Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aikuisopiskelija menestyy jos luottaa kykyihinsä

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 18. toukokuuta 2011, 16.02
KL Anne Partasen kasvatustieteen väitöskirjan ”`Kyllä minä tästä selviän´. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina” tarkastustilaisuus 28.5. klo 12 Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Vastaväittäjänä professori Sari Lindblom-Ylänne (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Kari Kiviniemi (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).

Aikuisopiskelijoiden koulutuksessa menestymisen kannalta kykyjen lisäksi on keskeistä luottamus itseen. Aikuisopiskelijat, jotka ajattelevat ”Kyllä minä tästä selviän” ja jotka uskovat vahvasti kykyihinsä ja kehittymiseensä, menestyvät ja saavuttavat päämääränsä todennäköisemmin kuin ne, jotka epäilevät mahdollisuuksiaan.

Anne Partanen tarkastelee väitöstutkimuksessaan, miten yli 30-vuotiaat aikuisopiskelijat rakentavat käsitystä koulutuksellisesta minäpystyvyydestään. Minäpystyvyys on yhteydessä siihen, miten aikuisopiskelijat käyttäytyvät ja motivoivat itsensä tietojensa ja kykyjensä puitteissa. Aikuisopiskelijoiden nuoruudessa muovautuneet pystyvyysuskomukset säilyvät läpi elämän.

Aikaisemmat koulutuskokemukset ja käsitys itsestä lähtökohtina

Aikuisopiskelijat muodostavat käsitystään aikaisempien koulutuskokemustensa kautta. Erityisesti onnistuneet koulutuskokemukset muodostavat sen pohjan, jota vasten aikuisopiskelijat rakentavat koulutuksellista minäpystyvyyttään. Kokemukset ovat kasvattavia, jos ne edistävät heidän myönteisten koulutusasenteidensa ja odotuksiensa muodostumista.

Sitä vastoin aikuisopiskelijoiden riittämättömyyden ja ulkopuolisuuden tunteet heikentävät voimakkaan koulutuksellisen minäpystyvyyden syntymistä. Ei-kasvattaviksi kokemukset muodostuvat, jos ne ehkäisevät myönteisten koulutusasenteiden kehittymistä ja vaikuttavat heikentävästi odotuksiin saavuttaa koulutuksellisia päämääriä.

Aikuisopiskelijat rakentavat käsitystä itsestään oppijoina ja opiskelijoina pääasiallisesti aikaisempien suoritustensa ja hallintakokemustensa pohjalta. Myös käsitykset tiedollisen kapasiteetin ja akateemisen kompetenssin riittävyydestä ovat keskeisiä heidän muodostaessaan käsitystä pystyvyydestään.

Lähipiirillä keskeinen rooli

Läheisten tuki, tunnustus ja arvostus ovat tärkeitä tekijöitä aikuisopiskelijan koulutuksellisen minäpystyvyyden kehittymisessä. Opiskelijat hyödyntävät läheisiään ja tuttaviaan, kuten puolisoaan, ystäviään, ikätovereitaan ja kollegoitaan, sosiaalisina malleina rakentaessaan pystyvyyskäsityksiään. Aikuisopiskelijat vertaavat itseään muun muassa lähipiirin ammatilliseen ja koulutukselliseen statukseen. Läheisiltä tullut vakuuttelu vahvistaa aikuisopiskelijoiden suoritusitsetuntoa ja rohkaisee heitä uskomaan mahdollisuuksiinsa valitsemallaan koulutuspolulla. Varsinkin ne aikuisopiskelijat, joilla on vaatimaton käsitys itsestään oppijana ja opiskelijana, tarvitsevat muiden tukea vahvistaakseen koulutuksellista minäpystyvyyttään.

Koulutuksellinen minäpystyvyys aikuisopiskelijan ohjauksen lähtökohtana

Koulutuksellinen minäpystyvyys tulisi huomioida aikuisopiskelijoiden ohjauksen lähtökohtana koulutuksen alkuvaiheessa. Tällöin huomio tulisi kiinnittää opiskelijoiden aikaisempiin kokemuksiin, käsityksiin sekä heidän odotuksiinsa siitä, miten he uskovat saavuttavansa koulutukselle asettamansa päämäärät, Partanen painottaa.

Koulutuksen alkuvaiheessa olisi tärkeää vahvistaa aikuisopiskelijan osallistuvuutta, sosiaalista menestystä sekä riittävyyden tunnetta koulutuksellisesta kompetenssista. Aikuisopiskelijan pystyvyysuskomusten kehittyminen on läpi hänen elämänsä jatkuva ja moniulotteinen prosessi.

 

Anne Partanen työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kiuruveden lukiosta 1985. Kasvatustieteen maisteriksi hän valmistui Oulun yliopistosta Kajaanin opettajankoulutuslaitoksesta vuonna 1992. Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon hän suoritti vuonna 2003 Jyväskylän yliopistossa. Anne Partanen on toiminut peruskoulussa luokanopettajana noin kymmenen vuoden ajan. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa hän on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien yliopistonopettajana avoimessa yliopistossa ja luokanopettajien aikuiskoulutuksessa sekä tutkijana kasvatustieteellisessä yksikössä.

Anne Partanen, ”Kyllä minä tästä selviän”. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina. 267 s. Kokkola 2011. ISBN 978-951-39-4273-1. Julkaisua myy Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kirjasto, puh. (06) 8294 270, kirjasto@chydenius.fi.

Jaa |