Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoin yliopisto avaa syksyn uusien oppiaineiden parissa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 02. syyskuuta 2011, 08.31

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston syksy on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Opintoja on tuttuun tapaan tarjolla laajasti eri aloilta, valikoimassa on kestosuosikkien lisäksi monia uusia oppiaineita. Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston oma opetushenkilökunta tekee jatkuvasti kehittämistyötä aikuispedagogiikkaan ja joustaviin opiskelumuotoihin liittyen. Yhteistyö yliopiston tiedekuntiin ja ainelaitoksiin on tiivistä ja laatutyö on kiinteä osa toimintaa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella tänä syksynä uusina oppiaineina varhaiskasvatusta, sosiaali- ja psykogerontologiaa sekä taidehistoriaa. Lisäksi uusia opintoja ovat viestintäkompetenssin kurssi ja puheviestinnän perusteet. Uusista oppiaineista eniten opiskelijoiden mielenkiintoa on tänä syksynä herättänyt varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen lisäksi alkusyksyn suosituimpia oppiaineita ovat olleet muut kasvatustieteelliset oppiaineet ja sosiaalityö (sosiaalitieteiden perusopinnot). Monet avoimen yliopiston opinnoista toimivat non-stop-periaaatteella, eli opiskelija voi ilmoittautua mukaan milloin tahansa ja edetä opinnoissaan oman aikataulunsa mukaan.

Yhä useampi opiskelija opiskelee avoimessa yliopistossa nykyisin tutkintotavoitteisesti. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto tarjoaa monta väylää maisteriksi. Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot sekä yleisopinnot. Lisäksi avoimessa yliopistossa on runsas tarjonta sivuaineeksi soveltuvia opintoja. Suosituimmat väylät avoimesta yliopistosta kohti tutkintoa ovat sosiaalityö, kasvatustiede ja informaatioteknologia. Monet tutkinto-opiskelijat aloittavat myös yliopisto-opintonsa Kokkolassa ja jatkavat avoimen opintojensa pohjalta opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon.

Avoimen yliopiston uudet oppiaineet esittäytyvät:

Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus 25 op

Syksystä 2011 lähtien ajankohtaista tietoa ikääntymisestä on tarjolla myös Kokkolassa, sillä Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus 25 op käynnistyy Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Opintokokonaisuus on tarjonnassa nyt ensimmäistä kertaa ja sen hinta on 250 euroa. Opinnot sopivat täydennyskoulutuksen tarpeeseen sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, erityisesti vanhustyössä, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista sekä sosiaalialan että terveydenhuollon puolelta. Kokonaisuuteen kuuluu myös psykologinen ulottuvuus yhteiskunnallisen ulottuvuuden lisäksi. Näiden opintojen puitteissa on mahdollista tuoda näitä kahta kenttää - sosiaalisektoria ja terveyssektoria – yhteen.

Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaali- ja psykogerontologian (sosiologisen ja psykologisen ikä- ja ikääntymistutkimuksen) perusteisiin, teorioihin, keskusteluihin ja tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan ikääntymistä, elämänkulkua, ikä- ja elämänvaiheita, erityisesti vanhenemista ja vanhuutta, sekä ikääntyvää yhteiskuntaa. Opintojaksoissa käsitellään muun muassa kysymyksiä, mitä ikä on, millaisia merkityksiä iällä ja ikääntymisellä on yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla sekä miten ikää käytetään perusteena erilaisille toiminnoille yhteiskunnassa.

Erityisesti tarkastelukohteina ovat suomalainen ikääntyvä yhteiskunta ja sen kehityssuunnat, mutta kokonaisuudessa perehdytään myös vanhenemisen psykologiaan. Psykologisessa opintojaksossa tutustutaan mm. keskeisiin psyykkistä vanhenemista kuvaaviin teorioihin, tiedonkäsittelytoiminnoissa tapahtuviin muutoksiin, persoonallisuuden merkitykseen vanhuuteen sopeutumisessa sekä mielenterveyden haasteisiin ja voimavaroihin.

Opintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille koulutustaustasta ja tavoitteista riippumatta, ja sen voi ottaa myös sivuaineena osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

Taidehistorian perusopinnot 30 op

Kuinka kuvien kieltä tulkitaan? Mitä Kokkolan kaupunkikuva kertoo?

Taidehistoria tutkii niitä taiteen ilmiöitä, jotka ovat näköaistin havainnoitavissa. Taide tekee näkyväksi ihmisen mielen toimintaa, tunteita, uskomuksia, mielikuvitusta tai päättelyä. Taidehistorioitsija kartoittaa, lukee ja tulkitsee tätä toimintaa olipa kysymys taiteen tekijöistä tai tekotavoista, ilmiasusta tai aihemaailmasta, yhteiskunnallisesta, ideologisesta tai uskonnollisesta taustasta, ajatusmalleista tai taidefilosofisista pohdinnoista. Taidehistorioitsija ottaa huomioon taiteenteon historialliset edellytykset ja muistaa myös, että itse taidehistoriakin on historiallisen muutoksen alainen. Taidehistoria kattaa kuvataiteiden ja arkkitehtuurin tutkimuksen ohella myös muita visuaalisen kulttuurin ilmiöitä perehtyen ilmiöiden historiaan, merkityksiin ja taiteen tarkasteluun liittyviin teorioihin.

Opinnoissa paneudutaan Suomen ja länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin merkittäviin ilmiöihin sekä taidehistorian tärkeimpiin teoksiin ja taiteilijoihin. Lisäksi tutustutaan mm. teosanalyysin ja tyylihistorian perusteisiin. Opintojen toteutus vaihtelee opintojaksoittain. Suoritus- ja opiskelutapoina ovat mm. luento-opetus, itsenäiset oppimistehtävät, tentit sekä harjoitustehtävät. Lisäksi tutustutaan opiskelupaikkakunnan kaupunkikuvaan, julkisiin taideteoksiin sekä taidekokoelmiin.

Varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopistossa voi ainoana yliopistona Suomessa opiskella pääaineena varhaiskasvatustiedettä. Nyt varhaiskasvatustieteen perusopintoja voi opiskella ensimmäistä kertaa myös avoimessa yliopistossa – valtakunnallisesti ainutlaatuista!

Varhaiskasvatustiede sopii kaikille niille, jotka työskentelevät tai tulevat työskentelemään lasten ja lapsiperheiden tai näitä koskevien asioiden parissa ja ovat kiinnostuneita pienten lasten oppimisesta, kehityksestä ja hyvinvoinnista. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös niille, jotka ovat kiinnostuneita lapsuuden ja muuttuvan yhteiskunnan keskinäisistä yhteyksistä sekä lapsuuden näkyvyyden edistämisestä ja tutkimisesta. Opinnoissa kysytään: Mitkä ovat lasten oikeudet? Mistä lapsuus koostuu, ja millainen on lasten asema? Millaista lapsilähtöinen kasvatusajattelu on, ja miten lapsen kehitystä tuetaan?

Opiskelu on joustavaa ja monimuotoista, opiskelija voi valita itselleen sopivimmat suoritustavat esim. oppimistehtävä, tentti, verkkokurssi ja verkkolukupiiri. Opintoihin sisältyy luentoja, jotka voit katsoa verkosta. Opinnot on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna.

Jaa |