Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Työkokemus muovaa aikuisopiskelijan kuvaa opettajuudesta

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.15
Tiedote 27.8.2010

Marjaana LeivoVäitös pe 3.9.2010 klo 12, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kampuksen auditorio

KL Marjaana Leivon kasvatustieteen väitöskirjan "Aikuisena opettajaksi. Aikuisopiskelijan merkittävät oppimiskokemukset opettajan työn ja opettajankoulutuksen vuorovaikutuksessa" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Anneli Lauriala (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Juha Hakala (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).

Yliopistoissa opiskelee runsaasti aikuisia, joilla on elämänkokemusta, työkokemusta ja aiempia opintoja. Marjaana Leivo tutki, miten opettajan työkokemusta omaava, käytäntöön orientoitunut aikuisopiskelija rakentaa omaa opettajan identiteettiään ja asiantuntijuuttaan työn ja opettajankoulutuksen vuorovaikutuksessa.

Leivon mukaan opettajankoulutuksen haasteena on tarjota aikuisopiskelijoille uusia horisontteja avaavia oppimiskokemuksia, jotka edellyttävät käytännöllisesti orientoituneita aikuisia kysymään maailmaansa ja itseään uudella tavalla. Lisäksi koulutuksessa on tarpeen tarjota aikuisopiskelijoille välineitä ymmärtää opettajan työtä laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä. Kolmas haaste liittyy aikuisopiskelijan muualla hankitun osaamisen hyödyntämiseen ja kriittiseen tarkasteluun.

Työssä rakentuu kuva opettajan ammatista realistisena

Koulutusta edeltävässä opettajan työssä kuva opettajan ammatista rakentuu realistisena. Aikuisopiskelija kokee työn mielekkäänä ja houkuttelevana, mutta tunnistaa myös työn haasteita ja jännitteitä. Työkokemuksen myötä opiskelijat voivat arvioida voimavarojaan, työmotivaatiotaan sekä pärjäämistään työssä myös tulevaisuudessa. Työssä saatu myönteinen palaute vahvistaa valintapäätöstä kouluttautua opettajaksi. Työkokemus tukee uuden teoreettisen tiedon oppimista opettajankoulutuksessa, mutta samalla se myös vahvistaa käytännöllistä orientaatiota työhön.

Työssä suhde oppilaisiin ja kasvattajan tehtävä ja vastuu korostuvat. Arjen tilanteissa aikuisopiskelija harjaantuu kohtaamaan ja ymmärtämään oppilaiden moninaisuutta ja työn sisältämiä ristiriitoja. Kouluyhteisössä toimiva epäpätevä opettaja viihtyy, saa henkistä tukea ja löytää keskustelukumppaneita, mutta toimii opettajana pääasiassa yksin. Riittävän pitkä työkokemus auttaa aikuisopiskelijaa ymmärtämään oppilaiden yksilöllisyyttä ja yhteistyön merkitystä kollegoiden, vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Teoria jää käytännön työssä varjoon

Huolimatta opettajan työn haasteista, työssä oppiminen on vain harvoin yhteisöllistä. Aikuisopiskelijan asiantuntijuus ja identiteetti kiinnittyvät hänen omiin persoonallisiin ominaisuuksiinsa - ei ammatilliseen tietoon. Aikuisopiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään vahvasti käytäntöön orientoituneena, sillä käytännön ja teorian välinen sidos jää löyhäksi. Päivittäiset kasvatukseen ja opetukseen liittyvät tilanteet toisaalta osoittavat työn teoriaperustan merkityksen. 

Opettajankoulutuksessa käytännön ja teorian välille rakentuu siltoja

Koulutuksessa aikuisopiskelijan asiantuntijuus kehittyy käytännön kokemusten, teorian ja oman toiminnan säätelyn integroitumisena. Työssä omaksuttua persoonallista ja hiljaista tietoa on mahdollista avata ja käsitteellistää. Opettajankoulutus tarjoaa välineitä käytännöllistää uutta teoriatietoa keskustelun ja toiminnan avulla. Työkokemus parhaimmillaan tukee koulutuksessa käsiteltävän uuden tiedon ymmärtämistä. Kokemus voi myös rajata uusien merkityksen syntymistä. Jotkut aikuisopiskelijat rakentavat myös koulutuksessa omaa opettajuuttaan vahvasti käytäntöön kytkeytyneenä.

Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen tärkeää

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa opiskelun voimavara on vahva yhteisöllisyys, joka mahdollistaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen vahvistumisen, asiantuntijuuden jakamisen ja yhteisöllisen tiedonrakentelun. Yhteistoiminnalliset, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tukevat aikuisten oppimista. Opinnot tarjoavat opettajan työhön runsaasti työssä hyödynnettävää ainesta. Opiskelijat kokevat, että koulutus on vastannut hyvin opettajan työtodellisuutta.

Aikuisopiskelijan mielekäs oppiminen on suhteessa siihen, miten hänen muualla hankkimansa osaaminen tunnistetaan, tunnustetaan ja hyödynnetään koulutuksessa. Henkilökohtaisen kokemuksen arvostamatta jättäminen tuo ongelmia. Koulutuksessa on osittain onnistuttu tunnistamaan opiskelijan työssä omaksuman hiljaisen ja koulutuksessa käsiteltävän eksplisiittisen tiedon välistä dynamiikkaa. Opiskelijan kokemus on voinut olla myös se, että hänen lähtökohtiaan ei ole ymmärretty, hän ei ole tullut kuulluksi.

Marjaana Leivon tutkimuksen aineisto koostui yhteensä 82 aikuisopiskelijan kirjoitelmista ja 7 opiskelijan haastatteluista.

***

Marjaana Leivo työskentelee yliopistonopettajana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa luokanopettajien aikuiskoulutuksessa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kuusiluodon lukiosta (nyk. Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio) 1975. Peruskoulun luokanopettajaksi hän valmistui Jyväskylän yliopistosta 1980 ja erityisopettajaksi Joensuun yliopistosta 1982. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon hän suoritti 1989 ja kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon 2006 Jyväskylän yliopistossa. Marjaana Leivo on toiminut peruskoulussa luokanopettajana ja erityisopettajana noin kymmenen vuoden ajan. Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa hän on työskennellyt vuodesta 1989 lähtien alkuopetuksen lehtorin, yliopistonopettajan ja kurssinjohtajan tehtävissä.

Marjaana Leivo, Aikuisena opettajaksi. Aikuisopiskelijoiden merkittävät oppimiskokemukset opettajan työn ja opettajankoulutuksen vuorovaikutuksessa. 236 s. Kokkola 2010. ISBN 978-951-39-3974-8.

Julkaisua myy Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kirjasto, puh (06) 829 4270, kirjasto@chydenius.fi


Jaa |