Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opiskelijapalaute vuodelta 2012

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 07. helmikuuta 2013, 10.07

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opiskelijapalautekysely 2012:

Avoimen yliopiston opiskelijat viihtyvät verkossa ja tavoittelevat tutkintoa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa kerätään vuosittain palautetta avoimen yliopiston opiskelijoilta. Opiskelijapalaute on keskeinen osa avoimen yliopiston laatuprosessia ja toiminnan kehittämistä.

Uusimmasta palautekyselystä ilmenee, että avoimen yliopiston aikuisopiskelijat ovat tyytyväisiä opiskeluunsa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Avoin yliopisto vastaa aikuisopiskelijoiden tarpeisiin ja soveltuu erinomaisesti nimenomaan aikuisten opiskelupaikaksi. Opintojen monimuotoinen toteutus, asiantunteva opetus ja ohjaus sekä mahdollisuus tutkintotavoitteiseen opiskeluun tukevat aikuisopiskelijoiden opintopolkuja ja elinikäistä oppimista.

Palautekyselyn tuloksia

Vuonna 2012 sähköinen palautekysely lähetettiin kaikille perus- ja aineopintokokonaisuuksista valmistuneille opiskelijoille. Kysely tehtiin opintokokonaisuuskohtaisesti sisältäen kaikille yhteisiä osioita sekä opintokohtaisia kysymyksiä.

Vuonna 2012 Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa aikuisopiskelijat saivat valmiiksi 257 perus- ja aineopintokokonaisuutta 14 eri opintokokonaisuudessa. Palautekyselyyn vastasi 119 opiskelijaa (vastausprosentti 46 %). Kyselyssä selvitettiin mm. opiskelupaikan valintaperusteita, opintojen ensisijaista tarkoitusta, tulevaisuuden suunnitelmia yliopisto-opintojen suhteen, markkinointikanavaa, opiskelijapalveluita, opetusta ja opintojen ohjausta.

Valinta opiskelupaikaksi tehdään opiskelumuotojen ja omien tavoitteiden perusteella

Tulokset osoittavat, että etäopiskelulla on tärkeä merkitys aikuisopiskelijoille. Vastaajista 71 % mainitsi mahdollisuuden etäopiskeluun tärkeäksi perusteeksi opiskelupaikan valinnalleen. 57 %:lle vastaajista mahdollisuus verkko-opiskeluun toimi opiskelupaikan valintaperusteena. Etäopiskelun keskeisyys näkyi myös vahvasti siinä, että 53 % vastaajista koki Optiman tukeneen opiskelua erinomaisesti. Suurin osa vastaajista koki myös verkkokokousjärjestelmä Adobe Connectin kautta järjestetyn perehdytyksen (62 %), reaaliaikaisen yksilö- (50 %) ja ryhmäohjauksen (47 %) tukeneen hyvin opintoja. (ks. vastausten jakaumat)

Yhtenä Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston valintaperusteena vastaajat (38 %) pitivät mahdollisuutta opiskella tutkintotavoitteisesti. Vastaajista 35 %:lla opintojen ensisijainen tarkoitus oli pyrkiminen yliopistokeskuksen maisteriopintoihin tai johonkin yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Moni opiskelija mainitsi opintojensa tarkoitukseksi myös ammatillisen osaamisen kehittämisen (24 %). Vastanneista 43 % suunnitteli tulevaisuudessa hakeutuvansa Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriopintoihin ja 31 % avoimen yliopiston väylän kautta yliopiston perustutkinto-opiskelijaksi. (ks. vastausten jakaumat)

Aikuisopiskelijat arvostavat laatua

Vastaajat arvioivat avoimen yliopiston opiskelijapalvelut kokonaisuudessaan hyviksi (ka 4,38) viisiportaisella asteikolla (huono=1, välttävä= 2, tyydyttävä=3, hyvä=4, erinomainen=5). Opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa laadukkaaseen palveluun (ka 4,57). Myös avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautuminen oli sujuvaa (ka 4,56). (ks. vastausten keskiarvot)

Opetuksen osalta vastaajat arvioivat opettajien asiantuntemuksen lähes erinomaiseksi (ka 4,55). Myös vaihtoehtoisia suoritustapoja pidettiin vahvuutena (ka 4,47). Kokonaisuutena aikuisopiskelijat arvioivat avoimen yliopiston opetuksen laadultaan hyväksi (ka 4,22). (ks. vastausten keskiarvot)

Opiskelijat olivat tyytyväisiä myös avoimen yliopiston neuvontaan ja ohjaukseen (4,2). Vastaajista 50 % arvioi saaneensa kattavasti tietoa, neuvontaa tai ohjausta opintojen aikana. Avoimen yliopiston aikuisopiskelijoiden mukaan ohjauksessa huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset elämäntilanteet kiitettävästi (ka 4,46). (ks. vastausten keskiarvot)

Verkko-opiskelu tukee oppimista

Kaikki kyselyyn vastanneet kokivat saavuttaneensa tavoitteet opinnoissa hyvin (ka 3,94). Aikuisopiskelijat arvioivat oppineensa oppiaineen käsitteet ja teoriat (ka 4,09). Myös opittujen asioiden soveltaminen käytäntöön ja tieteellisen kirjallisuuden lukeminen kehittyivät opintojen aikana (molemmat ka 4,04). Yli puolet vastaajista arvioi oppineensa opiskelussa tarvittavaa kriittisen ajattelun taitoa (ka 4,03). (ks. vastausten keskiarvot)

Opiskelutavoista verkko-opiskelun mainittiin yleisesti ottaen edistävän oppimista, lisäksi opiskelijat arvioivat että erityisesti ryhmätentti ja verkkolukupiiri edistivät heidän oppimistaan (ka 4,67). Myös työharjoittelu tai työelämään tutustuminen (ka 4,59) sekä oppimistehtävä / essee (ka 4,51) tuki oppimista. Perinteisistä avoimen yliopiston opiskelutavoista tentti sen sijaan koettiin vähiten hyödyllisenä oman oppimisen kannalta (ka 3,47). (ks. vastausten keskiarvot)

Opinnoista nostetta työelämään

Tulosten mukaan avoimen yliopiston opinnot selkiyttivät aikuisopiskelijoiden työurasuunnitelmia (ka 4,34) ja opiskelijoilla oli mahdollisuus hyödyntää työkokemustaan hyvin opinnoissa (4,13).  Opiskelun ja työelämän yhteensovittaminen oli sujuvaa (ka 3,89). (ks. vastausten keskiarvot)

Avoin kehittää ja kehittyy

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan avoin yliopisto on monessa asiassa edelläkävijä, mutta myös kehittämiskohteita mainittiin. Opintoihin toivottiin mm. lisää vuorovaikutteisuutta. Toisten opiskelijoiden vertaistuki koetaan tärkeäksi opinnoissa. Vastaajat toivoivat myös kieliopintojen etäsuoritusmahdollisuutta. Kaikki mainitut kehittämiskohteet tullaan käymään läpi ja arvioimaan osana avoimen yliopiston laatuprosessia. Avoin yliopisto kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita opiskelijoita!

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali