Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kemian ja kemiantekniikan maisteriopintoihin valittiin opiskelijat

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.24

Oulun yliopisto on tämän kevään erillisvalinnassa valinnut yhteensä 17 uutta opiskelijaa kemian ja kemiantekniikan maisteriohjelmaan. Maisteriopintoja markkinoitiin erityisesti Kokkolan alueella ja nyt valituista uusista opiskelijoista 12 onkin Kokkolan seudulta ja loput pääosin Oulun seudulta. Maisteriopintoihin oli kaikkiaan 32 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Suuri osa nyt valituista opiskelijoista on suorittanut insinöörin (amk) tai laboratorioanalyytikon (amk) tutkinnon ja osalla on lisäksi taustalla Kokkolan yliopistokeskuksessa suoritettuja aiempia luonnontieteiden opintokokonaisuuksia.

Nyt suoritettu opiskelijavalinta on järjestyksessään kolmas Oulun yliopiston toteuttama kemian maisteriopintojen erillisvalinta ammatillisen tutkinnon (laborantti, laboratorioanalyytikko tai vastaava) suorittaneille. Ensimmäiset näistä työn ohessa opiskelleista laboranteista ovat valmistuneet kemian maistereiksi tänä keväänä.

Kemian maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Nyt valittu opiskelijaryhmä on ensimmäinen, joista osa aloittaa kemian maisteriopintoja Kokkolassa. Tutkinnon suorittaminen kestää 3-4 vuotta opiskelijan aiemmista opinnoista riippuen. Opinnot on suunniteltu työn ohessa opiskeleville aikuisopiskelijoille: pääosa opetuksesta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään; tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja. Koulutuksessa pyritään ottamaan huomioon alueen tarpeet siten, että opiskelija voisi painottaa tutkinnossaan omaa osaamistaan ja työelämäkokemustaan siinä määrin kuin se on tutkintovaatimusten rajoissa mahdollista.

Kemian ja kemiantekniikan maisteriohjelmaa kehitetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että maisterivaiheen opinnot voidaan järjestää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa erillisrahoituksen turvin. Kokkolaan on samalla rakentumassa kemian ja kemiantekniikan korkea-asteen koulutusväylä yhteistyössä Oulun yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa. Tämä yhteistyöhanke on parhaillaan käynnissä ja jatkossa on tarkoitus, että maisterivaiheen opintoihin voidaan hyväksyä ainoastaan ammattikorkeakoulututkinnon tai kandidaattitutkinnon suorittanut hakija.

Kemian maisteriopinnot liittyvät Oulun yliopiston vuonna 2006 perustamaan soveltavan kemian professuuriin, joka on sijoitettu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen. Professorin johtama soveltavan kemian tutkimusryhmä on eräs Kokkolan seudun kemian osaamiskeskuksen toimijoista ja sen keskeisimmät sidosryhmät ovat alueella toimivat kemian alan yritykset.

Jaa |