Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opiskelijapalaute vuodelta 2011

tekijä: Kati Komulainen Viimeisin muutos perjantai 17. helmikuuta 2012, 10.24

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Avoin yliopisto
Opiskelijapalaute opetuksesta ja järjestelyistä

Opiskelijapalaute 2011

Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa kerätään opiskelijapalautetta vuosittain kaikilta avoimen yliopiston opiskelijoilta osana laatujärjestelmää. Sähköinen palautekysely lähetetään keväisin opintokokonaisuutta, yksittäisiä opintojaksoja, yleisopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja opiskeleville, joilla on opinto-oikeus voimassa ko. opintoihin.  Kyselyt tehdään opintokohtaisesti sisältäen kaikille yhteisiä osioita ja opintokohtaisia kysymyksiä. Joka kolmas vuosi tehdään yksi laajempi kysely, joka lähetään samansisältöisenä kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille ja jonka tuloksista kirjoitetaan raportti. Kyselyjen tulokset käsitellään avoimen yliopiston kevään palautepäivässä ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä heti seuraavana lukuvuonna.

Keväällä 2011 kerättiin kaikilta opinto-oikeuden omaavilta avoimen yliopiston opiskelijoilta palautetta opintokohtaisilla kyselyillä (Webropol). Kyselyihin vastasi 286 opiskelijaa (25 eri opintoa). Kyselyiden yhteisissä osioissa selvitettiin mm. opiskelupaikan valintaperusteita, markkinointikanavia, opiskelijapalveluita, opetusta ja opintojen ohjausta.

Tulosten perusteella etäopiskelulla on tärkeä merkitys aikuisopiskelijoille. Vastaajista 47 % mainitsi mahdollisuuden etäopiskeluun yhdeksi perusteeksi valita opiskelupaikaksi Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto. Mahdollisuus verkko-opiskeluun toimi 43 %:lle opiskelupaikan valintaperusteena. Etäopiskelun keskeisyys näkyi myös siinä, että 92 % vastaajista koki tärkeänä Optiman monipuolisen hyödyntämisen opinnoissa ja 61 % mielestä Adobe Connectin käyttö opinnoissa on tärkeää.

Perinteiset markkinointikanavat ovat toimineet hyvin, sillä opiskelijat olivat saaneet tietoa avoimen yliopiston opinnoista useimmiten yliopistokeskuksen www-sivuilta (41 %) ja avoimen yliopiston opetustarjontaoppaasta (31 %). Samoista lähteistä toivottiin jatkossakin saatavan tietoa opinnoista, mutta lisäksi 38 % vastaajista toivoi suoraa sähköpostimarkkinointia.

Vastaajat arvioivat avoimen yliopiston opiskelijapalvelut kokonaisuudessaan hyviksi (ka 3.1) neljäportaisella asteikolla (huono=1, tyydyttävä =2, hyvä=3, erinomainen=4). Opiskelijat olivat tyytyväisiä erityisesti henkilökunnan hyvään palveluun (ka 3.3). Myös avoimen yliopiston opetus sai kokonaisuudessaan arvosanaksi hyvä (ka 2.9). Opetuksen yhtenä vahvuutena on opettajien vankka asiantuntemus (ka 3.2). Neuvonta ja ohjaus opinnoissa koettiin kokonaisuudessaan melko hyväksi (ka 2.7).

Kyselyn tuloksista nousi esiin opetuksen kehittämiskohteina erityisesti yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen opintoihin. Yhteisöllisyyttä ei koettu opinnoissa riittävästi lisääntyneen etäopiskelun ja itsenäisen opiskelun vuoksi. Ohjauksen osalta kehittämiskohteiksi nousivat akateemisten opiskelutaitojen ohjauksen vahvistaminen ja opiskelun esteettömyyden huomioiminen paremmin opinnoissa.

Vuoden 2011 opiskelijapalautekyselyjen erikoisteema oli ”Opinnot ja työelämä” -osio, joka suunniteltiin ja toteutettiin osana KOKO -hanketta. Opinnot ja työelämä -osioon vastasi yhteensä 240 opiskelijaa 18 eri opintokokonaisuudesta. Tuloksista on kirjoitettu erillinen raportti.

70 % palautekyselyyn vastanneista aikuisopiskelijoista oli mukana työelämässä, jolloin heillä oli myös luonteva mahdollisuus hyödyntää opinnoissaan työkontekstia sekä rikastaa työtään uudella opilla. Avoimen yliopiston opinnot ovat kyselyn tulosten mukaan kehittäneet opiskelijoiden ammatillista osaamista, sillä 88 % vastaajista kertoi ammatillisen osaamisensa kehittyneen. Aikuisopiskelijat arvostavat avoimen yliopiston opintojen kautta tarjoutuvaa mahdollisuutta luoda ammatillisesti merkittäviä verkostoja.

Opintojen suhde työelämään ja todellisiin konteksteihin auttaa syventämään opintojen sisällöllistä antia. Avoimen yliopiston opinnoissa oli huomioitu työelämälähtöisyys 64 % mukaan hyvin ja 83 %:n mukaan työkokemusta pystyi hyödyntämään hyvin opinnoissa. Vastaajista 61 % olikin jakanut opintojen myötä karttunutta osaamista työyhteisössään. Opintojen sisällöt vastasivat 61 %:n näkemyksen mukaisesti työelämän vaatimuksia. Tulosten mukaan opintojen kautta on koettu työssä jaksamisen ja koetun mielekkyyden kohonneen. Aktiivinen ote työhön ja oman ammatillisen identiteetin kehittämiseen ovat sekä työntekijän että työnantajan etu.

Kyselyiden lopussa opiskelijoilta pyydettiin avointa palautetta avoimen yliopiston toiminnasta. Vastaajat kiittivät erityisesti joustavista ja monimuotoisista opiskelutavoista sekä henkilökunnan ohjauksesta ja kannustuksesta. Opintoihin toivottiin lisää vuorovaikutteisuutta ja ehdotettiin esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämistä. Toisten opiskelijoiden vertaistuki koettiin tärkeäksi opiskelun edistäjäksi.

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali