys aikuisopiskelijoille. 59 % vastaajista oli valinnut Kokkolan yliopistokeskuksen opiskelupaikakseen ensisijaisesti etä- ja verkko-opiskelumahdollisuuksien vuoksi. Aikuisopiskelijat arvioivat verkkopedagogiset ratkaisut omaa opiskeluaan tukeviksi ja myös verkko-opiskelutaitoja oli opittu hyvin. Opinnot olivat kokonaisuutena vahvistaneet yleistä osaamisen tunnetta.

Opiskelijat kokevat vuorovaikutuksen ja vertaistuen opinnoissa tärkeiksi. 57 % vastaajista kaipasi enemmän toisten opiskelijoiden tukea, ryhmämuotoisia opintojen suoritustapoja (esim. verkkokurssit) sekä vapaamuotoista vuorovaikutusta toisten opiskelijoiden kanssa omien yksilösuoritusten tueksi.

”Opinnot etenevät suotuisasti, kun on itse vastaanottavainen uuden oppimiselle”

Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelua ja oppimista edistäneitä sekä sitä vaikeuttaneita tekijöitä. Oppimista oli edistänyt eniten oma motivaatio ja halu oppia. Myös opiskelutaidot ja niissä kehittyminen, perheen ja työpaikan tuki sekä aikaisemmat opinnot, työ- ja elämänkokemus tukevat opintojen sujuvaa etenemistä.

Opiskeluympäristön osalta oppimista edisti parhaiten opintojen joustavat aikataulut ja suoritustavat, mielenkiintoiset sisällöt ja henkilökunnalta saatu ohjaus. Oppimista oli vaikeuttanut selvästi eniten aikuisopiskelijan elämänkokonaisuus, jossa haasteita tuo ajan puute sekä opiskelun yhteensovittaminen työ- ja perhe-elämään. Myös yliopisto-opintojen vaativuus ja vuorovaikutuksen puute ovat hidastaneet opiskelua. Toisaalta työ toimii myös voimavarana, sillä työkokemusta on voitu hyvin hyödyntää opinnoissa. Vastaajien mielestä avoimen yliopiston opinnot ovat kehittäneet ammatillista osaamista ja selkeyttäneet työurasuunnitelmia.

”Tietopaketti aloittajalle olisi hyvä”

Keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi nousi opintojen alkuvaiheen haasteellisuus. Opiskelijat pitivät tietoteknisiä järjestelmiä monimutkaisina ja opiskeluprosessin kokonaisvaltaista hahmottamista hankalana. Tietoja ja ohjeita on, mutta ne ovat vaikeasti löydettävissä ja hajallaan. Opintoihin toivottiin lisää myös vuoropuhelua ja kontakteja muiden opiskelijoiden kanssa. Vertaisvuorovaikutuksen koettiin syventävän oppimista, motivoivan opintojen suorittamiseen ja luovan yhteishenkeä.   

Avoimen yliopiston toiminnan kehittämisessä huomioidaan saatu palaute. Erityisesti opintojen alkuvaiheen tukemiseen ja opintojen etenemisen esteisiin kiinnitetään jatkossa huomiota. Opintojen aloittamista helpotetaan koostamalla aloittavan opiskelijan ohjepankki, josta tarvittavat ohjeet ovat vaivattomasti saatavissa. Opiskelun etenemättömyyden syitä ja ohjauksen tarpeita selvitetään opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Opintojen vuorovaikutteisuutta vahvistetaan esim. uusia yhteisöllisiä suoritustapoja kehittämällä.

Kokonaisuudessaan opiskelijoiden antama palaute oli hyvin myönteistä. Opiskelijalähtöisyys, joustavuus, laadukas palvelu ja korkeatasoinen verkkopedagogiikka ovat avoimen yliopiston toiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä ja niihin tullaan panostamaan jatkossakin.

 

 

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali