Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Väitös: Oppilaan sopeutumisessa erityisopetuksesta yleisopetukseen monia haasteita

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 20. maaliskuuta 2012, 10.25

KM Katja Jokisen kasvatustieteen väitöskirjan "Opintie pienluokan kautta. Peruskoulun alkuopetuksen pienluokkatoiminnan arviointia" tarkastustilaisuus 30.3. klo 12 Kokkolassa. Vastaväittäjänä professori Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena Kari Kiviniemi (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).

 

Erityisoppilaiden määrä on Tilastokeskuksen mukaan kaksinkertaistunut perusopetuksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erityisopetuksessa sai opetusta vuonna 2010 runsaat 46 710 oppilasta eli 8,5 prosenttia perusopetuksen oppilaista.

Katja Jokinen arvioi pienluokkatoimintaa varhaisen tuen tarjoajana ja vaihtoehtona yleisopetuksen alkuopetukselle. Alkuopetuksen pienluokka on erityisluokka, jossa oppilas saa tehostettua ja erityistä tukea. Hän selvitti, millainen vaihtoehto pienluokka on yleisopetuksen ensimmäiselle luokalle. Samalla Jokinen selvitti minkälai­sia kokemuksia erityisluokan opettajilla ja luokanopettajilla on pienluokan oppilaista, heidän sopeutumisestaan ja me­nestymisestään yleisopetuksessa. Yhtenä tavoitteena oli myös selvittää, millaisia kokemuksia entisillä pienluokan oppilailla on pienluokka-ajasta ja miten rehtorit sekä opetustoimi ovat kokeneet pienluokkatoiminnan.

Siirtymävaiheen tuki tärkeä

Jokinen havaitsi, että pien­luokkiin tulee hyvin monenlaisia oppilaita.

– Suurella osalla lapsista on oppimisvaikeuk­sia, tarkkaavaisuus- tai käyttäytymishäiriöitä. Vaasassa pienluokille tulee myös kou­lulykkäyslapsia ja enenevässä määrin maahanmuuttajalapsia, Jokinen kertoo.

Lisäksi tutkimuksessa ilmeni että, pienluokasta yleisopetukseen sopeutuminen ja siirtyminen on jokaisella oppilaalla yksilöllistä, mutta ei aina ongelmatonta. Entisillä pienluokan oppilailla oli kokemuksia leimautumisesta ja kiusatuksi joutumisesta. Saatu tuki oppimiseen liittyvissä asioissa oli kuitenkin koettu riittäväksi. Jotta siirtyminen ai­kanaan helpottuisi, olisi integraatiotunteja oltava riittävästi tulevassa yleisopetuksen luokassa. Myös samanaikaisopetusta tulisi kehittää opettajien ja luokkien kesken sekä lisätä tiedonvaihtoa huoltajien ja koulun välillä. Moniammatillinen yhteistyö koettiin tärkeäksi eri ammattialojen ihmisten kesken, ja sen todettiin auttavan opettajia jaksa­maan työssään. Oppilasta tulisi myös tukea jatkuvasti yleisopetukseen siirryttäessä, etenkin nivelvaiheissa.

– Pienluokkatoiminta ei ole pelkästään oppilaan opettamista ja tie­don jakamista vaan myös ilmapiirin muokkaamista, yksilöllisyyden huomioonotta­mista ja moniammatillista yhteistyötä vanhempien ja muiden tahojen kanssa. Tarvitaan myös yleisopetukseen panostamista eli ryhmäkokojen pienentämistä, integraation ke­hittämistä sekä samanaikaisopetuksen ja pätevien koulunkäyntiavustajien lisäämistä. Pitkällä tähtäimellä pienluokkatoi­minta on oppilaan syrjäytymisen estämistä. Pienluokka on kuitenkin erityisluokka, joka erottelee oppilaita, ja johon saattaa liittyä leimautumista ja kiusaamista, selittää Jokinen.

Tavoitteena opiskelu lähikoulussa

Pienluokkajärjestelmä vaatii paljon resursseja, joten mahdollisia vaihtoehtoja on tarpeen miettiä tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuneiden rehtorien ja opetustoimen johdon suunnitelmat pienluokkien tulevaisuudesta ovat vielä avoimia. Perusopetuksen lakimuutos saattaa vähentää pienluokkien määrää, jolloin inkluusio toteutuisi paremmin.

– Jos tavoitteena on kaikkien oppilaiden opiskelu lähi­koulussa ja yleisopetuksessa, voidaan pienemmillä yleisopetuksen opetusryhmillä ja joustavilla opetusjär­jestelyillä tukea oppilaan kasvua ja oppimista, Jokinen pohtii.

Jokisen tutkimuksen aineisto koostui erityisluokanopettajien ja rehtorien sekä opetustoimen johdon haastatteluista, luokanopettajien kirjoitelmista ja entisten pienluokalla olleiden oppilaiden kyselyistä.

Katja Jokinen kirjoitti ylioppilaaksi Vaasan Onkilahden lukiosta vuonna 1983. Hän on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Turun yliopistosta, Rauman OKL:stä vuonna 1988. Nykyisin hän työskentelee erityisopettajana Vaasassa, Hietalahden koulussa.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: