Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Uudenlaisen hyvinvointikulttuurin edelläkävijöitä? – Maaseudun paikallisia palvelujärjestelmiä tutkitaan Itä- ja Länsi-Suomessa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 13. toukokuuta 2014, 10.04

Juuri alkaneessa tutkimushankkeessa selvitetään, voisivatko Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan sekä Kainuun maaseudulla syntyneet paikalliset hyvinvointijärjestelmät olla edelläkävijöitä uudenlaiselle paikkaperustaiseen kehittämiseen rakentuvalle hyvinvointikulttuurille.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaittoksen yhteisessä tutkimushankkeessa haetaan täsmentyvää tietoa maaseudulla jo toimivista käytännöistä, jotka rakentuvat kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden sekä sektorirajat ylittävän kumppanuuden pohjalle. Tutkimuksessa pyritään tuottamaan tietoa, jota voidaan soveltaa laajemminkin lähipalvelujen ja lähidemokratian kehittämisessä.

Suomessa suunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä viiden erityisvastualueen (erva-alue) pohjalle kasvattaa painetta hyvinvoinnin tarkasteluun paikallistason näkökulmasta. Erityisesti Suomen maaseutualueilla on viriämässä vaihtoehtoisia ja uudistamistyötä täydentäviä toimintamalleja, joissa lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet, resurssit ja eri sektoreiden kumppanuus.

Myös eri puolella Eurooppaa paikalliset hyvinvointijärjestelmät ovat kehittymässä keskeiseksi ratkaisumalliksi hyvinvointivaltion haasteisiin.

Tutkimushankkeessa Maaseudulle rakentuvat paikalliset palvelujärjestelmät – tutkimus arjen sujuvuutta tukevista lähipalvelumalleista Länsi- ja Itä-Suomessa paikallista hyvinvointijärjestelmää tarkastellaan niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoista koostuvana sekoituksena, joka tukee alueella asuvien ihmisten arjen sujuvuutta ja hyvinvointia. Toiminnot voivat olla niin palveluja kuin yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tukevia toimia. Paikkaperustainen keskinäisen huolenpidon kulttuuri ja paikallinen solidaarisuus nähdään hankkeessa keinoiksi paikata hyvinvointivaltion uudelleen järjestäytymisen myötä syntyneitä ja syntyviä aukkoja.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisenä kartoituksena ja maaseudulle jalkautuvana tapaustutkimuksena. Hanketta rahoittaa TEM/Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Hankkeen ensimmäinen vaihe kestää maaliskuun loppuun 2015.

Jaa |