Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen yliopiston opinnoista vahvistusta työelämän osaamiseen

tekijä: Kati Komulainen Viimeisin muutos maanantai 12. joulukuuta 2011, 14.21

Avoimen yliopiston opinnoilla on vahva yhteys työelämään

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto on selvittänyt avoimen yliopiston opintojen suhdetta työelämään. Tutkimus on toteutettu keräämällä palautetta aikuisopiskelijoilta sekä kartoittamalla avoimen yliopiston opiskelijoiden ammattinimikkeet kurssinhallintaohjelman kautta.  Tutkimus suunniteltiin ja toteutettiin Kokkolan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO Työelämärelevanssin kehittäminen 2011) liittyen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että avoimen yliopiston merkitys ammatillisen osaamisen vahvistamisessa on merkittävä.

Tutkimusaineistoa kerättiin avoimessa yliopistossa vuosittain toteutettavien oppiainekohtaisten opiskelijakyselyjen yhteydessä. Oppiainekohtaisiin opiskelijakyselyihin suunniteltiin ja toteutettiin ”Opinnot ja työelämä” -osio. Kysely lähetettiin sähköpostitse huhti -toukokuussa 2011 kaikille avoimen yliopiston opinto-oikeuden lukuvuonna 2010–2011 omanneille henkilöille (n= 952 kpl).

Avoimen opinnot kehittävät ammatillista osaamista

Kyselyyn vastanneista 88 % koki avoimen yliopiston opintojen kehittäneen heidän ammatillista osaamistaan. Ammatillinen kehittyminen onkin noussut keskeiseksi avoimen yliopiston opiskelutavoitteeksi ja –motiiviksi tutkintatavoitteisuuden ja yleissivistyksen hankkimisen rinnalle. Tämän kyselyn perusteella avoimen yliopiston opinnoilla on suuri merkitys oman ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

Avoimen yliopiston opinnoissa korostuu omaehtoisuus. Huomattavan positiivista on, että työelämässä olevat aikuiset opiskelevat ja vastaavat näin omalta osaltaan työelämässä kasvaneisiin osaamis- ja tehokkuusvaatimuksiin. Tutkimustulosten mukaan opintojen kautta on koettu työssä jaksamisen ja koetun mielekkyyden kohonneen. Aktiivinen ote työhön ja oman ammatillisen identiteetin kehittämiseen ovat sekä työntekijän että työnantajan etu.

Avoimen yliopiston opinnoissa oli vastausten perusteella huomioitu työelämälähtöisyys 64 % mukaan hyvin ja 83 %:n mukaan työkokemusta pystyi hyödyntämään hyvin opinnoissa. Vastaajista 61 % olikin jakanut opintojen myötä karttunutta osaamista työyhteisössään. Opintojen sisällöt vastasivat 61 %:n näkemyksen mukaisesti työelämän vaatimuksia.

Opiskelun ja työelämän yhdistäminen oli 56 % vastaajan mukaan helppoa, mutta 42 %:n mukaan opiskelun ja työelämän yhteensovittaminen oli hankalaa. Valtaosa oli siis onnistunut hyvin yleisesti haasteelliseksi koetusta asiasta. Tulokseen merkittävänä tekijänä voidaan nähdä avoimen yliopiston opintojen joustavat järjestelyt sekä aikuisopiskelijoiden korkea motivaatio itsensä kehittämiseen. Silti voidaan edelleen korostaa kokonaisvaltaisen ohjauksen merkitystä, realistisen opiskelusuunnitelman tärkeyttä sekä työnantajan joustoja ja tukea.

Harkinnanvaraisissa haastatteluissa koskien opiskelijan opintojen ja työelämän kohtaamista tuli esiin toteutettavia kehittämisideoita mm. oppimistehtävistä ja suoritustavoista. Tehtävänantoja ja suoritustapoja voi vieläkin vahvemmin monimuotoistaa ja kehittää mielekkäämmiksi aikuisopiskelijoille. Opintojen monimuotoistamista on tehty avoimessa yliopistossa jo 1990-luvulta lähtien. Nyt haasteena on löytää uusia, entistä joustavampia opiskelumuotoja ja yhdistää mielekkäästi esim. lähi- ja verkko-opetus sekä sosiaalinen media toisiinsa.

Erilaiset työelämän joustavuutta koskevat teemat limittyvät luonnollisena osana elinikäiseen oppimiseen ja kilpailukyvyn ylläpitoon.

Opiskelu selkiyttää suunnitelmia työurasta

Kaikista aikuisopiskelijoista 82 % koki, että opiskelu avoimessa yliopistossa on selkeyttänyt omia suunnitelmiaan työurasta. Näin avoin yliopisto voi toimia tärkeänä suunnannäyttäjänä ja opiskeluväylänä niin nuoremmalle kuin vanhemmallekin aikuisopiskelijalle. Avoimen yliopiston merkitys työuralla näkyy myös ammatinvaihtona ja uuden työpaikan saamisena: 51 % vastaajista pyrkii vaihtamaan ammattia avoimen yliopisto-opintojen avulla. Noin 13 % on saanut meneillään olevien opintojen avulla uuden työpaikan, ja 41 % koki opintojen parantaneen omaa työllistymistään.

Avoimen yliopiston opiskelijat ovat aikuisia, joilla on vahva pääoma mm. työelämäkonteksteissa karttuneista tiedoista ja taidoista. Avoimen yliopiston opintoihin he ovat hakeutuneet omasta aloitteestaan eli heidän motivaationsa on korkealla. Opiskelumuotoja ja sisältöjä on kehitetty opiskelijalähtöisemmiksi siten, että opiskelijat voivat soveltaa opintojen sisältöjä erilaisissa toimintakonteksteissa mm. työelämässä sekä hyödyntää opinnoissa jo karttunutta tietoutta. Opinnoissa on keskeistä, että opiskelijaa ja hänen kontekstiaan arvostetaan. Opiskelijat tiedostavat oman muutospotentiaalinsa roolissaan opiskelijana ja työntekijänä sekä aktiivisena osallisena eri prosesseissa.

Avoimen yliopiston aikuisopiskelijat arvostavat avoimen yliopiston opintojen kautta tarjoutuvaa mahdollisuutta luoda ammatillisesti merkittäviä verkostoja. Opintojen suhde työelämään ja todellisiin konteksteihin auttaa syventämään opintojen sisällöllistä antia. Avoin yliopisto toimii tärkeänä suunnannäyttäjänä ja opiskeluväylänä aikuisopiskelijalle. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on vastattu tähän haasteeseen panostamalla yksilölliseen ja laadukkaaseen opinto-ohjaukseen sekä tarjoamalla mahdollisimman monipuolisia opintoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen aikuisopiskeluväyliä ajatellen.

Näin tutkimus tehtiin:

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Avoimessa yliopistossa suunniteltiin ja toteutettiin Kokkolan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO Työelämärelevanssin kehittäminen 2011) liittyen hanke, jossa

  • selvitettiin ja laadittiin tilastot avoimen yliopiston opiskelijoiden ammattinimikkeistä (n= 1227),
  • suunniteltiin ja toteutettiin uusi teema-alue ”Opinnot ja työelämä” -osio avoimen yliopiston vuosittaiseen oppiainekohtaiseen opiskelijakyselyyn. Samalla pyydettiin opiskelijoilta palautetta opintojen ja työelämän kohtaamisesta seuraavien kolmen kysymyksen avulla:

1.      Miten nämä opinnot ovat vaikuttaneet ammatilliseen identiteettiisi, työtehtäviisi ja työyhteisöösi?
2.      Miten olet pystynyt hyödyntämään työkokemustasi näissä opinnoissa?
3.      Miten voisimme ottaa paremmin huomioon työelämän ja työkokemuksen opinnoissa?

  • suunniteltiin aikuiskasvatustieteen perusopintoihin, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoihin sekä nuorisotutkimuksen perusopintoihin kehittämistutkimus/-hanke, joka on työelämälähtöinen oppimistehtävä. Tavoitteena on vahvistaa opintojen ja työelämän yhteyttä opinnoissa. Kehittämistutkimusten/-hankkeiden yhteydessä suunniteltiin myös arviointijärjestelmä, jolla arvioidaan kehittämistutkimuksen/-hankkeen vaikutusta työelämään. Opiskelijat arvioivat osana kehittämistehtävää/-hanketta opintojen ja työelämän yhteyttä. Opiskelijapalautteen ja itsearvioinnin annin systemaattinen analysointi, palautteeseen reagoiminen ja palautteen arkistointi kuuluvat avoimen yliopiston laatujärjestelmään.
Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali