Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaaliset innovaatiot -ideakilpailu ratkennut

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.23
Tiedote 24.9.2008

Vanhustyön ja perusopetuksen yhteistyö voittajaksi

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön opetuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikor-keakoulun sosiaali-ja terveysalan yksikön sosiaalialan opetuksen yhteistyössä järjestämä Sosiaaliset innovaatiot Keski-Pohjanmaalla -ideakilpailu on ratkennut. Kilpailuun tuli yhteensä 23 ideaa, joista raati valitsi kolme palkittaviksi.

Parhaaksi raati nosti Marinkaisten pienluokan erityisluokanopettaja Sari Puution idean Yhteistä arkea tekemässä – vanhustyön ja perusopetuksen yhteistyönä. Pienluokka ja dementiakoti ovat tehneet yhteistyötä jo neljän vuoden ajan. Oppilaat ovat mm. lahjoittaneet pehmoleluja ja nukkeja vanhuksille hoivattavaksi, tehneet työvuoroja hoitokodissa osallistuen kodin askareisiin ja siivoten senioreiden huoneita sekä olleet vanhusten seurana ulkoiluissa ja muissa toimissa. Idea on vastaus mm. vanhusten yksinäisyyteen ja vähäisiin virikkeisiin, oppilaiden arjen taitojen parantamiseen ja hyväntekeväisyyden oppimiseen, yhteisöllisyyteen ja vanhuuden kohtaamiseen.

Raadin perustelujen mukaan yhteistyö on sukupolvien välisen vuorovaikutuksen ja eri-ikäisten ih-misten kohtaamisen mahdollistavaa toimintaa parhaimmillaan. Yhteistä arkea rakentamassa -innovaatio vastaa raadin mielestä sitä sosiaalisen innovaation käsitettä, jota tällä ideakilpailulla ha-ettiin. 

Kyläilemällä uusi kunta tutuksi

Toisen palkinnon saivat TSL:n Kokkolan Opintojärjestön puheenjohtaja Aune Kangasniemi ja sih-teeri Eila Pohjonen kyläilyprojektillaan. Sen ideana on tutustuttaa ”ruohonjuuritason, kylänväen” ihmisiä toisiinsa, kun Kokkola laajenee vuoden 2009 kuntaliitoksessa käsittämään Lohtajan, Kälviän ja Ullavan kunnat. Koko uuden kunnan kattavassa kyläilyprojektiverkostossa kutsut kyliin vä-litettäisiin tuttujen kautta, ja kylänvanhimmista koottaisiin yhteyshenkilöverkosto tietojen välitystä varten. Suunnitelman mukaan kylien vierailuajankohdat ja päivät määritellään ja toisissaan vieraile-vat kylät arvotaan.

Raadin perustelujen mukaan idea on varsin ajankohtainen ja vastaa sosiaalisen innovaation käsittee-seen hyvin. Kyläilyperinteen elvyttäminen on tärkeää uuden yhteisöllisyyden muodostamiseksi.

Sosiaalipalvelut lähelle ihmistä

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluyksikön sosiaalityöntekijä Arja Isosaaren kehit-telemä peruspalvelupiste sai kolmannen palkinnon. Sen ideana on jalkauttaa sosiaalityö sinne, missä ihmiset liikkuvat: neuvoloiden, kauppapalvelujen, postipalvelujen, kirjastopalvelujen jne. yhteyteen. Tavoitteena on muuttaa sosiaalityön kuva leimaavasta ”sosiaalitapausten” asioiden hoitajasta kaikille kansalaisille kuuluvaksi palvelumuodoksi ja madaltaa kynnystä hakeutua sosiaalipalvelujen pariin. Sosiaalityön jalkauttamisella tuodaan palvelut lähelle ihmisiä ja parannetaan ennalta ehkäisevän työn edellytyksiä.

Raadin perustelujen mukaan idea nostaa hyvin esiin ennalta ehkäisevän työn merkityksen sekä vas-taa Sosiaaliset innovaatiot Keski-Pohjanmaalla – ideakilpailun tavoitetta tukea sosiaalialan myön-teistä maakunnallista identiteettiä. Palvelu- ja rakenneuudistuksen myllerryksissä tulee huolehtia siitä, että palvelut säilyvät lähellä käyttäjiä ja että palveluita tarjotaan tasapuolisesti kaikille kansa-laisille.

Monipuolinen ideakirjo

Innovaatiokilpailuun lähetetyt ideat olivat toinen toistaan hienompia, ja mikä ilahduttavinta, joukos-ta löytyi sekä ihan tavallisia arkipäivää helpottavia keksintöjä että ammattilaisten käyttöön ajateltuja toimintatapoja. Joukossa oli ehdotuksia konkreettisista apuvälineistä, sosiaalialan menetelmien ke-hittämisestä, hyvistä käytännöistä ja rakenteiden järkeistämisestä. Ideoissa oli huomioitu kaikki ikäluokat: lapset, nuoret, työikäiset ja vanhukset. Ilahduttavaa oli sekin, että ideoita oli kehitelty sekä sosiaali- että terveydenhuollon käyttöön.

Ideakilpailu oli osa Kokkolan seudun aluekeskusohjelmaa, jolla pyritään tekemään sosiaalialaa ja sen kehittymistä tunnetuksi. Sosiaaliset innovaatiot -ideakilpailun tarkoituksena oli saada esille kes-kipohjalaisten kehittämiä arkipäivää helpottavia keksintöjä sekä myös ammattilaisten oivaltamia uusia työkäytäntöjä. Kilpailulla haluttiin antaa avoin mahdollisuus kaikille tuoda omia ideoitaan esille ja näin ollen kilpailuun osallistumista ei rajoitettu koskemaan esimerkiksi vain sosiaalialan ammattilaisia. Lisäksi projektilla oli tarkoitus olennaisesti tukea Keski-Pohjanmaan sosiaalialan innovaatiokulttuuria ja alan myönteistä maakunnallista identiteettiä.

Ideakilpailun palkinnot jaettiin 24.9.2008 Oppimisella innovaatiokyvykkyyteen –konferenssin yh-teydessä Kokkolassa.


Jaa |